Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 226/12

POSTANOWIENIE

Dnia 12 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Pelc

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2012 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa J. D. i D. L.

przeciwko (...) Spółce z o.o. w W.

o zapłatę

na skutek wniosku powodów o nadanie klauzuli wykonalności

p o s t a n a w i a:

1.  nadać klauzulę wykonalności:

- wyrokowi Sądu Okręgowego – Sądu Gospodarczego w Rzeszowie z dnia 8 września 2011r. sygn. akt VI GC 9/10 – w zakresie pkt I ,

- wyrokowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2012r. sygn. akt I ACa 226/12 w zakresie pkt I i III.

2.  kosz nadania klauzuli ustalić na kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych).

Zarządzenie:

1.  (...)

2.  (...). D. M..

R., (...)

js