Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 14 listopada 2001 r., II CZ 76/01
1. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia ocena przesłanek
przewidzianych w art. 395 § 2 k.p.c. może dotyczyć tylko zaskarżonego
postanowienia.
2. Zażalenie może być uznane za "oczywiście uzasadnione" zarówno
przez sąd pierwszej, jak i drugiej instancji.
Sędzia SN Tadeusz Żyznowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Hubert Wrzeszcz
Sędzia SA Krystyna Bilewicz
Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Teresy S. z udziałem Małgorzaty K.
i Agnieszki K. o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku, po
rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 listopada
2001 r., zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 25 maja 2001 r.
oddalił zażalenie.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 28 listopada 2000 r. Sąd Okręgowy oddalił apelację
wnioskodawczyni Teresy S. od postanowienia Sądu pierwszej instancji,
oddalającego jej wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku
po Andrzeju K. Postanowieniem z dnia 14 marca 2001 r. Sąd Okręgowy odrzucił
(art. 3935
k.p.c.) kasację wnioskodawczyni wobec tego, że nie spełniała ona
wymagania określonego w art. 3933
§ 1 pkt 3 k.p.c. Zażalenie wnioskodawczyni na
powyższe postanowienie zostało orzeczeniem Sądu Okręgowego z dnia 10
kwietnia 2001 r. odrzucone wobec jego nieopłacenia wpisem stałym. Złożone przez
wnioskodawczynię Teresę S. zażalenie na powyższe postanowienie zostało
kolejnym postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 25 maja 2001 r. odrzucone
wobec nieuiszczenia przez skarżącego wpisu stałego.
Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła wnioskodawczyni. Skarżąca,
z powołaniem się na podstawę z art. 39318
w związku z art. 394 § 1 pkt 11 k.p.c.,
wnosiła o uchylenie zaskarżonego postanowienia, zarzucając, że zażalenie na
postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu kasacji z dnia 14 marca 2001 r. było
oczywiście uzasadnione (art. 395 § 2 k.p.c.), co stanowiło podstawę do
zastosowania art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm. – dalej "u.k.s.c."). Wniesione
zażalenie było zatem w ocenie wnioskodawczyni – wolne od opłaty sądowej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W wypadku gdy – jak stanowi art. 395 § 2 k.p.c. – zażalenie jest oczywiście
uzasadnione, sąd który wydał zaskarżone postanowienie może na posiedzeniu
niejawnym, nie przysyłając akt sądowi drugiej instancji, uchylić zaskarżone
postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Przepis ten,
eliminując mnożenie instancji sądowych, służy racjonalizacji postępowania
i realizacji nakazu rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 ust. 1
Konstytucji).
Ustawą z dnia 22 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 93) dodany został do art.
16 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ustęp 4, przewidujący, że
zażalenie oczywiście uzasadnione – wniesione na zarządzenie przewodniczącego
o zwrocie pisma lub na postanowienie sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia –
wolne jest od opłaty sądowej. Regulacja zawarta w przytoczonym przepisie
zwalniająca od opłaty zażalenie, zmierza do ochrony strony przed ponoszeniem
zbędnych kosztów, wynikających z oczywistego błędu sądu.
Obowiązek zastosowania przepisów art. 395 § 2 k.p.c. i art. 16 ust. 4 u.k.s.c.
przez sąd pierwszej instancji jest oczywisty. Jednakże przepisy te nie rozstrzygają
kwestii, czy inny sąd i w jakiej fazie postępowania ocenia istnienie „oczywistej
zasadności”. W uchwale z dnia 23 kwietnia 1993 r., III CZP 43/93 (OSNCP 1993,
nr 12, poz. 214) Sąd Najwyższy stwierdził, że zażalenie oczywiście uzasadnione
wniesione na postanowienie sądu o odrzuceniu środka zaskarżenia, jest – na
podstawie art. 16 ust. 4 u.k.s.c. – wolne od opłaty sądowej nie tylko w wypadku
zastosowania przepisu art. 395 § 2 k.p.c., czyli – jak to zostało wyjaśnione
w uzasadnieniu tej uchwały – badanie „oczywistości uzasadnienia” nie stanowi
wyłącznej domeny sądu pierwszej instancji, a zatem stwierdzenie, że zażalenie jest
„oczywiście uzasadnione” może nastąpić także w trakcie kontroli instancyjnej
zaskarżonego postanowienia. Powołując się na powyższą uchwałę skarżąca
twierdziła, że wniesione przez wnioskodawczynię zażalenie z dnia 24 kwietnia
2001 r. na postanowienie o odrzuceniu zażalenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. jako
oczywiście uzasadnione było wolne od opłaty sądowej (art. 16 ust. 4 u.k.s.c.) i jego
odrzucenie powinno poprzedzać wezwanie skarżącej do wniesienia opłaty należnej
od zażalenia.
Przytoczonej motywacji i sformułowanego przez skarżącą wniosku nie można
podzielić. Odrzucenie – zaskarżonym postanowieniem – zażalenia na
postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 10 kwietnia 2001 r. nastąpiło z powodu
nieuiszczenia opłaty stałej (§ 20 ust. 1 w związku § 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów
w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 154, poz. 753 ze zm.). Zażalenie podlegało opłacie
w wysokości piątej części kwotowo określonego wpisu stałego od pisma
wszczynającego postępowanie w przedmiotowej sprawie. Była to opłata
w wysokości stałej, czego nie kwestionuje skarżąca (por. uzasadnienie uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2000 r., III CZP 34/00, OSNC 2001, nr 1,
poz. 4). Skoro radca prawny wniósł nieopłacone zażalenie podlegające opłacie
w wysokości ułamkowej części wpisu stałego (opłacie w wysokości stałej), to
czynność taka zasadnie poddana została sankcji przewidzianej w art. 17 zdanie
drugie u.k.s.c. Wniosek skarżącej o stwierdzenie „oczywistej zasadności” zażalenia
na postanowienie poprzedzające wydanie zaskarżonego postanowienia nie mógł
być uwzględniony.
Podjęta w trakcie kontroli instancyjnej ocena przesłanek z art. 395 § 2 k.p.c.
może dotyczyć tylko zaskarżonego postanowienia. Zgodnie z tym przepisem,
zarówno sąd pierwszej instancji, jak i sąd odwoławczy mogą uznać tylko
rozpatrywane zażalenie za „oczywiście uzasadnione”. Nie istnieją podstawy – nie
wskazuje ich także skarżąca w zażaleniu – do rozszerzenia zakresu tej kontroli.
Przedstawiona na wstępie chronologia poszczególnych czynności i przyczyny,
z powodu których zostało – zaskarżonym postanowieniem – odrzucone zażalenie
wskazują, że Sąd odwoławczy nie mógł skorzystać z możliwości przewidzianej
w art. 395 § 2 k.p.c. i dlatego nie miał w ogóle zastosowania art. 16 ust. 4 u.k.s.c.
Z powyższych przyczyn należało orzec, jak w sentencji (art. 39318
w związku z art. 385 k.p.c.).