Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 17 listopada 2000 r.
II UKN 49/00
Dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekar-
skiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonych stano-
wiskach (art. 229 § 4 KP) może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy
pracy w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983
r. Nr 30, poz. 144 ze zm.).
Przewodniczący SSN Teresa Romer (sprawozdawca), Sędziowie SN: Stefania
Szymańska. Maria Tyszel.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2000 r. sprawy z po-
wództwa Stanisławy K., Agnieszki K., Magdaleny K., Moniki K. przeciwko Zarządowi
Dróg Miejskich w L. o ustalenie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu
Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 12 paź-
dziernika 1999 r. [...]
o d d a l i ł kasację.
U z a s a d n i e n i e
Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Legnicy wyrokiem z dnia 27 kwietnia 1999 r. od-
dalił powództwo Agnieszki K., Magdaleny K. i Moniki K. przeciwko Zarządowi Dróg
Miejskich w L. o sprostowanie protokołu powypadkowego i ustalenie, że śmierć Jana
K. była następstwem wypadku przy pracy, o zasądzenie z tego tytułu odpowiedniego
odszkodowania. Oddalenie powództwa Sąd Rejonowy umotywował tym, że Jan K.,
mąż i ojciec powódek, zasłabł nagle w czasie wykonywania zwykłych czynności, a po
przyjęciu do szpitala tego samego dnia – 28 października 1994 r. zmarł.
Przyczyną zgonu było pęknięcie tętniaków tętnicy mózgowej. Sąd Rejonowy
powołał się na opinię biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej w W., którzy stwierdzili,
że pęknięcie tętniaka może się zdarzyć w zasadzie w każdej sytuacji i niezależnie od
2
okoliczności. Przeważnie następuje ono jednak na skutek nadmiernego wysiłku fi-
zycznego, znacznego wzburzenia emocjonalnego lub stresu psychicznego. Sąd Re-
jonowy stanął na stanowisku, że praca wykonywana przez Jana K. nie wiązała się z
żadnym z tych czynników. Nie była ona ani nadmiernie stresująca, ani też nie wyma-
gała szczególnego wysiłku umysłowego bądź fizycznego. Dlatego też, zdaniem Sądu
Rejonowego, nie wystąpiły wszystkie elementy niezbędne do uznania zdarzenia,
wskutek którego Jan K. zmarł, za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy z
12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych (jednolity tekst: Dz.U. 1983 Nr 30, poz. 144 ze zm.). Zabrakło w tym zdarzeniu
bowiem przyczyny zewnętrznej. Zgodnie zaś z treścią art. 6 ustawy wypadkowej za
wypadek przy pracy może być uznane wyłącznie nagłe zdarzenie, wywołane przy-
czyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą. Śmierć męża i ojca powódek
była wynikiem schorzenia samoistnego, nie pochodzącego z zewnątrz. Wprawdzie
postępowanie dowodowe wykazało bezspornie, że Jan K. do dnia zdarzenia nie
przedstawił pracodawcy zaświadczenia o stanie zdrowia, jednakże - zdaniem Sądu
Rejonowego - fakt ten nie może obciążać pracodawcy, przez którego Jan K. został
zobowiązany do przedstawienia tego zaświadczenia.
W apelacji powódki zarzuciły wyrokowi Sądu pierwszej instancji naruszenie
prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12
czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych oraz sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z zebranym materiałem dowodowym
polegającą na błędnym przyjęciu, że brak aktualnych badań lekarskich pracownika
wyklucza potraktowanie tej okoliczności jako przyczyny zewnętrznej w rozumieniu
ustawy wypadkowej.
Sąd Okręgowy apelację uwzględnił i wyrokiem z dnia 12 października 1999 r.
zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji w ten sposób, iż uznał zdarzenie jakiemu
uległ Jan K. w dniu 28 października 1994 r. u strony pozwanej za wypadek przy
pracy oraz nie obciążył powódek kosztami postępowania. W ocenie Sądu Okręgo-
wego stanowisko Sądu pierwszej instancji, co do braku przyczyny zewnętrznej zda-
rzenia, o jakiej mowa w art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r o świadczeniach z
tytułu wypadów przy pracy i chorób zawodowych, było błędne. Istota sprawy, zda-
niem Sądu drugiej instancji, sprowadza się do faktu, iż Jan K. został dopuszczony do
pracy bez przeprowadzenia koniecznych badań lekarskich, co w sposób ewidentny
było naruszeniem art. 229 § 4 KP. Przepis ten stanowi, iż pracodawca nie może do-
3
puścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego
brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Sąd Okręgowy uznał, że
to na pracodawcy spoczywa obowiązek zadbania, aby pracownik we właściwym ter-
minie poddał się tego rodzaju badaniom. Zdaniem Sądu rozpatrującego apelację,
właśnie brak owych badań był przyczyną tego, że Jan K. przystąpił krytycznego dnia
- 28 października 1994 r. - do pracy, pomimo silnych bólów głowy. Dalsze wydarze-
nia tego dnia oraz ostateczna diagnoza wykazały, że jakakolwiek praca była dla Jana
K. w tym dniu, a prawdopodobnie i wcześniej, przeciwwskazana. Sąd podkreślił też,
iż bez znaczenia (zgodnie z opinią biegłego) jest okoliczność, że wykonywana przez
męża i ojca powódek praca nie wymagała większego wysiłku fizycznego. Z opinii tej
jednoznacznie wynika, że do pęknięcia tętniaka tętnicy mózgowej może dojść w
każdej sytuacji i niezależnie od okoliczności. Z tego względu, w ocenie Sądu
Okręgowego, za przyczynę zdarzenia przyjąć należy nie tylko niewłaściwy stan fi-
zyczny pracownika, ale również brak odpowiednich badań lekarskich, które miałyby
decydujący wpływ na niedopuszczenie Jana K. do pracy, a w konsekwencji zapobie-
głyby zdarzeniu, które wydarzyło się w czasie pracy i w miejscu pracy.
Sąd Okręgowy powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyro-
ku z 5 września 1996 r., II UKN 9/96 (OSNAPiUS 1997 nr 5, poz. 70), w którym Sąd
ten stwierdził, iż dopuszczenie do pracy maszynisty kolejowego bez przeprowadze-
nia badań kontrolnych i po upływie terminu obowiązującego do przeprowadzenia ta-
kich badań może stanowić przyczynę zewnętrzną uzasadniającą uznanie zdarzenia
za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy wypadkowej .
W kasacji pełnomocnik pozwanego Zarządu Dróg Miejskich w L. wniósł o
uchylenie wyroku Sądu Okręgowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpozna-
nia temu Sądowi. Wnoszący kasację zarzucił wyrokowi Sądu Okręgowego narusze-
nie art. 6 ustawy wypadkowej oraz naruszenie przepisów postępowania (art. 224 § 1,
227, 233, 382 KPC) poprzez dowolną ocenę zebranego w sprawie materiału dowo-
dowego oraz niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających wpływ na rozstrzy-
gnięcie sprawy.
W uzasadnieniu kasacji stwierdzono, że przeprowadzenie wstępnych badań
lekarskich nie doprowadziłoby do wykrycia schorzenia, na które cierpiał Jan K., a
mianowicie tętniaków tętnicy mózgowej. Według kasacji, to biegły sądowy powinien
był określić, czy istniała możliwość postawienia właściwego rozpoznania schorzenia
Jana K. i to w taki sposób, który zapobiegłby dopuszczeniu go do pracy. Do biegłego,
4
według kasacji, powinna też należeć ocena, czy dopuszczenie Jana K. do pracy bez
wstępnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną zdarzenia.
Sąd Najwyższy rozważył, co następuje:
Kasacja zarzuciła Sądowi drugiej instancji naruszenie wymienionych w niej
przepisów postępowania, jednakże nie wykazała, aby do naruszenia tych przepisów
doszło i to w sposób mający istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Sąd Okręgowy
nie prowadził postępowania dowodowego, lecz działając w granicach wniosków
apelacyjnych dokonał oceny prawnej, prawidłowego zastosowania prawa przez Sąd
Rejonowy. W pojęciu oceny prawnej mieści się przede wszystkim wykładnia prawa
materialnego i procesowego.
Sąd drugiej instancji na podstawie stanu faktycznego sprawy, który uznał za
niesporny, dokonał odmiennej niż miało to miejsce w wyroku Sądu Rejonowego, wy-
kładni art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. 1983 r. Nr 30, poz. 144 ze
zm.), a w tym przede wszystkim pojęcia przyczyny zewnętrznej zdarzenia. Sąd
Okręgowy powołał się na art. 229 § 4 KP, zgodnie z którym pracodawca nie może
dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzające-
go brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jest poza jakąkolwiek
wątpliwością w sprawie, że Jan K. został przyjęty do pracy u strony pozwanej i do-
puszczony do jej wykonywania bez przeprowadzenia badań wstępnych.
Orzekając reformatoryjnie co do istoty sprawy Sąd drugiej instancji uznał, że
wadliwość zaskarżonego orzeczenia polega przede wszystkim na naruszeniu prawa
materialnego przy poprawności ustaleń faktycznych. Sąd Okręgowy przyjął, iż Sąd
pierwszej instancji dopuścił się wyłącznie naruszenia prawa materialnego (art. 6
ustawy wypadkowej) poprzez błędną interpretację pojęcia przyczyny zewnętrznej.
Sąd uznał, że przyczyną tą było dopuszczenie do pracy pracownika bez obowiąz-
kowych dla pracodawcy wyników badań wstępnych, od których zgodnie ze wspo-
mnianym art. 229 § 4 KP zależy w ogóle możliwość dopuszczenia pracownika do
pracy na określonym stanowisku i przyjął, że pozwany pracodawca postąpił wbrew
zakazowi zawartemu w sposób jednoznaczny w tym przepisie – „pracodawca nie
może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwier-
dzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku”. Naruszenie
5
tego podstawowego obowiązku przez pracodawcę prawidłowo i zgodnie z ustalonym
od lat orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy uznał za
przyczynę zewnętrzną zdarzenia, korygując tym samym błąd w interpretacji przez
Sąd Rejonowy tego elementu jako trzeciego, przy dwóch bezspornych, składającego
się na pojęcie wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca
1975 r. Ryzyko jakim obciążony jest pracodawca przez przepisy ustawy wypadkowej
jest szersze od ryzyka przyjętego przez prawo cywilne.
Prócz orzeczenia Sądu Najwyższego powołanego w zaskarżonym wyroku
przez Sąd Okręgowy, Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 sierpnia 1999 r., II UKN
89/99 (nie publikowany) uznał, że przyczynę zewnętrzną wypadku może stanowić
dopuszczenie pracownika do pracy na określonym stanowisku na podstawie aktual-
nego okresowego orzeczenia lekarskiego, które było oczywiście błędne. Za zew-
nętrzną przyczynę wypadku uznał też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 listopada
1999 r., II UKN 208/99 (nie publikowany), dopuszczenie pracownika do wykonywania
pracy na podstawie aktualnego, okresowego orzeczenia lekarskiego zawierającego
obiektywnie błędną ocenę jego zdolności do pracy. W uzasadnieniu tego wyroku
podkreślono, że dopuszczenie pracownika do pracy przeciwwskazanej ze względu
na stan zdrowia może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy także
wtedy, gdy pracodawcy nie można postawić zarzutu zawinionego działania, a więc
nieuwzględnienia przedłożonego zaświadczenia lekarskiego. Skład rozpoznający
niniejszą sprawę w pełni podziela poglądy wyrażone w przytoczonych orzeczeniach.
Ich treść jest także odpowiedzią na zarzuty kasacji zmierzające do tego, że koniecz-
ne było zasięgnięcie opinii biegłego co do tego, czy istniała możliwość rozpoznania
schorzenia Jana K. nawet wtedy, gdyby przedstawił on wymagane zaświadczenie
lekarskie o przydatności do pracy. W bezspornym stanie faktycznym występuje po
stronie pozwanej oczywiste zaniedbanie i naruszenie zakazu wyrażonego w art. 229
§ 4 KP, które Sąd Okręgowy prawidłowo uznał za przyczyną zewnętrzną wypadku
przy pracy Jana K.
Dlatego też Sąd Najwyższy uznał, że kasacja nie ma uzasadnionych podstaw i
orzekł jak w sentencji.
========================================