Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III CKN 563/01
POSTANOWIENIE
Dnia 11 stycznia 2002 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Jacek Gudowski
w sprawie z powództwa B. T.-G.
przeciwko Skarbowi Państwa, Lasom Państwowym,
Nadleśnictwu G.
o wydanie nieruchomości,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 11 stycznia 2002 r.,
na skutek kasacji pozwanego
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 15 lutego 2001 r.,
odrzuca kasację.
2
Uzasadnienie
Zważywszy, że wyrok zaskarżony kasacją został wydany w dniu 15 lutego
2001 r., do postępowania kasacyjnego – także do złożenia i, ewentualnie, roz-
poznania kasacji – mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywil-
nego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze za-
stawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz. 554; por. art. 5 ust. 2 i art. 6 tej
ustawy).
Zgodnie z art. 3933
§ 1 k.p.c. w nowym brzmieniu, kasacja – obok ozna-
czenia zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem zakresu zaskarżenia, przy-
toczenia podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienia oraz wniosku o uchylenie lub
zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu uchylenia lub zmiany – powinna za-
wierać, jako jeden z elementów konstrukcyjnych, także przedstawienie okolicz-
ności uzasadniających jej rozpoznanie. W postanowieniu z dnia 4 lutego 2000 r.,
II CZ 178/99 (OSNC 2000, nr 7-8, poz. 147) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że brak
w tym zakresie jest tzw. brakiem istotnym, nienaprawialnym w trybie właściwym
dla usuwania braków formalnych, i w związku z tym kasacja dotknięta tym brakiem
podlega odrzuceniu a limine (por. także np. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia
14 września 1936 r., C.II. 859/36, Zb.Urz. 1937, poz. 109, orzeczenie Sądu Naj-
wyższego z dnia 17 grudnia 1936 r., C.II. 1811/36, „Przegląd Prawa i Administracji
im. E. Tilla” 1937, nr 2, poz. 118, uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Naj-
wyższego z dnia 30 kwietnia 1938 r., C.III. 319/37, Zb. Urz. 1938, poz. 303,
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1997 r., II CKN 404/97,
OSNC 1998, nr 4, poz. 59 albo postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 marca
2000 r., II CKN 711/00, OSNC 2000, nr 7-8, poz. 151).
Z tych względów, stwierdziwszy, że w kasacji wniesionej w niniejszej
sprawie nie zostały przedstawione okoliczności, o jakich mowa w art. 3933
§ 1
pkt 3 k.p.c., Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 3937
§ 2 k.p.c.).
3
O kosztach nie orzekano, gdyż wprawdzie powódka wniosła o ich zasądze-
nie, to jednak domagała się oddalenia kasacji lub nieprzyjęcia jej do rozpoznania,
a nie odrzucenia ze względów formalnych. Tymczasem, jak wyjaśnił Sąd Najwyż-
szy w orzeczeniu z dnia 15 listopada 1934 r., C.II. 1677/34 (Zb. Urz. 1935,
poz. 204), w razie odrzucenia skargi kasacyjnej nie należy przyznawać kosztów
postępowania kasacyjnego stronie, która w odpowiedzi na skargę kasacyjną nie
podniosła zarzutu, że skarga ta winna być odrzucona.
db