Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III SW 119/03
UCHWAŁA
Dnia 1 lipca 2003 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Teresa Flemming-Kulesza
(przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Beata Gudowska
SSN Herbert Szurgacz
po rozpoznaniu w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w
dniu 1 lipca 2003 r.,
sprawy z protestu referendalnego J. W.
postanawia:
pozostawić protest bez dalszego biegu.
U z a s a d n i e n i e
Pismem z dnia 17 czerwca 2003 r. J. W. wniosła protest przeciwko ważności
referendum. Podniosła w nim zarzuty sprzeczności uchwały Sejmu RP z dnia 17
kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia
zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej z ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
międzynarodowych i z Konstytucją oraz sprzeczności ustawy z dnia 10 maja 2003
r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym z Konstytucją oraz
Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, a także
sprzeczności rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie
2
sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z
przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego z Konstytucją..
Sąd Najwyższy zważył, co następuje
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 ze zm.) do warunków i trybu wnoszenia
protestu oraz sposobu jego rozpatrywania i trybu podejmowania uchwały w tej
sprawie przez Sąd Najwyższy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy –
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 46, poz.499 ze zm.) stanowi, że wnoszący protest powinien sformułować w nim
zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty (art.
79 ust. 3). Przedmiotem zarzutów może być dopuszczenie się przestępstwa
przeciwko referendum lub naruszenie przepisów ustawy o referendum dotyczących
głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum (art. 33 ust. 1
ustawy o referendum). W niniejszej sprawie wnosząca protest nie zarzuciła
naruszenia przepisów ustawy o referendum nie stawiając zarzutu dopuszczenia się
przestępstwa przeciwko referendum. Jest to wyjście poza przewidziany tą ustawą
przedmiot protestu, co czyni go niedopuszczalnym.
Z tych względów na podstawie art. 81 ust. 1 Ordynacji wyborczej orzeczono
jak w sentencji.