Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 7/05
POSTANOWIENIE
Dnia 22 września 2005 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
w Warszawie - Biuro Terenowe w Ł.
przeciwko J. T.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 września 2005 r.,
na skutek skargi kasacyjnej pozwanego
od wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 9 lutego 2005 r.,
odrzuca skargę kasacyjną.
2
Uzasadnienie
Wniesiona przez pozwanego skarga kasacyjna podlega odrzuceniu,
z powodu braku uzasadnienia wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania.
Zgodnie z art. 3984
§1 pkt 3 k.p.c., skarga kasacyjna powinna zawierać
między innymi wniosek o przyjęcie jej do rozpoznania i jego uzasadnienie. Przepis
ten stanowi odpowiednik uchylonego na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o zmianie ustawy- kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy- prawo
o ustroju powszechnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 13, poz. 98) przepisu art. 3933
§ 1 pkt
3 k.p.c., przewidującego obowiązek przedstawienia w kasacji okoliczności
uzasadniających jej rozpoznanie. Należy uznać, iż zachowało aktualność
stanowisko Sądu Najwyższego wyrażane na gruncie uchylonego art. 3933
§ 1 pkt 3
k.p.c., wskazujące, że spełnienie powyższego obowiązku wymaga przedstawienia
przez skarżącego, w wyodrębnionym wywodzie prawnym, okoliczności, które
zgodnie z dawnym art. 391 k.p.c., a obecnie art. 3989
§ 1 k.p.c. uzasadniają
przyjęcie przez Sąd Najwyższy, w ramach przedsądu, kasacji do rozpoznania
(porównaj między innymi uchwałę połączonych izb Sądu Najwyższego: Izby
Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
17 grudnia 2002 r. III CZP 72/02, OSNC 2003/7-8/92).
Spełniając formalny wymóg skargi kasacyjnej, określony w art. 3984
§ 1 pkt 3
k.p.c., skarżący powinien zatem zawrzeć w niej wniosek o przyjęcie skargi do
rozpoznania i wniosek ten uzasadnić wskazując na występowanie w sprawie
przynajmniej jednej z okoliczności stanowiących przesłanki tzw. przedsądu,
określone w art. 3989
§ 1 k.p.c. i przedstawiając odpowiednie argumenty prawne,
uzasadniające występowanie tej okoliczności oraz konieczność rozpoznania skargi
przez Sąd Najwyższy.
Skarga kasacyjna pozwanego nie zawiera uzasadnienia wniosku o przyjęcie
jej do rozpoznania, co zgodnie z art. 3986
§ 2 k.p.c. prowadzi do jej odrzucenia
wprost, bez wzywania do uzupełnienia tego braku. Z tych względów Sąd Najwyższy
na podstawie art. 3986
§ 3 k.p.c. orzekł jak w postanowieniu.
jz