Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 21 lutego 2002 r., IV CKN 793/00
Odsetki za opóźnienie od odszkodowania dochodzonego na podstawie
art. 298 k.h. należą się od chwili wymagalności ustalonej zgodnie z art. 455
k.c.
Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Mirosław Bączyk
Sędzia SN Iwona Koper
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziału w B. przeciwko Grażynie W. i Jerzemu W. o zapłatę, po rozpoznaniu w
Izbie Cywilnej w dniu 21 lutego 2002 r. na rozprawie kasacji pozwanych od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 stycznia 1999 r.
uchylił zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację pozwanych od wyroku
Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 1998 r., w zakresie
obejmującym orzeczenie o odsetkach ustawowych oraz rozstrzygającym o kosztach
postępowania za drugą instancję, i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi
Apelacyjnemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach
postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Skarb Państwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w B. wniósł o
zasądzenie od Grażyny W. i Jerzego W., członków zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością „P.” w B.B., kwoty 79 094, 07 zł z odsetkami ustawowymi od
dnia 15 maja 1991 r. Podstawę prawną żądania stanowił art. 298 k.h. Wymieniona
kwota obejmowała składki na ubezpieczenie społeczne za okres od dnia 1 kwietnia
1991 r. do dnia 31 października 1992 r., których spółka „P.” nie uiściła, i których nie
można było od niej wyegzekwować. Upadłość spółki „P.” została ogłoszona dnia 29
czerwca 1992 r. na wniosek zarządu złożony dnia 7 kwietnia 1992 r.
Pismem z dnia 2 lutego 1998 r. strona powodowa ograniczyła żądanie
do kwoty 72 631, 58 zł, obejmującej niezapłacone przez spółkę „P.” składki na
ubezpieczenie społeczne za okres od dnia 1 kwietnia 1991 r. do dnia 29 czerwca
1992 r. z odsetkami.
Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 1998 r. Sąd Wojewódzki w Bydgoszczy zasądził
od pozwanych kwotę 72 631, 58 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 maja
1991 r. do dnia zapłaty. Kwotę tę Sąd Wojewódzki ustalił na podstawie dokumentów
znajdujących się w aktach sprawy o sygn. Ns Rej.U. (...), obejmujących, między
innymi, stanowiący tytuł wykonawczy wykaz zaległości za okres od dnia 1 kwietnia
1991 r. do maja 1992 r. na kwotę 712 084 600 zł sprzed denominacji (należność
główna) i kwotę 334 350 000 zł sprzed denominacji(odsetki za zwłokę).
Zdaniem Sądu Wojewódzkiego, pozwani nie złożyli wniosku o ogłoszenie
upadłości we właściwym czasie, gdyż wniosek ten powinien być złożony już
w pierwszym kwartale 1991 r. Wystąpienie przez pozwanych o ogłoszenie
upadłości w dniu 7 kwietnia 1992 r. było spóźnione co najmniej o rok.
Apelację pozwanych od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sąd Apelacyjny
uwzględnił jedynie częściowo, zmieniając wyrok Sądu Wojewódzkiego w ten
sposób, że zasądzoną tym wyrokiem kwotę 72 6312, 58 zł obniżył do 60 504, 82 zł.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pozwani powinni odpowiadać tylko za składki
niezapłacone w okresie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki „P.”, nie
powinni natomiast odpowiadać za składki niezapłacone po dniu złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości, którymi Sąd Wojewódzki także ich obciążył.
W skardze kasacyjnej pozwani zarzucili naruszenie art. 298 k.h., art. 2 i 5
rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. – Prawo
upadłościowe (jedn. tekst: Dz.U. 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm. – dalej
"Pr.upadł."), art. 476 i 481 k.c. oraz § 14 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz
rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (jedn. tekst Dz.U. z
1993 r. Nr 68, poz. 330 ze zm. – dalej "rozp. z 1990 r."), a także art. 361 § 1 i art.
233 § 1 k.p.c.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Przesłankami odpowiedzialności ustanowionej w art. 298 k.h. (a obecnie w art.
299 k.s.h.), których ciężar dowodu spoczywa na wierzycielu spółki, są: istnienie w
czasie, kiedy dana osoba była członkiem zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, określonego zobowiązania tej spółki, stwierdzonego w tym
czasie lub później tytułem egzekucyjnym (uchwała Sądu Najwyższego z dnia
15 czerwca 1999 r., III CZP 10/99, OSNC 1999, nr 12, poz. 203 i wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 608/98, OSNC 2000, nr 4, poz.
67), oraz bezskuteczność egzekucji tego zobowiązania przeciwko spółce.
Pozwanego członka zarządu obciąża natomiast, jeżeli chce się uwolnić od tej
odpowiedzialności, ciężar dowodu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub
wszczęcie postępowania układowego we właściwym czasie (czy też nieistnienia
w ogóle podstaw do zgłoszenia takiego wniosku w okresie pełnienia funkcji członka
zarządu) albo niezawinienia niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub
wszczęcie postępowania układowego bądź nieponiesienia przez wierzyciela szkody
wskutek spóźnionego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie
postępowania układowego.
Według utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, przewidziana w art.
298 k.h. odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością obejmowała do czasu wejścia w życie art. 116 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz
art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) nie tylko przypadki bezskutecznej egzekucji
przeciwko spółce zobowiązań cywilnoprawnych w rozumieniu art. 353 k.c., ale
także przypadki bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce – mających
publicznoprawny charakter – zobowiązań podatkowych oraz należności z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja
1999 r., I CKN 1147/97, OSP 2000, nr 4, poz. 65 i powołane tam orzeczenia).
Przeważający w orzecznictwie pogląd ujmuje odpowiedzialność, o której
mowa w art. 298 k.h., a obecnie w art. 299 k.s.h., jako odpowiedzialność
odszkodowawczą (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1997 r., III CZP
24/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 165 i cytowane tam orzeczenia oraz uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 15 czerwca 1999 r., III CZP 10/99). Do tego nurtu orzecznictwa
należy też zaliczyć uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2001 r., III CZP
69/01 (OSNC 2002, nr 10, poz. 118). Wyrażone w niej zapatrywanie, że członek
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może bronić się zarzutem
przedawnienia roszczenia, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się
bezskuteczna, jest nie do pogodzenia ze stanowiskiem identyfikującym
odpowiedzialność, o której mowa w art. 298 k.h., z przypisaniem członkowi zarządu
zobowiązania do spełnienia niewyegzekwowanego świadczenia. Harmonizuje
natomiast z założeniem o odszkodowawczym charakterze odpowiedzialności
członka zarządu spółki. (...)
Skarga kasacyjna w zakresie, w jakim skarżący, powołując się na naruszenie
art. 298 k.h., art. 2 i 5 Pr.upadł. oraz art. 361 § 1 i art. 233 § 1 k.p.c., kwestionują w
ogóle odpowiedzialność pozwanych, nie ma usprawiedliwionych podstaw. Jej
uzasadnienie w tej części stanowi gołosłowną polemikę z ustaleniami i ocenami
Sądu Apelacyjnego. Dotyczy to także kwestii związku przyczynowego, jeśli przyjąć,
że skarżącym w istocie chodziło o art. 361 § 1 k.c.
Trafny jest natomiast zarzut naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 481 k.c.
wskutek utrzymania w mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w części dotyczącej
zasądzonych odsetek.
Na szkodę strony powodowej składały się niewyegzekwowane od zarządzanej
przez pozwanych spółki składki na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki za zwłokę
w nieuiszczeniu tych składek w terminie. Zgodnie z § 14 rozp. z 1990 r., zarządzana
przez pozwanych spółka powinna uiścić składkę na ubezpieczenie społeczne za
dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca, stosownie zaś do § 10
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 1,
poz. 4 ze zm.) w związku z § 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach
podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia
właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych
(Dz.U. nr 6, poz. 40 ze zm.), w razie uchybienia temu terminowi, należały się
odsetki w wysokości 2,3% sumy składki za każdy dzień zwłoki, pobierane, w myśl §
11 rozp. z 1990 r., od dnia następnego po upływie ustalonego terminu do dnia
zapłaty włącznie. Strona powodowa nie wyegzekwowała od zarządzanej przez
pozwanych spółki na podstawie wystawionych przeciwko niej tytułów
wykonawczych składek i odsetek za zwłokę za objęty pozwem okres od dnia 1
kwietnia 1991 r. do dnia 29 czerwca 1992 r. Suma tych składek wynosiła 72 631, 58
zł, a suma odsetek za zwłokę – 33 435 zł. Obie te sumy łącznie wyznaczały
wysokość szkody strony powodowej podlegającej naprawieniu na podstawie art.
298 k.h. Stanowisko Sądu Apelacyjnego, uznające dzień złożenia wniosku o
ogłoszenie upadłości spółki „P.” za granicę czasową odpowiedzialności pozwanych,
nie jest trafne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1998 r., III
CKN 650/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 64). Kwestia ta jednak musi być w dalszych
rozważaniach pominięta wobec niezaskarżenia wyroku Sądu Apelacyjnego przez
stronę powodową.
Od kwoty odszkodowania obejmującego niewyegzekwowane składki na
ubezpieczenie społeczne i odsetki za zwłokę w zapłacie tych składek mogą być,
stosownie do art. 481 k.c., dochodzone odsetki za opóźnienie, tj. od dnia
wymagalności tego odszkodowania. Zgodnie z ogólnym uregulowaniem
przewidzianym w art. 455 k.c., wynikające z art. 298 k.h. roszczenie
odszkodowawcze staje się wymagalne niezwłocznie po wezwaniu członka zarządu
do zapłaty sumy zobowiązania, którego egzekucja przeciwko spółce okazała się
bezskuteczna.
Odsetek przysługujących na podstawie art. 481 k.c. nie można, rzecz jasna,
utożsamiać z odsetkami za zwłokę w nieterminowym uiszczeniu składki na
ubezpieczenie społeczne, o których była wcześniej mowa, jednakże strony i Sądy,
które dotychczas sprawę rozpoznawały, miały trudności z oddzieleniem obu
instytucji. Strona powodowa, domagając się zasądzenia od pozwanych określonej
kwoty, sprecyzowanej najpierw w pozwie, a później w piśmie z dnia 2 lutego
1998 r., „z odsetkami”, prawdopodobnie miała na względzie odsetki za zwłokę
w uiszczeniu tych składek. Przemawia za tym określenie kwotowo przez stronę
powodową jedynie równowartości niezapłaconych składek oraz domaganie się
zapłaty odsetek od dnia 15 maja 1991 r., tj. od dnia, do którego powinna być
zapłacona składka za kwiecień 1991 r., pierwszy miesiąc okresu zalegania przez
spółkę „P.” w zapłacie składek. Tak rozumiane żądanie zapłaty odsetek nie mogło
być uwzględnione, zgodnie bowiem z art. 359 § 2 i § 3 oraz art. 481 § 2 k.c., w
stosunkach cywilnoprawnych należą się odsetki ustawowe w rozumieniu tych
przepisów. Niewyegzekwowane odsetki za zwłokę w zapłacie składek na
ubezpieczenie społeczne mogłyby być – jak wyżej wyjaśniono – objęte jedynie
odszkodowaniem dochodzonym na podstawie art. 298 k.h., lecz wtedy powinno się
je zsumować i wyrazić kwotowo. Wobec niespełnienia w sprawie tego wymagania,
wynikającego z art. 187 § 1 pkt 1 k.p.c., zasądzenie na rzecz strony powodowej
odszkodowania obejmującego odsetki za zwłokę w niezapłaceniu składek
stanowiłoby wyjście ponad żądanie i tym samym naruszenie art. 321 § 1 k.p.c.
W tej sytuacji wniosek strony powodowej o zasądzenie odsetek może być
rozumiany jedynie jako domaganie się odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty
objętej powództwem (art. 481 k.c.). W konsekwencji, odsetki za opóźnienie od
zasądzonej od pozwanych przez Sąd Apelacyjny kwoty 60 504, 82 zł powinny być
określone w sposób odpowiadający art. 481 k.c. O tym, od kiedy one się należą,
powinna więc rozstrzygać – ustalona zgodnie z art. 455 k.c. (zob. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 10 lutego 2000 r., II CKN 725/98, OSNC 2000, nr 9, poz. 158)
– chwila wymagalności dochodzonego na podstawie art. 298 k.h. odszkodowania, a
nie chwila wymagalności jednej ze składek na ubezpieczenie społeczne, których
niewyegzekwowanie od spółki „P.” spowodowało wyrządzenie szkody stronie
powodowej.
Łączenie w skardze kasacyjnej art. 481 z art. 476 k.c., dotyczącym zwłoki, jest
wynikiem nieporozumienia, ponieważ, jak wyraźnie wynika z art. 481 § 1 k.c.,
odsetki za czas opóźnienia należą się, choćby opóźnienie było następstwem
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Z przedstawionych przyczyn orzeczono, jak w sentencji (art. 39313
§ 1 k.p.c.).