Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 9 stycznia 2007 r.
II PK 180/06
1. Regulamin wynagradzania, w którym tabela miesięcznych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego przewidywała maksymalną stawkę wynagrodzenia
dla określonej kategorii zaszeregowania, wskazując jako minimalną kwotę wy-
nagrodzenia dla wszystkich kategorii zaszeregowania najniższe wynagrodzenie
ustalone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, nie przewiduje wynagrodze-
nia dla stanowiska pracy głównego specjalisty lub innego równorzędnego sta-
nowiska pracy w rozumieniu art 224
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o rad-
cach prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.).
2. Przepisy Kodeksu pracy odnoszące się do zakazu dyskryminacji, nie
mają zastosowania w przypadkach nierównego traktowania niespowodowa-
nego przyczyną uznaną za podstawę dyskryminacji (art. 112
i 113
k.p.).
3. W celu uruchomienia szczególnego mechanizmu rozkładu ciężaru do-
wodu określonego w art. 183b
§ 1 k.p., pracownik, który we własnej ocenie był
dyskryminowany, powinien wskazać przyczynę dyskryminacji oraz okoliczno-
ści dowodzące nierównego traktowania z tej przyczyny.
Przewodniczący SSN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Zbigniew Hajn (spra-
wozdawca), Zbigniew Myszka.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2007 r.
sprawy z powództwa Pawła W. przeciwko Bankowi P.S. SA w W. o wynagrodzenie,
na skutek skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z
dnia 15 listopada 2005 r. [...]
1. o d d a l i ł skargę kasacyjną,
2. nie obciążył powoda kosztami postępowania kasacyjnego.
U z a s a d n i e n i e
2
Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych w Warszawie: (I) oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w War-
szawie z 25 kwietnia 2005 r., oddalającego powództwo oraz zasądzającego od po-
woda na rzecz pozwanego 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
i (II) zasądził od niego na rzecz pozwanego 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastęp-
stwa procesowego przed Sądem drugiej instancji.
W pozwie z 24 września 2004 r. powód żądał zasądzenia od pozwanego
Banku P.S. SA w W. 52.500 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia do wysokości
wynagrodzenia przewidzianego w tym Banku dla stanowiska głównego specjalisty za
cały okres zatrudnienia od 28 czerwca 2003 r. do 30 września 2004 r. wraz z odset-
kami ustawowymi w rozbiciu miesięcznym od daty wymagalności. Jako podstawę
roszczenia powód podał art. 224
ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach praw-
nych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm., powoływanej dalej,
jako: „ustawa o radcach prawnych” lub „ustawa”). Pozwany wniósł o oddalenie po-
wództwa w całości podnosząc, że wynagrodzenie, jakie otrzymywał powód nie od-
biegało od przeciętnej wynagrodzeń osób zajmujących stanowisko głównego specja-
listy lub równorzędne w centrali pozwanego.
Sąd Okręgowy ustalił, że 28 czerwca 2003 r. powód został zatrudniony na
stanowisku radcy prawnego, początkowo na okres próbny, w wymiarze pełnego etatu
z wynagrodzeniem miesięcznym 4.500 zł brutto według XIV kategorii zaszeregowa-
nia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Banku P.S. SA w W. (powoływanego
dalej, jako: „regulamin”). Następnie, 27 lipca 2003 r., pracodawca zawarł z powodem
umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem
miesięcznym 5.000 zł brutto, także według XIV kategorii zaszeregowania. Stosunek
pracy został rozwiązany 30 września 2004 r. z powodu odmowy przyjęcia przez po-
woda nowych warunków pracy po upływie okresu wypowiedzenia na podstawie art.
42 § 3 k.p. Z regulaminu wynika, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za-
sadnicze określone w umowie o pracę, nie niższe od najniższego wynagrodzenia
ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (§ 4 pkt 2). Ma ono postać stawki
godzinowej lub miesięcznej. Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela sta-
nowisk i wymagań kwalifikacyjnych stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu. Stawka
wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadająca kategorii osobistego zaszeregowania
pracownika, ustalana jest na podstawie „Tabeli miesięcznych stawek wynagradzania
zasadniczego”, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu. Zgodnie z § 7 ust. 7 regu-
3
laminu zmiany indywidualnych sławek wynagrodzenia zasadniczego dokonuje się w
formie awansu zawodowego bądź przeszeregowania. Awansowanie zawodowe po-
lega na przesunięciu pracownika w hierarchii stanowisk w górę, a więc zmianie pozy-
cji zawodowej na wyższą. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go przewiduje maksymalną stawkę wynagrodzenia dla określonej kategorii zaszere-
gowania, nie określając zarazem minimalnej kwoty wynagrodzenia dla każdej z XIX
kategorii zaszeregowania. Pracownik nie może otrzymywać wynagrodzenia za pełny
etat niższego od najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej, które jest jednocześnie minimalną stawką wynagrodzenia dla mie-
sięcznych stawek wynagradzania zasadniczego określonych w załączniku nr 2. Dla
stanowiska radcy prawnego, podobnie jak dla stanowiska głównego specjalisty,
przewidziano XIV kategorię zaszeregowania.
Zdaniem Sądu Okręgowego wynagrodzenie powoda było zgodne z regulami-
nem wynagradzania. Z tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
wynika, że jego wynagrodzenie powinno stanowić nie więcej niż maksymalna kwota
określona dla XIV kategorii zaszeregowania, tj. 9.000 zł. Pozwany określając mini-
malną stawkę wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika oraz maksymalną
stawkę dla każdej kategorii zaszeregowania pozostawił sobie możliwość kształtowa-
nia wysokości wynagrodzenia na każdym stanowisku pracy. Roszczenie powoda jest
bezzasadne ponieważ pracodawca zaszeregował go zgodnie z regulaminem według
XIV kategorii. Wysokość wynagrodzenia powód zaakceptował podpisując umowę o
pracę. Wynagrodzenie powoda zostało ustalone według tej samej kategorii zaszere-
gowania co głównego specjalisty. Sąd nie zgodził się z twierdzeniem powoda, że
jego minimalne wynagrodzenie powinno stanowić wysokość maksymalnego wyna-
grodzenia przewidzianego dla XIII kategorii zaszeregowania i być nie mniejsze niż
8.000 zł. Pracodawca nie określił sztywnych ram wynagrodzenia dla wszystkich ka-
tegorii zaszeregowania, lecz jedynie przyjął maksymalną wysokość dla poszczegól-
nej kategorii. Wysokość wynagrodzenia danego pracownika była zatem ustalana
przez strony. To, że inne osoby zatrudnione na stanowiskach głównych specjalistów
otrzymywały wynagrodzenie wyższe niż powód, nie może stanowić podstawy jego
roszczenia o wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł miesięcznie. Z takim roszczeniem
mógłby wystąpić, gdyby dla XIV kategorii zaszeregowania określono w sposób
sztywny wynagrodzenie na 8.000 zł. Z tych względów, zdaniem Sądu, pozwany nie
naruszył art. 224
ust. 1 ustawy o radcach prawnych.
4
W apelacji powód zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego w całości, zarzucając
mu naruszenie art. 224
ustawy o radcach prawnych, art. 772
, 78 § 1 i 2, 18 k.p. oraz §
7 ust. 7, 8 i 9 regulaminu. Po rozpoznaniu tej apelacji Sąd Apelacyjny stwierdził, że
podziela zasadniczo rozważania i wykładnię przepisów prawa dokonaną przez Sąd
Okręgowy i uznał zarzuty apelacji za niezasadne. Sąd Apelacyjny podzielił stanowi-
sko Sądu pierwszej instancji, że regulamin nie jest sprzeczny z przepisami prawa
pracy, dodając, że okoliczność ta nie była sporna między stronami. Zdaniem Sądu z
§ 4 ust. 2 i 3 regulaminu wynika, że wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny
wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, co odnosi się nie tylko do najniższej katego-
rii zaszeregowania, lecz dotyczy wszystkich pracowników Banku. Przez regulamin
pozwany chciał pozostawić sobie większą swobodę w kształtowaniu wynagrodzeń
pracowników. W stosunku do radców prawnych swobodę tę ogranicza jednak art. 224
ustawy o radcach prawnych. Przepis ten ma charakter gwarancyjny, przejawiający
się w tym, że wynagrodzenie radcy prawnego powinno być określane na odpowied-
nim poziomie, mając na uwadze samodzielność stanowiska i bezpośrednią podle-
głość kierownikowi zakładu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 17 września 1992
r., I PZP 47/92, OSNCP 1993 nr 4, poz. 47) i powinno być godziwe oraz porówny-
walne z wynagrodzeniem na stanowisku kierownika znaczącej komórki organizacyj-
nej (wyrok Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r., I PKN 46/97, OSNAPiUS 1998 nr
3, poz. 73), co dotyczy porównania z wynagrodzeniem głównego specjalisty w da-
nym zakładzie pracy. W ocenie Sądu Apelacyjnego regulamin nie jest sprzeczny z
art. 78 § 1 k.p. w związku z art. 224
ustawy o radcach prawnych. Decydujące zna-
czenie dla tej oceny ma rozumienie zwrotu „przewidziane”, zawartego w art. 224
k.p.
W wyroku z 10 stycznia 2003 r., I PK 58/02 (Monitor Prawniczy 2004 nr 2, poz. 90-
91) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zwrot ten należy rozumieć szeroko i przepis ten od-
nosić także do sytuacji, w których przepisy o wynagradzaniu nie zawierają tabeli
zaszeregowania i wynagradzania pracowników, a ustalenie wynagrodzenia dla sta-
nowiska głównego specjalisty następuje na podstawie indywidualnej decyzji praco-
dawcy. Wobec tego analiza struktury płacowej u pozwanego, w tym ustalenie mini-
malnego wynagrodzenia dla danej kategorii zaszeregowania, nie może być oparte
wyłącznie o wykładnię regulaminu, bez uwzględnienia wysokości wynagrodzeń fak-
tycznie wypłacanych pracownikom w konkretnej kategorii zaszeregowania. Z nieza-
kwestionowanego przez powoda zestawienia wynagrodzeń głównych specjalistów
5
wynika, że w okresie od kwietnia 2003 r. do września 2004 r. na stanowisku główne-
go specjalisty pozwany zatrudniał od 10 do 17 osób, których większość otrzymywała
miesięczne wynagrodzenie w przedziale od 3.570 zł do 4.400 zł, znacznie poniżej
wynagrodzenia wypłacanego powodowi. Kwota 5.000 zł początkowo była wypłacana
jedynie trzem osobom, a od lipca 2003 r. do września 2004 r. otrzymywało ją pięć
osób. Jedna osoba otrzymywała 8.000 zł., a od lipca 2003 r. jeszcze jednemu głów-
nemu specjaliście pozwany wypłacał wynagrodzenie w wysokości 9.000 zł. W po-
zwanej firmie główni specjaliści nie zarabiali zatem maksymalnej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego określonego dla XIV kategorii zaszeregowania (9.000 zł.), a
nawet nie zarabiali powyżej górnej granicy wynagrodzenia przewidzianego dla XIII
kategorii zaszeregowania, skoro tylko dwóch z nich otrzymywało należność za pracę
w wysokości od 8.000 zł. Takie zróżnicowanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na
stanowisku głównego specjalisty może wynikać z różnych powodów, jak np. specjali-
zacja pracownika, wypełnianie dodatkowych obowiązków, zwiększone obciążenie lub
inne okoliczności. Podobnie, bez naruszenia zasady równego traktowania, może być
różnicowane wynagrodzenie radców prawnych.
W skardze kasacyjnej pełnomocnik powoda zaskarżył wyrok Sądu Apelacyj-
nego w całości, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez: (-) niewłaściwe
zastosowanie art. 224
o radcach prawnych, przez przyrównanie wynagrodzenia po-
woda do wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez inne osoby zatrudnione na
stanowisku głównego specjalisty, zamiast przyrównania do wynagrodzenia wynikają-
cego z przepisów płacowych obowiązujących u pozwanego, a przewidujących sta-
nowisko radcy prawnego wraz ze stawką wynagrodzenia dla tego stanowiska, (-)
niewłaściwe zastosowanie art. 224
ustawy o radcach prawnych w związku z art. 183c
§ 1 k.p., przez przyrównanie wynagrodzenia powoda do wysokości najniższego wy-
nagrodzenia otrzymywanego przez inne osoby zatrudnione na stanowisku głównego
specjalisty, w sytuacji, gdy zróżnicowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na sta-
nowisku głównego specjalisty u pozwanego, z uwagi na brak racjonalnych podstaw
do dużego zróżnicowania wysokości tych wynagrodzeń, stanowi ewidentne narusze-
nie prawa do równego wynagrodzenia wynikającego z art. 183c
§ 1 k.p., a w konse-
kwencji stanowi także naruszenie prawa radcy prawnego do odpowiedniego wyna-
grodzenia wynikającego z art. 224
ustawy o radcach prawnych, (-) błędną wykładnię i
niewłaściwe zastosowanie art. 224
ustawy o radcach prawnych, art. 772
k.p. i art. 78
§ 1 i 2 k.p., art. 183c
k.p. oraz § 7 ust. 7, 8 i 9 regulaminu wynagradzania pracowni-
6
ków obowiązującego u pozwanego, przez przyjęcie, że regulamin wynagradzania
obowiązujący u pozwanego nie przewidywał minimalnej stawki wynagrodzenia dla
poszczególnych kategorii zaszeregowania, w tym dla radcy prawnego w kwocie
8.000 zł i pozwany tym samym miał pełną dowolność w ustalaniu wynagrodzeń za-
trudnionych u siebie pracowników, a w szczególności w ustaleniu wynagrodzenia
powoda, co stoi w sprzeczności i narusza przytoczone przepisy, (-) niewłaściwe za-
stosowanie, polegające na niezastosowaniu § 7 ust. 7, 8 i 9 regulaminu wynagradza-
nia pracowników obowiązującego u pozwanego przy wykładni treści tego regulaminu,
co w konsekwencji doprowadziło Sądy obu instancji do przyjęcia, że przedmiotowy
regulamin przewidywał dla wszystkich kategorii zaszeregowania pracowników mini-
malne wynagrodzenie w tej samej wysokości i pozwany miał pełną dowolność w
ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracowników niezależnie od ich kategorii zasze-
regowania, (-) niezastosowanie art. 18 k.p., polegające na uznaniu, że powodowi
przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za pracę określone umową o pracę, skoro wy-
raził na nie zgodę zawierając tę umowę, (-) błędną wykładnię i niewłaściwe zastoso-
wanie art. 183c
§ 1 k.p., polegające na uznaniu za skuteczne prawnie zróżnicowania
wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, co w kon-
sekwencji doprowadziło do naruszenia tego przepisu, oraz wynikającej z niego zasa-
dy równego traktowania pracowników w zakresie wynagrodzenia, (-) błędną wykład-
nię i niewłaściwe zastosowanie art. 183c
§ 1 k.p., polegające na uznaniu za skutecz-
ne prawnie zróżnicowania wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych na tym sa-
mym stanowisku, pomimo braku wykazania przez pozwanego obiektywnych i racjo-
nalnych podstaw tego zróżnicowania, a wręcz braku zgłoszenia przez pozwanego
zarzutu w tym zakresie, (-) niewłaściwe zastosowanie art. 183c
§ 3 k.p., polegające
na tym, że Sąd drugiej instancji przyjął, iż w świetle powołanego przepisu wysokość
wynagrodzenia była prawidłowo ustalona, pomimo że w postępowaniu przed Sądami
obu instancji nie zostały przeprowadzone jakiekolwiek dowody w tym zakresie, ani
nie zostały zgłoszone jakiekolwiek zarzuty przez pozwanego (nie wskazał on w toku
postępowania jakichkolwiek faktów w tym zakresie), nie było zatem jakichkolwiek
podstaw do dokonywania oceny prawidłowości zastosowania normy powołanego
przepisu, ani czy wynikająca zeń zasada zakazu dyskryminacji płacowej nie została
naruszona, w konsekwencji Sąd drugiej instancji nie znał jakichkolwiek faktów, które
pozwalałyby na dokonanie oceny roszczenia powoda jako bezzasadnego, jak też na
dokonanie oceny zgodności z prawem zróżnicowania wysokości wynagrodzeń pra-
7
cowników pozwanego zatrudnionych na tym samym stanowisku, przy zastosowaniu
przepisu art. 183c
§ 3 k.p.
W odpowiedzi na skargę kasacyjną strona pozwana wniosła o jej oddalenie w
całości i zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania wywołanych
wniesieniem skargi.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 224
ust. 1 ustawy o radcach prawnych, radca prawny wykonu-
jący zawód na podstawie stosunku pracy ma prawo do wynagrodzenia i innych
świadczeń określonych w układzie zbiorowym pracy lub w przepisach o wynagradza-
niu pracowników, obowiązujących w jednostce organizacyjnej zatrudniającej radcę
prawnego. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wynagrodzenia przewidzia-
nego dla stanowiska pracy głównego specjalisty lub innego równorzędnego stanowi-
ska pracy. Jeżeli prawo do dodatków uzależnione jest od wymogu kierowania zespo-
łem pracowników, wymogu tego nie stosuje się do radcy prawnego. Określenie „wy-
nagrodzenie przewidziane” w zdaniu drugim cytowanego unormowania oznacza za-
sadniczo wynagrodzenie uregulowane w obowiązujących w zakładzie pracy przepi-
sach płacowych ustalających wynagrodzenie na stanowisku głównego specjalisty lub
innym równorzędnym stanowisku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 21 maja 1999, I
PKN 74/99, OSNAPiUS 2000 nr 15, poz. 584). Z tego względu, jak wskazał Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 18 maja 2006 r., III PK 22/06 (niepublikowany), na podstawie art.
224
ust. 1 ustawy o radcach prawnych, można żądać wyrównania wynagrodzenia
radcy prawnego do najniższej stawki wynagrodzenia głównego specjalisty przewi-
dzianego w przepisach prawa pracy, a nie do wynagrodzenia rzeczywiście wypłaca-
nego pracownikom na tym stanowisku. Jednakże, zdaniem Sądu Najwyższego w
obecnym składzie, obowiązujący w pozwanym Banku regulamin wynagradzania nie
ustalał w istocie ani wynagrodzenia radcy prawnego, ani nie „przewidział” wynagro-
dzenia na stanowisku głównego specjalisty lub innym równorzędnym. Z punktu wi-
dzenia rozpoznawanej sprawy najistotniejszą cechą tego aktu było to, że określona w
nim tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego przewidywała maksy-
malną stawkę wynagrodzenia dla określonej kategorii zaszeregowania, wskazując
jako minimalną kwotę wynagrodzenia dla wszystkich dziewiętnastu kategorii zasze-
regowania najniższe wynagrodzenie ustalone przez Ministra Pracy i Polityki Socjal-
8
nej. Z powyższej charakterystyki wynika, że rozważany regulamin określał tylko za-
sady przestrzegania dyscypliny finansowej w zakresie płac. Nie ustalał on natomiast
wysokości oraz zasad przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku w rozumieniu art. 78 § 2 k.p. Z
punktu widzenia prawa pracy, rozważany regulamin nie zawierał regulacji stawek
wynagrodzenia. Wskazanie bowiem najniższego wynagrodzenia ustalonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, jako dolnej granicy stawek we wszystkich katego-
riach zaszeregowania, było pozbawione samodzielnego znaczenia i zbędne, skoro
granica ta była i tak wyznaczona w rozporządzeniach określających najniższe (a od 1
stycznia 2003 r. minimalne) wynagrodzenie za pracę. Z kolei ustalenie górnych gra-
nic stawek, z jednej strony, nie przeszkadza w ustaleniu w umowie o pracę wyższego
wynagrodzenia (art. 18 § 1 k.p. w związku z art. 3531
k.c. i w związku z art. 300 k.p.),
z drugiej zaś nie daje pracownikowi podstawy do roszczenia o wynagrodzenie wy-
kraczające poza dolną granicę (widełek) stawki. W szczególności w uchwale z 30
grudnia 1983 r., III PZP 53/83 (OSNCP 1984 nr 8, poz. 127), Sąd Najwyższy stwier-
dził, że jeżeli układ zbiorowy pracy lub unormowanie szczególne zakreśla tylko ramy,
w jakich powinno zmieścić się korzystniejsze - w porównaniu z postanowieniami in-
dywidualnej umowy o pracę - wynagrodzenie radcy prawnego, radca prawny ma
roszczenie o wypłacanie mu najniższego, mieszczącego się w tych ramach, wyna-
grodzenia, chyba że uprawniony przedstawiciel zakładu pracy ustalił wynagrodzenie
wyższe. Z tych względów rozważana regulacja stawek wynagrodzenia była pozorna,
a jej skutek prawny równał się brakowi unormowania. Należy zatem uznać, że roz-
patrywany regulamin nie określał wynagrodzenia radcy prawnego ani nie „przewidy-
wał” wynagrodzenia dla stanowiska pracy głównego specjalisty lub innego równo-
rzędnego stanowiska pracy, pozostawiając w tym zakresie pełną swobodę praco-
dawcy. Wobec tego uznanie przez Sąd Apelacyjny, że rozważany regulamin nie był
sprzeczny z przepisami prawa pracy (z art. 78 § 1 k.p.) było bezprzedmiotowe, skoro
- w rozważanym zakresie - niczego on nie regulował. Z tego samego jednak względu
bezzasadny okazał się zarzut naruszenia przez zaskarżony wyrok art. 78 § 1 i 2 k.p.
oraz § 7 ust. 7 i § 8 i 9 regulaminu wynagradzania, oparty na założeniu, że regulamin
ten przewidywał minimalne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii za-
szeregowania.
Jednocześnie jednak Sąd, pomimo powyżej przytoczonej oceny, najwyraźniej
dostrzegł fikcyjność regulaminu w zakresie ustalenia wysokości stawek wynagrodze-
9
nia i trafnie odwołał się do wyroku z 10 stycznia 2003 r. (I PK 58/02), w którym Sąd
Najwyższy wyjaśnił, że prawo radcy prawnego do wynagrodzenia nie niższego niż
wynagrodzenie przewidziane dla stanowiska głównego specjalisty lub innego równo-
rzędnego stanowiska pracy w układzie zbiorowym pracy lub w przepisach o wyna-
gradzaniu pracowników (art. 224
§ 1 ustawy o radcach prawnych) powstaje także w
sytuacjach, w których u danego pracodawcy układ zbiorowy pracy lub przepisy o wy-
nagradzaniu pracowników nie zawierają tabel zaszeregowania pracowników oraz
tabel ich wynagradzania, a ustalenie wynagrodzenia dla stanowiska głównego spe-
cjalisty lub innego równorzędnego stanowiska pracy następuje na podstawie indywi-
dualnej decyzji pracodawcy. Istotnie, jak wyżej wskazano, w niniejszej sprawie spo-
sób uregulowania stawek wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania był równo-
znaczny z sytuacją, w której „przepisy o wynagradzaniu pracowników nie zawierają
tabel zaszeregowania pracowników oraz tabel ich wynagradzania”. Wobec tego uza-
sadnione było zastosowanie przyjętej w wymienionym orzeczeniu Sądu Najwyższego
metody oceny zgodności wynagrodzenia radcy prawnego z dyspozycją art. 224
§ 1
zdanie drugie ustawy o radcach prawnych, polegającej na tym, że jeżeli układ zbio-
rowy pracy lub regulamin wynagradzania nie zawierają kategorii i tabel zaszerego-
wania, to wyrażenie „przewidziane wynagrodzenie” należy odnosić do wynagrodze-
nia przyznanego głównemu specjaliście w umowie o pracę. Wobec tego, w świetle
okoliczności faktycznych sprawy, przekonująca jest konkluzja Sądu Apelacyjnego,
zgodnie z którą wynagrodzenie powoda było zgodne z tym przepisem, skoro więk-
szość głównych specjalistów otrzymywała miesięczne wynagrodzenie „znacznie po-
niżej wynagrodzenia wypłacanego powodowi”, a zróżnicowanie wynagrodzenia osób
zatrudnionych na stanowisku głównego specjalisty lub radcy prawnego może wyni-
kać z różnych powodów, jak np. specjalizacji pracownika, wypełniania dodatkowych
obowiązków, zwiększonego obciążenia lub innych okoliczności. W tym stanie rzeczy
bezpodstawny okazał się zasadniczy dla skargi kasacyjnej zarzut naruszenia art. 224
ustawy o radcach prawnych. Należy też dodać, że formułując zarzuty związane z
naruszeniem tego przepisu pełnomocnik skarżącego wadliwie wskazał podstawę
skargi kasacyjnej. Powołanie bowiem w całości artykułu ustawy, składającego się z
kilku mniejszych jednostek systematyzacyjnych normujących odmienne kwestie, nie
spełnia zasadniczego wymogu stawianego skardze kasacyjnej, jakim jest przytocze-
nie podstaw kasacyjnych (art. 3983
§ 1 pkt 2 k.p.c.). Sąd Najwyższy działając jako
sąd kasacyjny nie jest bowiem uprawniony do stawiania hipotez co do tego, jakiego
10
przepisu dotyczy podstawa kasacji (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 17
stycznia 2002, III CKN 760/00, LEX nr 53138; wyrok z 27 kwietnia 2004 r., II UK
330/03). To samo zastrzeżenie odnosi się do zarzutu naruszenia art. 772
k.p. Unor-
mowanie to składa się z sześciu paragrafów, dotyczących różnych aspektów tworze-
nia, treści i funkcjonowania regulaminu wynagradzania, z których większość nie ma
związku z przedmiotem niniejszej sprawy, a autor skargi kasacyjnej nie powołał kon-
kretnie żadnego z nich, ani nie wyjaśnił na czym polegają jego zarzuty związane z
powołanym w całości art. 772
k.p. Z tego samego powodu nie poddaje się kontroli
kasacyjnej zarzut naruszenia art. 18 k.p.
Nietrafne są również zarzuty naruszenia art. 183c
§ 1 i 3 k.p. Jak wynika z uza-
sadnienia skargi pełnomocnik skarżącego wiąże je - przede wszystkim - z twierdze-
niem o dyskryminacji powoda w zakresie wynagrodzenia za pracę. W szczególności
skarżący stwierdza, że art. 183c
§ 1 k.p. nakłada wprost na pracodawcę obowiązek
ustalania jednakowego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na takich
samych stanowiskach. Skoro zatem pracodawca różnicuje wynagrodzenie pracowni-
ków zatrudnionych na takim samym stanowisku, jak to ma miejsce w przypadku
pozwanego, „to jego działanie stoi w ewidentnej sprzeczności z prawem pracy i na-
rusza powołany przepis”. Wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych u pozwa-
nego na stanowisku głównego specjalisty jest wyraźnie mocno zróżnicowane. Ko-
nieczne zatem było ustalenie, czy te różnice mają obiektywne i rozsądne usprawie-
dliwienie, co powinno być udowodnione przez stronę pozwaną, która powinna wyka-
zać racjonalne i usprawiedliwione przesłanki nierówności pracowników w zakresie
wysokości wynagrodzeń. Z kolei naruszenie art. 183c
§ 3 k.p. wynika - zdaniem peł-
nomocnika powoda - stąd, że Sąd nie miał jakichkolwiek podstaw do dokonywania
oceny merytorycznych umiejętności powoda, ani jego obciążenia zadaniami, jak
również do porównania jego umiejętności i obciążenia zadaniami z umiejętnościami i
zadaniami innych pracowników. Kwestia ta, jak wywodzi skarżący, w ogóle nie była
podnoszona przez samego pozwanego. W toku całego postępowania przedmiotem
badania Sądów nie było istnienie podstaw zróżnicowania wynagrodzenia u pozwa-
nego, podczas gdy, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 marca 2003 r. (I PK
171/02, OSNP 2004 nr 15, poz. 258), ciężar udowodnienia obiektywnych i racjonal-
nych przesłanek zróżnicowania wynagrodzeń pracowników spoczywa na praco-
dawcy. W przedmiotowej sprawie, pozwany nawet nie zgłosił zarzutu, że przesłanki
takie istnieją. Tym samym Sądy nie miały jakichkolwiek podstaw do dokonywania
11
oceny prawidłowości ustalenia wysokości wynagrodzenia powoda z punktu widzenia
powołanej wyżej normy. Poza tym, w uzasadnieniu podstaw skargi kasacyjnej skar-
żący podniósł także zarzuty naruszenia przez Sąd Apelacyjny art. 113
i 183a
k.p., nie
przedstawiając jednak argumentów wskazujących, na czym naruszenie to polegało.
Powyższe zarzuty są nieuzasadnione. Dyskryminacja (art. 113
k.p.), w odróż-
nieniu od „zwykłego” nierównego traktowania (art. 112
k.p.), oznacza gorsze trakto-
wanie pracownika ze względu na jego cechę lub właściwość, określaną w Kodeksie
pracy jako przyczyna (w języku prawniczym także jako podstawa lub kryterium) dys-
kryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, na-
rodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynależność
związkową (zob. zwłaszcza wyroki SN z: 10 września 1997 r., I PKN 246/97,
OSNAPiUS 1998 nr 12, poz. 360; 19 stycznia 1998 r., I PKN 484/97, OSNAPiUS
1998 nr 24, poz. 710; 24 marca 2000 r., I PKN 314/99, OSNAPiUS 2001 nr 15, poz.
480; 17 lutego 2004, I PK 386/03, OSNP 2005 nr 1, poz. 6; 5 maja 2005 r., III PK
14/05, OSNP 2005 nr 23, poz. 376). Normatywne wyróżnienie dyskryminacji, jako
kwalifikowanej postaci nierównego traktowania, służy przeciwdziałaniu najbardziej
nagannym i szkodliwym społecznie przejawom nierównego traktowania. Uzasadnia
to wdrożenie takich szczególnych rozwiązań prawnych, służących zwalczaniu tego
rodzaju nierówności, jak konstrukcja dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej (art.
183a
§ 4 k.p.), zachęcania do nierównego traktowania z wyżej wymienionych powo-
dów (art. 183a
§ 5 pkt 1 w związku z art. 183a
§ 2 k.p.), molestowania (art. 183a
§ 5 pkt
2 i § 6 k.p.), szczególnego rozkładu ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację
(art. 183b
§ 1 k.p.) i inne. Wynika stąd jednocześnie, że przepisy Kodeksu pracy
odnoszące się do dyskryminacji, nie mają zastosowania w przypadkach nierównego
traktowania niespowodowanego przyczyną uznaną za podstawę dyskryminacji.
Skoro zatem powód zarzuca naruszenie przepisów odnoszących się do dyskrymina-
cji, to powinien był wskazać przyczynę, ze względu na którą był dyskryminowany.
Skarżący żadnej przyczyny dyskryminacji nie wskazał. Wobec tego bezpodstawnie
również zarzuca on Sądowi niezastosowanie szczególnej konstrukcji rozkładu cięża-
ru dowodu właściwej dla postępowania w sprawach o dyskryminację. Należy też do-
dać, że formułując ten zarzut pełnomocnik powoda nie wskazał podstawy prawnej,
na której go opiera, co samo w sobie przesądza o bezpodstawności tego zarzutu.
Poza tym należy przypomnieć, że zgodnie z art. 183b
§ 1 k.p., to właśnie powód po-
winien wykazać nierówne traktowanie w porównaniu z innymi osobami znajdującymi
12
się w jednakowej sytuacji faktycznej i prawnej, pozwany zaś broniąc się przed za-
rzutem dyskryminacji musi wykazać, że to nierówne traktowanie - jeżeli faktycznie
miało miejsce - było obiektywnie usprawiedliwione i nie wynikało z przyczyn pozwa-
lających na przypisanie mu działania dyskryminującego powoda (zob. powołany wy-
żej wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 2004 r., I PK 386/03, OSNP 2005 nr 1, poz.
6). Wynika stąd, że w celu uruchomienia szczególnego mechanizmu rozkładu cięża-
ru dowodu określonego w art. 183b
§ 1 k.p., pracownik, który we własnej ocenie był
dyskryminowany, powinien wskazać przyczynę dyskryminacji oraz okoliczności do-
wodzące nierównego traktowania z tej przyczyny, co powinno zasadniczo nastąpić w
postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (art. 187 § 1 w związku z art. 368 § 1
pkt 4 k.p.c.). Tymczasem pełnomocnik powoda twierdzenie o dyskryminowaniu swo-
jego mocodawcy zawarł dopiero w skardze kasacyjnej.
Wobec powyższego Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji na podstawie art.
39814
k.p.c., a o kosztach postępowania kasacyjnego - na podstawie art. 102 k.p.c.
========================================