Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 418/07
POSTANOWIENIE
Dnia 15 listopada 2007 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Helena Ciepła
w sprawie z powództwa H. K. i in. ,
przeciwko M. B.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 15 listopada 2007 r.,
na skutek skargi kasacyjnej pozwanej
od wyroku Sądu Okręgowego w P.
z dnia 5 grudnia 2006 r.,
odrzuca skargę kasacyjną i nie obciąża pozwanej kosztami
postępowania kasacyjnego na rzecz powodów.
Uzasadnienie
2
Sąd Okręgowy w P. wyrokiem z dnia 5 grudnia 2006 r. oddalił apelację
pozwanej M. B. od wyroku Sądu Rejonowego w P. z dnia 30 marca 2006 r. w
sprawie III C …/05 jako bezzasadną.
Od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła pozwana zarzucając
naruszenie art. 299 § 1 i § 2 w zw. z art. 280 k.s.h. przez błędną wykładnię
i niewłaściwe zastosowanie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 3982
§ 1 k.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna
w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest
niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, w sprawach gospodarczych - niższa niż
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych.
Skarga kasacyjna dotyczy w istocie ośmiu spraw ([…]), połączonych na
rozprawie w dniu 6 października 2005 r. przez Sąd Rejonowy do wspólnego
rozpoznania ze sprawą z powództwa H. K. (sygn. III C …/05/7) na podstawie art.
219 k.p.c. z uwagi na wspólne okoliczności faktyczne będące przedmiotem
rozpoznania.
Uszło uwagi skarżącej, że połączenie kilku oddzielnych spraw w celu ich
łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia na podstawie art. 219 k.p.c., nie
oznacza powstania z tych spraw jednej nowej sprawy. Połączenie podyktowane
względami technicznymi i ekonomią procesową nie pozbawia połączonych spraw
ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy
są nadal samodzielnymi sprawami.
W złożonej skardze kasacyjnej skarżąca oznaczyła wartość przedmiotu
zaskarżenia kwotą 51 851, 35 zł, stanowiącą sumę wartości przedmiotu
zaskarżenia wszystkich spraw. Oznaczenie to nie może być jednak uznane za
miarodajne dla oceny dopuszczalności skargi. W razie bowiem połączenia spraw
w trybie art. 219 k.p.c. o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość
przedmiotu zaskarżenia w każdej z tych spraw z osobna, a nie wynikająca
z zsumowania wartości przedmiotów zaskarżenia połączonych spraw. Jest tak
dlatego, że połączenie spraw do wspólnego rozpoznania ma jedynie charakter
techniczny i nie odbiera tym sprawom samodzielności.
3
Skoro więc w przedmiotowej sprawie rzeczywista wartość przedmiotu
zaskarżenia kasacyjnego nie przekracza ustawowego progu dopuszczalności
skargi kasacyjnej określonego w art. 3982
§ 1 k.p.c. skargę jako niedopuszczalną
odrzucono, nie obciążając pozwanej kosztami postępowania kasacyjnego na
podstawie art. 102 k.p.c.