Pełny tekst orzeczenia

Uchwała z dnia 28 lutego 2008 r., III CZP 146/07
Sędzia SN Zbigniew Strus (przewodniczący)
Sędzia SN Iwona Koper (sprawozdawca)
Sędzia SN Kazimierz Zawada
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej z siedzibą w G. przeciwko Zbigniewowi C. o zapłatę, po rozstrzygnięciu
w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2008 r. zagadnienia
prawnego przedstawionego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu postanowieniem z
dnia 17 października 2007 r.:
"1. Czy w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym, będących
jednocześnie sprawami rozpoznawanymi w postępowaniu upominawczym, po
uprawomocnieniu się nakazu zapłaty powodowi należy z urzędu zwrócić 3/4
uiszczonej opłaty od pozwu w trybie art. 79 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167 poz. 1398 ze
zm.), w szczególności w sytuacji, gdy uiszczona opłata sądowa od pozwu była
równa opłacie podstawowej, o której mowa w art. 14 cyt. ustawy, czyli wynosiła
30,00 zł;
2. Czy – w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 – w nakazie zapłaty
wydanym w postępowaniu upominawczym należy zasądzić od pozwanego na rzecz
powoda całość uiszczonej przez powoda opłaty sądowej od pozwu, czy też tylko 1/4
tej opłaty, czyli tę część, która nie podlega zwrotowi w trybie art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.
Nr 167 poz. 1398 ze zm.)?"
podjął uchwałę:
W razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu
upominawczym sąd zwraca stronie trzy czwarte opłaty od pozwu także
wówczas, gdy uiszczona opłata odpowiada wysokością opłacie podstawowej
(art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.);
odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.
Uzasadnienie
Przedstawione Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawne powstały przy
rozpoznawaniu przez Sąd Rejonowy w Poznaniu skargi powoda – Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w G. na orzeczenie referendarza sądowego w
przedmiocie zwrotu opłaty sądowej od pozwu, rozstrzygniętego w postępowaniu
upominawczym, należnego stronie na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167,
poz. 1398 ze zm. – dalej: "u.k.s.c.").
Powód w dniu 27 marca 2007 r. wniósł powództwo o zasądzenie od pozwanego
Zbigniewa C. kwoty 1289,86 zł z ustawowymi odsetkami oraz kosztami
postępowania, w tym opłaty od pozwu, a w razie uprawomocnienia się nakazu
zapłaty wnosił o zwrot trzech czwartych wniesionej opłaty od pozwu na podstawie
art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c u.k.s.c. Należna w sprawie, podlegającej rozpoznaniu w
postępowaniu uproszczonym, opłata od pozwu wynosząca – zgodnie z art. 28 pkt 1
u.k.s.c. – kwota 30 zł została uiszczona przy wniesieniu pozwu. W uwzględniającym
powództwo nakazie zapłaty, który nie został zaskarżony przez pozwanego,
zasądzone zostały na rzecz powoda koszty procesu obejmujące opłatę od
pozwu. (...)
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dokonana
ustawą z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 21, poz. 123 – dalej: "ustawa nowelizacyjna")
zmieniła system pobierania opłat sądowych w sprawach, w których możliwe jest
wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Celem tych zmian było
usprawnienie postępowania.
Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, zgodnie z art. 19 ust. 2 u.k.s.c., od
pozwu w postępowaniu upominawczym pobierana była czwarta część opłaty, która
nie mogła wynosić mniej niż 30 zł (art. 20 ust. 1 u.k.s.c.). W razie prawidłowego
wniesienia przez pozwanego sprzeciwu od nakazu zapłaty, od powoda pobierano
dodatkowo trzy czwarte opłaty. W art. 19 ust. 2 u.k.s.c. wyłączono z jego regulacji
sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. W konsekwencji,
w razie zbiegu postępowania upominawczego z postępowaniem uproszczonym
przyjmowano, że od pozwu pobiera się opłatę stałą przewidzianą w art. 28 u.k.s.c.,
regulującym wysokość opłat w postępowaniu uproszczonym, nawet wówczas, gdy
ze w względu na charakter sprawy możliwe jest wydanie nakazu zapłaty w
postępowaniu upominawczym (uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27
kwietnia 2007 r., III CZP 138/06, OSNC 2008, nr 6, poz. 59).
Po zmianie art. 19 u.k.s.c. przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych nie zawierają przepisu szczególnego, stanowiącego o pobieraniu opłat w
sprawach, w których może zostać wydany nakaz zapłaty w postępowaniu
upominawczym. Podstawowe znaczenie dla wymiaru opłaty od pozwu w sprawie
kwalifikującej się do rozpoznania w tym postępowaniu, w którym dochodzone są
roszczenia pieniężne (art. 498 § 1 k.p.c.), ma w obecnym stanie prawnym art. 13
u.k.s.c., chyba że ustawa przewiduje pobranie w takiej sprawie opłaty stałej (art. 12
u.k.s.c.). W obu przypadkach pobiera się od pozwu opłatę stosunkową lub stałą w
pełnej wysokości.
Zgodnie jednak z wprowadzonym ustawą nowelizującą art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c
u.k.s.c., w razie uprawomocnienia się nakazu zapłaty sąd z urzędu zwraca stronie
trzy czwarte uiszczonej opłaty od pozwu w postępowaniu upominawczym. W razie
zakończenia sprawy przez uprawomocnienie się nakazu zapłaty, powód ponosi
więc ostatecznie jedynie czwartą część należnej opłaty.
Przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie przewidują
pobierania od pisma procesowego opłaty niższej niż 30 zł. Ponieważ, jak już
stwierdzono, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie zawiera
samodzielnej podstawy obliczenia opłaty od pozwu w postępowaniu
upominawczym, powód zobowiązany jest w sprawie nadającej się do rozpoznania
w tym postępowaniu uiścić opłatę od pozwu w kwocie minimalnej 30 zł bądź w
ramach opłaty stosunkowej, bądź w ramach opłaty stałej, jeżeli sprawa podlega
rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. W konsekwencji na tym etapie
postępowania nie zachodzi podnoszona przez Sąd Rejonowy obawa obejścia
przepisów o opłacie podstawowej.
Osobną kwestią jest natomiast zwrot uiszczonej opłaty. W świetle przepisów
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych uiszczona opłata podlega
zwrotowi przez sąd, gdy była wyższa od należnej, a więc gdy chodzi o zwrot opłaty
zapłaconej bez podstawy prawnej (art. 80 ust. 1 u.k.s.c.) oraz gdy opłata została
uiszczona prawidłowo, ale podlega zwrotowi ze względu na określone w ustawie
późniejsze zdarzenia procesowe (art. 79 u.k.s.c.). W drugim przypadku zwrot opłaty
jest wyrazem preferencji dla określonego sposobu załatwienia sprawy –
następstwem zmniejszonego nakładu pracy po stronie sądu – a w przypadku
środków odwoławczych wyrazem stanowiska, że koszty usuwania oczywistych
naruszeń prawa nie powinny obciążać stron.
Mająca pierwszeństwo na gruncie ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych wykładnia językowa przepisów o zwrocie opłaty nie daje podstaw do
wniosku, że określona ułamkiem kwota zwracanej opłaty jest w jakiś sposób
limitowana. Przepis art. 79 u.k.s.c. jednoznacznie nakazuje zwrócić całość, trzy
czwarte bądź połowę uiszczonej w konkretnym przypadku opłaty.
W przeciwieństwie do art. 20 ust. 1 u.k.s.c., dotyczącego wysokości należnej opłaty,
art. 79 u.k.s.c., traktujący o zwrocie uiszczonych opłat, nie zawiera jednak
zastrzeżenia, że kwota pozostała w kasie sądu po zwrocie opłaty nie może wynosić
mniej niż 30 zł. Odmienne stanowisko, warunkujące zwrot opłaty od pozostawienia
na rachunku sądu minimalnej kwoty 30 zł, koliduje nie tylko z jego brzmieniem, lecz
nie znajduje także uzasadnienia celowościowego, przedstawione bowiem racje,
przemawiające za nakazem zwrotu opłaty, są niezależne od wartości przedmiotu
sporu. Nie ma też podstaw, by nakaz zwrotu opłaty określony w art. 79 ust. 1 pkt 2
lit. c u.k.s.c. traktować odmiennie niż w pozostałych przypadkach objętych art. 79
u.k.s.c.
Nie można podzielić poglądu uznającego przepisy o postępowaniu
uproszczonym za leges speciales wobec przepisów o postępowaniu
upominawczym już z tej przyczyny, że omawiany problem jest związany nie tylko z
postępowaniem uproszczonym, lecz dotyczy wszystkich przypadków, w których
czwarta część opłaty obliczonej od pozwu o roszczenie pieniężne jest niższa niż 30
zł. Przepis art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c u.k.s.c. nie daje również podstaw do przyjęcia,
że „uiszczoną opłatą” nie jest opłata stała zapłacona z racji zakwalifikowania sprawy
do postępowania uproszczonego. Nie przeczy temu fakt, że w art. 79 ust. 1 pkt 2
lit. c u.k.s.c. jest mowa o „pozwie w postępowaniu upominawczym”. Ponieważ
ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie zawiera odrębnych
przepisów dotyczących opłat pobieranych od pozwu w postępowaniu
upominawczym sformułowanie to należy rozumieć w ten sposób, że zwrot opłaty
przysługuje od pozwu rozpoznanego w postępowaniu upominawczym.
Odnośnie do drugiego z przedstawionych Sądowi Najwyższemu zagadnień
wskazać trzeba, że kognicją Sądu Rejonowego w rozpoznawanej sprawie objęta
jest prawidłowość orzeczenia referendarza sądowego odmawiającego powodowi
zwrotu trzech czwartych opłaty sądowej od pozwu. Poza jej granicami pozostaje
kwestia sposobu orzekania o zwrocie kosztów procesu w nakazie zapłaty, która
stanowi odrębne zagadnienie i podlega samodzielnej kontroli odwoławczej (art. 394
§ 1 pkt 9 i art. 39822
§ 1 k.p.c.). Rozstrzygnięcie tego zagadnienia nie jest
niezbędne dla rozpoznania skargi w sytuacji, w której orzeczenie w przedmiocie
kosztów procesu zapadło przed złożeniem wniosku o zwrot ułamkowej części opłaty
od pozwu – jak należy przyjąć – jest prawomocne. (...)
Z tych względów orzeczono, jak w uchwale (art. 390 § 1 k.p.c. w związku z art.
61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. Nr 52, poz.
2052).