Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CNP 91/07
POSTANOWIENIE
Dnia 15 listopada 2007 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie ze skargi A. M. o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R.
z dnia 20 października 2007 r., wydanego w sprawie
z powództwa A. M.
przeciwko S. D. i małoletniemu P. D.
o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności
nieruchomości,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 listopada 2007 r.,
odrzuca skargę.
2
Uzasadnienie
W skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku
Sądu Okręgowego w R. z dnia 20 października 2006 r. oddalającego apelację
powódki od wyroku Sądu pierwszej instancji oddalającego powództwo
o zobowiązanie pozwanych do złożenia oświadczenia woli o powrotnym
przeniesieniu na powódkę własności nieruchomości z powodu odwołania
darowizny, powódka wskazała, że wydanie zaskarżonego wyroku wyrządziło jej
szkodę bowiem wskutek rażącego naruszenia wskazanych w skardze przepisów
została pozbawiona możliwości odzyskania przedmiotu odwołanej darowizny oraz
obarczona została kosztami postępowania. Jako źródło uprawdopodobnienia
szkody wskazała umowę darowizny nieruchomości, pismo o jej odwołaniu,
zeznania powódki i świadków złożone w sprawie, której skarga dotyczy oraz wyroki
Sądów obu instancji wydane w tej sprawie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Przewidziane w art. 4245
§ 1 pkt. 4 k.p.c. wymaganie uprawdopodobnienia
wyrządzenia szkody przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy jest
spełnione wtedy, gdy skarżący wskaże, że w wyniku wydania zaskarżonego wyroku
wystąpiła szkoda, określi jej rodzaj i wysokość oraz powoła lub przedstawi dowody
uwiarygodniające te twierdzenia (porównaj między innymi postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2005r. III CNP 4/05, OSNC z 2006 r., nr 1, poz.16).
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie stanowią szkody,
w rozumieniu art. 4241
oraz art. 4245
§ 1 pkt. 4 k.p.c., zasądzone od strony koszty
procesu, nawet jeżeli je uiściła (porównaj między innymi postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r. V CNP 104/06 i z dnia 28 listopada 2006 r.
III CNP 46/06, nie publ.).
W rozpoznawanej skardze powódka nie wskazała wysokości szkody
poniesionej na skutek wydania zaskarżonego orzeczenia i nie wynika to również
z powołanych przez nią w tym przedmiocie dowodów. Jako element szkody
wskazała poniesione koszty procesu, które nie stanowią szkody uzasadniającej
wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem zaskarżonego orzeczenia.
3
Z tych względów należy uznać, że nie zostało spełnione wymaganie
przewidziane w art. 4245
§ 1 pkt. 4 k.p.c., co spowodowało odrzucenie skargi na
podstawie art. 4248
§ 1 k.p.c.
db