Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 2/04
POSTANOWIENIE
Dnia 18 lutego 2004 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący)
SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca)
SSN Maria Grzelka
w sprawie ze skargi W. K.
o wznowienie postępowania
w sprawie z powództwa W. K.
przeciwko M. L. i J. F. – wspólnikom Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwa Handlowo-
Usługowego "F." w N.
o zapłatę,
zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego
z dnia 26 lipca 2001 r.,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 18 lutego 2004 r.,
zażalenia skarżącego W. K.
na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 2 października 2003 r.,
oddala zażalenie.
2
Uzasadnienie
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Apelacyjny odrzucił wniesioną przez
powoda W. K. skargę o wznowienie postępowania, zakończonego prawomocnym
wyrokiem tego Sądu z dnia 26 lipca 2001 r. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że
skarga nie opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, pomimo powołania art.
403 § 2 k.p.c. W skardze powód powołał się bowiem na dowody z opinii
rzeczoznawców, sporządzone po uprawomocnieniu się wyroku. Podstawą skargi
nie są zatem nowe fakty czy dowody, a przez jej złożenie powód podjął jedynie
spóźnioną próbę podważenia prawidłowości wyroku.
W zażaleniu powód zarzucał naruszenie art. 403 § 2 k.p.c. przez przyjęcie,
że nie zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania i wywodził, że nie mógł
wcześniej skorzystać z powołanych w skardze dowodów, ponieważ dowody z opinii
biegłych sądowych przeprowadzone w toku postępowania nie doprowadziły do
wykrycia wady już wówczas istniejącej. Nowe dowody potwierdzają zatem jedynie
fakt istniejący, ale nie wykryty w dacie orzekania, a oznacza to zdaniem
skarżącego, że skarga jest oparta na ustawowej podstawie wznowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Jak wynika z art. 403 § 2 k.p.c., można żądać wznowienia postępowania
w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków
dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie
mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Podstawę wznowienia mogą zatem
stanowić tylko takie fakty, które istniały przed uprawomocnieniem się wyroku, ale
nie były znane stronie, oraz takie dowody, które istniały w trakcie zakończonego
postępowania, ale nie były objęte materiałem sprawy, ponieważ strona nie wiedząc
o nich nie mogła z nich skorzystać (por. orzeczenie SN z dnia 15 maja 1968 r., I CO
1/68, OSNC 1969, nr 2, poz. 36). Tymczasem skarżący powołuje się na nowy
dowód, w postaci opinii rzeczoznawców sporządzonej po trzech latach od
uprawomocnienia się wyroku. Nie jest to zatem dowód, o jakim mowa
w przytoczonym przepisie, skoro nie istniał przed uprawomocnieniem się wyroku.
3
Dowód ten ponadto dotyczy wady w postaci utrudnionego która była przedmiotem
postępowania, nie jest to więc nowa okoliczność faktyczna. Okolicznością nową,
wynikającą z tego dowodu ma być fakt wad nadwozia, powstałych w wyniku
eksploatacji pojazdu przez pozwanego bez wiedzy powoda. Niezależnie od tego, że
okoliczność tę stwierdza dowód powstały po uprawomocnieniu się wyroku,
w art. 403 § 2 k.p.c. nie chodzi o taką okoliczność, która zmienia podstawę
faktyczną powództwa.
Trafnie zatem uznał Sąd Apelacyjny, że skarga o wznowienie postępowania,
która pomimo powołania się na nowe fakty i dowody w istocie nie opiera się na
ustawowej podstawie wznowienia określonej w art. 403 § 2 k.p.c., podlega
odrzuceniu.
Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 39318
i 39319
w związku z 385 k.p.c.