Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 28/06
W razie określenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu utraty mocy
obowiązującej przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją (art. 190 ust. 3
Konstytucji), sąd stosuje ten przepis do oceny zdarzeń, które nastąpiły przed
tym terminem także wówczas, gdy orzeka po utracie mocy obowiązującej tego
przepisu.
Sędzia SN Mirosława Wysocka (przewodniczący)
Sędzia SN Gerard Bieniek (sprawozdawca)
Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Danuty Marii K., Ireny Sabiny W.,
Zuzanny Franciszki L., Janusza Stanisława G. i Ryszarda Wiesława G. przeciwko
Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddziałowi Terenowemu w O. o zobowiązanie do
złożenia oświadczenia woli, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie
Cywilnej w dniu 20 kwietnia 2006 r. skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lipca 2005 r.
uchylił zaskarżony wyrok i oddalił apelację powodów od wyroku Sądu
Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 lutego 2005 r. oraz zasądził od powodów na
rzecz pozwanej kwoty po 1450 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego i po
720 zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 7 lipca 2005 r. zobowiązał
Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w O. do złożenia oświadczenia
woli na podstawie którego Agencja przenosi na współwłasność powodów Danuty
K., Ireny W., Zuzanny L., Janusza G. i Ryszarda G. po 1/5 udziału w nieruchomości
położonej w obrębie S., gmina R., składającej się z działki nr 20/10, o powierzchni
19,4200 ha, objętej księgą wieczystą nr (...) Sądu Rejonowego w Giżycku,
wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa za cenę 202 000 zł,
przy czym na poczet ceny zalicza się po 40 400 zł każdemu z nabywców z tytułu
wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa
polskiego, na podstawie zaświadczenia z dnia 31 marca 1999 r. wydanego przez
Starostę W.
Ustalono, że powodowie w dniu 6 kwietnia 2004 r. wzięli udział w przetargu na
sprzedaż nieruchomości położonej w S., o powierzchni 19,4200 ha i jako jedyni
uczestnicy wylicytowali cenę 202 000 zł. Pismem z dnia 2 czerwca 2004 r.
poinformowano powodów o terminie sporządzenia umowy sprzedaży wyznaczonym
na dzień 15 czerwca 2004 r. oraz o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży kwoty
48 692 zł, następnie zwaloryzowanej do wysokości 49 619 zł, stanowiącej 15%
wartości tzw. mienia zabużańskiego ustalonej na kwotę 248 142 zł w zaświadczeniu
Starosty W. z dnia 31 marca 1999 r. Powodowie zwrócili się do pozwanej o zmianę
terminu zawarcia umowy oraz o zawarcie umowy przy zaliczeniu na poczet ceny
sprzedaży każdemu z powodów kwoty 40 400 zł, powołując się na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r. o uznaniu niekonstytucyjności art. 3 ust.
2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży lub spłat
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości
nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 39 – dalej: "ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r."). Ostatecznie do
zawarcia umowy nie doszło.
Sąd Okręgowy powództwo oddalił podniósł, że strony dokonując przybicia (art.
702
§ 2 k.c.) ustaliły, iż łączna cena sprzedaży wyniesie 202 000 zł, a do zaliczenia
wartości „mienia zabużańskiego“ miały zastosowanie obowiązujące przepisy.
Artykuł 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. obowiązywał w dniu przetargu oraz
w dniu orzekania przez Sąd Okręgowy, skoro zgodnie z wymienionym wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego przestał obowiązywać dopiero z dniem 30 kwietnia
2005 r. Wskazany przepis przewidywał ograniczenie prawa zaliczenia do 15%
wartości „mienia zabużańskiego”. Odmiennie ocenił ten stan rzeczy Sąd
Apelacyjny, który podniósł, że w dniu orzekania (7 lipca 2005 r.) przepis ten już nie
obowiązywał, a sąd nie może stosować przepisów, które są niezgodne z
Konstytucją.
Wyrok ten zaskarżyła skargą kasacyjną pozwana Agencja, zarzucając
naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. w brzmieniu
obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2005 r. w związku z art. 190 ust. 3 Konstytucji
przez odmowę zastosowania tego przepisu w związku z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r., oraz wnosiła o zmianę zaskarżonego
wyroku przez oddalenie powództwa.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r., na poczet ceny
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub opłat z tytułu
użytkowania wieczystego takich nieruchomości oraz ceny sprzedaży położonych na
nich budynków, innych urządzeń oraz lokali osobom, które pozostawiły mienie poza
granicami obecnego państwa polskiego zalicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, wartość
tych nieruchomości. Przepis ten stanowił, że zaliczenia wartości nieruchomości
pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego dokonuje się w
wysokości równej 15% wartości tych nieruchomości, przy czym wysokość zaliczonej
kwoty nie mogła przewyższać 50 000 zł. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia
15 grudnia 2004 r. K 2/04 (Dz.U. Nr 273, poz. 2722) stwierdził m.in., że art. 3 ust. 2
jest niezgodny z art. 2, 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, iż
ustala arbitralnie granice realizacji prawa zaliczenia w sposób nieuwzględniający
zróżnicowanej sytuacji osób uprawnionych. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny
ustalił, że przepis ten traci moc obowiązującą z dniem 30 kwietnia 2005 r.
Dokonując odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej art. 3 ust. 2, podniósł, że
uczynił to celem kompleksowego i rzetelnego oszacowania możliwości realnego
całościowego i możliwie ostatecznego zaspokojenia roszczeń związanych z
prawem zaliczenia oraz ustanowienia poprawnych konstytucyjnie regulacji
ustawowych eliminujących przeszkody, a także nieprawidłowości w postępowaniu
organów i instytucji państwowych, nie wyłączając instytucji organizujących i
przeprowadzających przetargi na nieruchomości stanowiące mienie Skarbu
Państwa.
Ustawodawca zrealizował to zalecenie Trybunału Konstytucyjnego w ten
sposób, że uchwalono nową ustawę z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawionych nieruchomości poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418), która weszła w życie dnia 7
października 2005 r. i z tym dniem utraciła moc ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. W
konsekwencji, w okresie od dnia 1 maja 2005 r. (po utracie mocy obowiązującej art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. do dnia 7 października 2005 r. (data
wejścia w życie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.) powstała luka w prawie. Jeżeli
bowiem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. stwierdzał, że na poczet
oceny sprzedaży lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego zalicza się wartość
mienia pozostawionego poza obecnymi granicami państwa polskiego z
zastrzeżeniem art. 3 ust. 2, który wprowadzał ograniczenie zaliczenia do 15%
wartości (nie więcej niż 50 000 zł), to utrata mocy obowiązującej tego przepisu z
dniem 30 kwietnia 2005 r. uzasadnia tezę, iż w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do
dnia 7 października 2005 r. powstała luka w prawie, którą można wypełnić tylko w
drodze analogii. Jednocześnie należy zauważyć, że skoro Trybunał Konstytucyjny
we wskazanym wyroku odroczył utratę mocy obowiązującej art. 3 ust. 2 do dnia 30
kwietnia 2005 r., to obowiązkiem organów władzy ustawodawczej było
uregulowanie kwestii zakresu prawa zaliczenia wartości mienia państwowego poza
obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny lub opłat z tytułu
użytkowania wieczystego przed dniem 1 maja 2005 r. Ustawodawca nie wywiązał
się z tego obowiązku, zatem wyrządzona z tego tytułu szkoda może być przesłanką
roszczenia odszkodowawczego, którego podstawą jest art. 4171
§ 4 k.c.
W niniejszej sprawie przetarg, który wygrali powodowie, odbył się w dniu 6
kwietnia 2004 r., a więc pod rządem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r.,
która weszła w życie z dniem 30 stycznia 2004 r. Wskazany przepis obowiązywał
również w chwili orzekania przez Sąd Okręgowy (9 lutego 2005 r.), natomiast w
chwili orzekania przez Sąd Apelacyjny (7 lipca 2005 r.) już nie obowiązywał. Taki
stan rzeczy wymaga w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia kwestii, jakie przepisy
prawa materialnego są właściwe dla oceny roszczenia powodów o zawarcie umowy
sprzedaży nieruchomości. W szczególności chodzi o odpowiedź na pytanie, czy w
sprawie znajdują zastosowanie przepisy obowiązujące w chwili zawiadomienia
powodów o przyjęciu oferty (wówczas obowiązywał art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12
grudnia 2003 r.), czy też – przy zastosowaniu reguły wyrażonej w art. 316 k.p.c. –
stan prawny obowiązujący w chwili orzekania przez sąd, gdy art. 3 ust. 2 już nie
obowiązywał.
Zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c., sąd wydaje wyrok biorąc za podstawę stan
rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy. Jest poza sporem, że
sformułowanie „stan rzeczy” obejmuje również stan prawny, w szczególności w
zakresie prawa materialnego. Oznacza to, że wydając wyrok sąd stosuje przepisy
prawa materialnego obowiązujące w chwili zamknięcia rozprawy. Według tej zasady
orzekał Sąd Apelacyjny, wskazując, że w chwili orzekania utracił już moc
obowiązującą art. 3 ust. 2, a zatem zaliczeniu powinna podlegać pełna wartość
mienia pozostawionego poza obecnymi granicami państwa polskiego. Podstawy
prawnej takiego zaliczenia Sąd ten upatrywał w art. 3 ust. 1, który wyrażał regułę
zaliczenia wartości mienia, jednak „z zastrzeżeniem ust. 2”, czego Sąd Apelacyjny
nie dostrzegł. To zastrzeżenie oznaczało, że uprawnienie do zaliczenia jest
ograniczone do 15% wartości, nie więcej niż 50 000 zł. Skoro więc z dniem 30
kwietnia 2005 r. przepis art. 3 ust. 2 ustawy utracił moc obowiązującą, to przestało
obowiązywać wskazane ograniczenie, a w braku nowych rozwiązań prawnych
(obowiązywały one od dnia 7 października 2005 r.) powstała – wbrew stanowisku
Sądu Apelacyjnego – luka w prawie, którą należy wypełnić w drodze analogii. W
konkretnej sytuacji nie zachodzi jednak taka potrzeba, gdyż reguła wyrażona w art.
316 § 1 k.p.c. nie znajduje zastosowania. Należy zauważyć, że regułę tę wyłączyć
mogą nie tylko przepisy przejściowe, które mogą nakazywać stosowanie przepisów
dotychczasowych, lecz również przepisy prawa materialnego o charakterze
szczególnym. Takim przepisem jest art. 703
§ 3 k.c. obowiązujący od dnia 25
września 2003 r., który stanowi, że do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze
przetargu stosuje przepisy dotyczące przyjęcia oferty, chyba że w warunkach
przetargu zastrzeżono inaczej. Oznacza to, że znajdują tu zastosowanie art. 66 § 2,
art. 67, 68, 69 i 70 k.c.
W konsekwencji do ustalenia chwili zawarcia umowy stosuje się przepisy
obowiązujące w czasie skierowania do oferenta zawiadomienia o wyborze oferty.
Ta reguła znajduje zastosowanie także wówczas, gdy ważność umowy zależy od
spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, np. zachowania
formy aktu notarialnego (odesłanie zawarte w art. 703
§ 3 k.c. do odpowiedniego
stosowania art. 702
§ 2 k.c.). Bez znaczenia jest przy tym, czy zawarcie umowy w
formie szczególnej (aktu notarialnego) następuje dobrowolnie, czy w wyniku
uwzględnienia roszczenie o zawarcie umowy. Jeśli więc do ustalenia chwili
zawarcia umowy stosuje się przepisy dotyczące przyjęcia oferty, w tym przypadku
przepisy obowiązujące w chwili skierowania do oferentów oświadczenia o przyjęciu
oferty, to w tym czasie obowiązywał bezspornie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12
grudnia 2003 r. Nie ulega więc wątpliwości, że zastosowanie w niniejszej sprawie
miał art. 3 ust. 2, a skoro powodowie domagali się zawarcia umowy sprzedaży na
warunkach pełnego zaliczenia wartości mienia, a więc z pominięciem art. 3 ust. 2
ustawy, to tak sformułowane roszczenie nie mogło być uwzględnione.
Do takiego samego rezultatu prowadzi zastosowanie reguły wyrażonej w art.
316 § 1 k.p.c., czyli rozstrzygnięcie sprawy na podstawie stanu prawnego
obowiązującego w chwili orzekania przez Sąd Apelacyjny. Przede wszystkim należy
rozważyć, jakie skutki prawne wywołuje odroczenie terminu utraty mocy
obowiązującej wadliwej normy prawnej. O takim odroczeniu orzeczono w wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2004 r., K 2/04, w odniesieniu do art.
3 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. Jest poza sporem, że jeżeli Trybunał
odracza termin utraty mocy obowiązującej przez wadliwą normę, to ustawa
zachowuje moc przez wskazany w orzeczeniu okres (art. 190 ust. 3 Konstytucji).
Sądy i inne organy państwowe powinny tę normę stosować z wyjątkiem sprawy,
która była przyczyną wszczęcia postępowania przed Trybunałem. Możliwość
pominięcia w tym okresie wadliwej normy przez sądy i inne organy w procesie
stosowania prawa oznaczałaby w istocie przekreślenie sensu odroczenia, a więc i
sensu art. 190 ust. 3 Konstytucji. Jeżeli bowiem sąd nie musi normy nadal
obowiązującej stosować, to w istocie nie muszą jej stosować również podmioty, do
których norma jest bezpośrednio adresowana, gdyż ewentualne związane z tym
sankcje będą przez sądy kształtowane tak jakby norma nie obowiązywała. Nie
można tu bez zastrzeżeń odróżniać, jak sugerują niektóre orzeczenia Sądu
Najwyższego, obowiązywania prawa od jego stosowania – prawo niestosowane
przez organy państwowe, zwłaszcza sądy, w istocie nie obowiązuje (desuetudo).
Warto też zwrócić uwagę, że częstym motywem odraczania skutków orzeczenia
jest dążenie do uniknięcia sytuacji, w której powstałaby luka w prawie, co dotyczy
m.in. przypadków, gdy w związku z wadliwością upoważnienia ustawowego
traciłyby moc akty wykonawcze, często materialnie niebudzące wątpliwości. Jeżeli
odroczenie ma mieć sens, to tylko wtedy, gdy organy państwowe, w tym sądy, będą
stosować wadliwą normę.
Z drugiej strony trudna do przyjęcia jest sytuacja, w której akty stosowania
prawa (wadliwej normy) mogłyby, po ostatecznej utracie przez akt mocy
obowiązującej, zostać wzruszone przez wznowienie postępowania. Prowadzi to do
wniosku, że w przypadku odroczenia skuteczności orzeczenia nie ma również
możliwości późniejszego wznowienia postępowania. W takiej sytuacji korygowanie
skutków bezprawia powinno być, jeżeli jest oczywiście możliwe, obowiązkiem
ustawodawcy.
Można także inaczej oceniać skutki odroczenia, twierdząc, że wprawdzie w
okresie przejściowym sądy mają obowiązek stosować wadliwą normę, lecz po jego
upływie, a więc gdy norma utraci moc obowiązującą, istnieje możliwość
skorygowania wcześniejszych orzeczeń na drodze wznowienia postępowania.
Odroczenie miałoby wówczas tylko takie znaczenie, że dawałoby legislatorowi czas
na przygotowanie aktów prawnych, które pozwalałyby na skorygowanie skutków
bezprawia. Skutki takiego rozwiązania nie są jednak w pełni zadowalające, co łatwo
zobrazować na przykładzie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które było
podstawą zagadnienia prawnego rozstrzygniętego uchwałą Sądu Najwyższego z
dnia 3 lipca 2003 r. III CZP 45/03 (OSNC 2004, nr 9, poz. 136).
W takim ujęciu, mimo odroczenia termin utraty mocy obowiązującej przez
niekonstytucyjną normę wyrażoną w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 1998 r.
Nr 120, poz. 787 ze zm.), wyłączającą swobodę ustalania czynszu, prywatni
właściciele lokali mogliby wypowiadać wysokość czynszu niezgodnie z nadal
obowiązującą normą, „uzyskać" niekorzystne orzeczenie sądowe i to tylko po to,
aby następnie – po utracie mocy przez tę normę – wznowić postępowanie i uzyskać
czynsz w znacznie wyższej wysokości. Także każde inne odroczenie byłoby
zachętą do niezastosowania się do wadliwej, lecz nadal obowiązującej normy, gdyż
ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia organów państwowych byłyby następnie
korygowane przez wznowienie postępowań. Możliwość legislacyjnego
przeciwdziałania takim postępowaniom byłaby istotnie ograniczona ze względu na
zasadę lex retro non agit, która wprawdzie nie obowiązuje bezwzględnie, ale której
przełamanie przy bardzo złożonym splocie wchodzących w grę interesów mogłoby
okazać się niemożliwe.
Rozważania dotyczące możliwości późniejszego wznowienia postępowania
zakończonego prawomocnym orzeczeniem dotyczą także orzeczeń w
postępowaniach zwykłych, wydawanych po utracie przez normę mocy
obowiązującej, nieuwzględniających wadliwej normy do oceny zdarzeń, które
wystąpiły przed utratą przez nią mocy obowiązującej. Nieuwzględnienie tej normy
przez Sąd podważałoby sens odroczenia terminu utraty mocy wiążącej przez
wadliwą normę. Obowiązywanie tej normy byłoby w praktyce, także w okresie
przejściowym, fikcją, skoro podmioty prawa, znając perspektywę utraty mocy
obowiązującej, przestałyby stosować się do dyspozycji normy. (...)
Powyższe argumenty skłaniają do przyjęcia tezy, że odroczenie utraty mocy
obowiązującej przepisu przez Trybunał Konstytucyjny wyraża jednoznacznie myśl o
prospektywnym działaniu takiego orzeczenia. Oznacza, że do czasu utraty mocy
obowiązującej określonego przepisu, sądy i inne organy powinny stosować ten
przepis. Taki skutek działania orzeczenia Trybunału, który odroczył utratę mocy
obowiązującej przepisu, eliminuje też możliwość wznowienia postępowania.
Oznacza też, że w toku postępowania sądy powinny uwzględniać wadliwe normy
prawne do oceny zdarzeń, które wystąpiły jeszcze przed utratą przez tę normę
mocy obowiązującej. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3
lipca 2003 r., III CZP 45/03 oraz w uchwale z dnia 23 stycznia 2004 r., III CZP
112/03 (OSNC 2005, nr 4, poz. 61). Skład orzekający w niniejszej sprawie
stanowisko to podziela.
Skoro więc Sąd Apelacyjny orzekał po utracie mocy obowiązującej art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r., a jednocześnie nie obowiązywała jeszcze ustawa
z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, to powstałą lukę
prawną należało wypełnić przez zastosowanie w drodze analogii art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 12 grudnia 2003 r. Wymagała tego treść art. 3 ust. 1 tej ustawy, w którym –
normując prawo zaliczenia – wskazano wyraźnie, że następuje to „z zastrzeżeniem
ust. 2”. Skoro ustawodawca nie wykonał obowiązku wydania przepisu
określającego zakres zaliczenia sprzed dnia 1 maja 2005 r., to w rachubę może
wchodzić odpowiedzialność odszkodowawcza przewidziana w art. 4171
§ 4 k.c.
Gdyby bowiem ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z
tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej
Polskiej weszła w życie przed dniem 1 maja 2005 r., to wówczas zaliczenie
mogłoby nastąpić w wysokości 20 % wartości nieruchomości (art. 13 ust. 2 tej
ustawy). W każdym razie brak podstaw do nałożenia na pozwaną Agencję
obowiązku zawarcia umowy sprzedaży przy pełnym zaliczeniu wartości mienia, a
takie żądania zgłosili powodowie.
Z tych względów, na podstawie art. 39816
k.p.c., orzeczono, jak w sentencji.