Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 144/13

POSTANOWIENIE

Dnia 26 marca 2013r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Ewa Tkocz (spr.)

Sędziowie: SA Zofia Kawińska-Szwed

SA Joanna Kurpierz

po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2013r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. Ł.

przeciwko Centrum (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 23 lutego 2012r., sygn. akt I C 18/12

postanawia:

1)  odrzucić apelację;

2)  oddalić wniosek powódki o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt I ACa 144/13

UZASADNIENIE

Pozwana Centrum (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 lutego 2012r.

Skarżąca, w wyniku ponownego wezwania do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 31 500 zł, doręczonego jej w dniu 6 lipca 2012r. (k. – 179), złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (k. – 180).

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2012r., zwolnił pozwaną od opłaty od apelacji powyżej kwoty 2 000 zł (k. – 255). Pozwana zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie zażaleniem (k. – 259), które postanowieniem Sądu Apelacyjnego z dnia 12 października 2012r. zostało ono oddalone (k. 277 – 288).

Zarządzeniem z dnia 14 listopada 2012r. (k. – 316), doręczonym w dniu 23 listopada 2012r. (k. – 324), Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach wezwał pozwaną do uiszczenia opłaty od apelacji w wysokości 2 000 zł. W zakreślonym przez Przewodniczącego terminie pozwana złożyła ponowny wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych (k. – 330), który postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 14 grudnia 2012r. został odrzucony na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (k. – 332). Pozwana zarządzeniem z dnia 14 grudnia 2012r. (k. – 333) została wezwana do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 2 000 zł, którą uiściła w dniu 28 grudnia 2013r. (k. – 344).

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanej podlegała odrzuceniu jako nieopłacona w przepisanym terminie.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 90, poz. 594, dalej – u.k.s.c.), jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 k.p.c. Wskazać trzeba, iż przez pojęcie oddalenia należy rozumieć każde oddalenie, tj. całkowite jak i częściowe. Jednocześnie stosownie do art. 112 ust. 4 u.k.s.c., ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, złożony w określonym w art. 112 ust. 2 u.k.s.c. tygodniowym terminie, oparty na tych samych okolicznościach, nie ma wpływu na bieg terminu do opłacenia pisma (por. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz., Katarzyna Gonera, wyd. 4, LexisNexis 2012, str. 596). Powyższe nakazuje przyjąć, iż w razie wydania prawomocnego orzeczenia, chociażby częściowo oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, a następnie odrzucenia, w oparciu o art. 107 ust. 2 u.k.s.c., kolejnego wniosku o udzielenie zwolnienia od kosztów, złożonego w tygodniowym terminie, o którym mowa w art. 112 ust. 2 u.k.s.c., wniesienie należnej opłaty po upływie tego tygodniowego terminu jest bezskuteczne.

W niniejszej sprawie Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego, w oparciu o które została ona zwolniona od obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji ponad kwotę 2 000 zł. W dalszej kolejności, zarządzeniem wydanym na podstawie art. 112 ust. 2 u.k.s.c., doręczonym stronie pozwanej w dniu 23 listopada 2012r., wezwano ją do opłacenia tego środka odwoławczego we wskazanej wyżej kwocie, wskutek czego, pozwana w zakreślonym przez Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym terminie, po raz kolejny złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Trafnie uznał jednak Sąd pierwszej instancji, iż wniosek ten podlegał odrzuceniu na podstawie art. 107 § 2 u.k.s.c.

W rezultacie, mając na względzie powyższe, przyjąć należy, iż złożenie tego ostatniego wniosku nie miało wpływu na bieg terminu do opłacenia apelacji. Strona pozwana winna była bowiem opłatę tę uiścić do dnia 30 listopada 2012r., w którym upłynął tygodniowy termin do dokonania tej czynności, liczony od dnia doręczenia jej wskazanego wyżej zarządzenia wydanego w trybie art. 112 ust. 2 u.k.s.c. Pozwana obowiązkowi temu nie uczyniła zadość, albowiem dopiero w dniu 28 grudnia 2012r. uiściła kwotę 2 000 zł tytułem opłaty od apelacji. Podnieść przy tym trzeba, że dla zachowania powyższego terminu bez znaczenia pozostawał fakt, iż już po jego upływie bezzasadnie wezwano pozwaną do uiszczenia opłaty od apelacji.

Sąd Okręgowy winien był zastosować art. 370 k.p.c i bez ponownego wzywania strony odrzucić apelację jako nieopłaconą. Taki sam obowiązek spoczywa na sądzie odwoławczym z mocy art. 373 k.p.c., nakazującym odrzucenie na posiedzeniu niejawnym apelacji, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji.

Zawarty w odpowiedzi na apelację, wniosek powódki o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego za postępowanie odwoławcze nie zasługiwał na uwzględnienie. Jak wynika bowiem z treści § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., Nr 163, poz. 1348), koszty z tytułu zastępstwa procesowego przysługują tylko za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym. W świetle tej regulacji, skoro Sąd Apelacyjny nie przystąpił do merytorycznego rozpoznania sprawy i odrzucił apelację, która winna była zostać odrzucona przez Sąd Okręgowy na etapie wstępnej kontroli dopuszczalności tego środka odwoławczego, wniosek strony powodowej nie znajdował uzasadnienia.

W związku z powyższym, w oparciu o art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.