Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CSK 509/07
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 marca 2008 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jan Górowski (przewodniczący)
SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)
SSN Katarzyna Tyczka-Rote
w sprawie z powództwa M. Z.
przeciwko małoletniemu A. Z. reprezentowanemu przez matkę E. Z.
o zachowek,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 14 marca 2008 r.,
skargi kasacyjnej pozwanego
od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 27 kwietnia 2007 r., sygn. akt I ACa (…),
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do
ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
Sąd Okręgowy w T. dnia 22 czerwca 2004 r. wydał wyrok, w którym (1) zasądził
od pozwanego A. Z. na rzecz powoda M. Z. tytułem zachowku kwotę 203.279,24 zł, (2)
oddalił powództwo w pozostałej części, (3) zniósł wzajemnie koszty procesu oraz (4)
obciążył kosztami sądowymi Skarb Państwa. Wyrok ten, na skutek apelacji powoda,
2
został uchylony przez Sąd Apelacyjny w punktach 2, 3 i 4 i w tym zakresie sprawa
została przekazana do ponownego rozpoznania. Wyrok uprawomocnił się w części
zasądzającej od pozwanego na rzecz powoda kwotę 203.279,24.
Sąd Okręgowy w T., po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 31
sierpnia 2006 r. zasądził od pozwanego na rzecz powoda tytułem zachowku kwotę
416.720,76 zł oraz kwotę 36.467,76 zł tytułem kosztów. Sąd Okręgowy ustalił, że
spadkodawca A. Z. zmarł dnia 8 lipca 2000 r. Pozostawił testament notarialny, w którym
powołał do całego spadku swojego wnuka, małoletniego A. Z. Wykonawcą testamentu
został ustanowiony M. Z., syn spadkodawcy, a zarazem ojciec spadkobiercy
testamentowego A. Z. Powód jest jedynym dzieckiem spadkodawcy i w razie
dziedziczenia ustawowego zostałby powołany do całego majątku pozostawionego przez
spadkodawcę. W skład spadku po A. Z. wchodzą następujące składniki majątkowe:
udział wynoszący 1/8 część we współwłasności nieruchomości położonej w T. przy ulicy
B. i K., stanowiącej działkę o powierzchni 0,0528 ha, dla której Sąd Rejonowy w T.
prowadzi księgę wieczystą nr (…), udział wynoszący 1/2 część we współwłasności
nieruchomości położonej w T. przy ulicy C. o powierzchni 0,0346 ha, dla której Sąd
Rejonowy w T. prowadzi księgę wieczystą nr (...); własnościowe spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Ś. w T. w Spółdzielni Mieszkaniowej „K.(...)”.
Zgodnie z opinią biegłego sądowego, podzieloną przez Sąd Okręgowy, wartość
przedmiotu darowizny uczynionej przez spadkodawcę na rzecz powoda, tj. udziału w
wysokości 1/8 budynku mieszkalno-użytkowego, położonego w T. przy ulicy K. i B.,
według stanu na dzień 2 grudnia 1993 r. oraz cen z sierpnia 2005 r., wynosi 197.000 zł.
Wartość udziału w wysokości 1/2 części budynku mieszkalno-użytkowego, położonego
w T. przy ulicy C., według cen na dzień 30 sierpnia 2005 r. wynosi 1.170.000 zł. Wartość
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w T. przy ulicy Ś.,
według cen na dzień 16 sierpnia 2005 r. wynosi 70.000 zł. Sąd Okręgowy wskazał, że
pozwany zakwestionował opinię biegłego w części dotyczącej ustalenia wartości
nieruchomości przy ulicy C., odziedziczonej przez pozwanego i zarządzanej przez
powoda. Zarzucił, że biegły w swych wyliczeniach nie uwzględnił tego, iż powód za
pieniądze syna wyremontował i podniósł standard tej nieruchomości, ponadto nie
przedstawił pozwanemu rachunku z zarządu. W ocenie pozwanego, powód chce
zawyżyć wartość masy spadkowej i przypadającego mu w niej udziału. Pozwany wniósł
o przeprowadzenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłego sądowego na okoliczność
ustalenia wartości nakładów poczynionych przez powoda w majątku spadkowym. Sąd
3
Okręgowy oddalił ten wniosek. Podniósł, że przy ustalaniu darowizny doliczonej do
spadku, wartość poczynionej przez spadkobiercę darowizny ustala się na czas jej
dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku (art. 995 k.c.). Jednak reguła ta
nie znajduje zastosowania przy ustalaniu wartości majątku spadkowego. Majątek
spadkowy podlega bowiem oszacowaniu na czas orzekania o zachowku. W tej sytuacji,
według Sądu Okręgowego, w ogóle nie można mówić o nakładach poczynionych na
majątek spadkowy. Pojęcie nakładów w prawie cywilnym nie odnosi się do tego rodzaju
stosunków i nie podlega w takich sprawach badaniu przez Sąd. W niniejszej sprawie
rzeczą Sądu było ustalenie wartości nieruchomości spadkowych (udziałów w tych
nieruchomościach) według ich stanu użytkowego, prawnego i technicznego na dzień
ustalania prawa powoda do zachowku. Miernikiem tej wartości jest wartość rynkowa
nieruchomości. Wniosek pozwanego zmierzał do oszacowania wartości nieruchomości
metodą odtworzeniową, która ostatecznie nie określa wartości rynkowej nieruchomości i,
zdaniem Sądu Okręgowego, nie spełnia dyspozycji art. 991 i nast. k.c.
Sąd Okręgowy ustalił, że wartość spadku wynosi 1.437.000 zł. Do spadku dolicza
się uczynione przez spadkodawcę darowizny (art. 993 k.c.). Łączna wartość masy
spadkowej i darowizny doliczonej do spadku wynosi 1.634.000 zł. Powodowi przysługuje
połowa wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu
ustawowym (art. 991 § 1 k.c.), stanowiąca kwotę 817.000 zł pomniejszoną o kwotę
darowizny w wysokości 197.000 zł. Po dokonaniu tej operacji pozostaje 620.000 zł
należnego powodowi zachowku. Ponieważ powód na podstawie prawomocnego wyroku
Sądu Okręgowego w T. z dnia 22 czerwca 2004 r. otrzymał już zachowek w wysokości
203.279,24 zł, należy mu się dalsza kwota z tego tytułu w wysokości 416.720,76 zł.
Pozwany w apelacji zaskarżył ten wyrok w całości, zarzucając mu nierozpoznanie
istoty sprawy i wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.
Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2007 r. oddalił apelację i zasądził od
pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.700 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania
apelacyjnego. W uzasadnieniu podkreślił, że rozstrzygnięcie apelacji wymaga
odpowiedzi na pytanie, według jakich zasad ustala się wartość spadku w celu obliczenia
zachowku. Analiza przepisów kodeksu cywilnego upoważnia do konstatacji, że
zagadnienie to nie jest wyraźnie unormowane w żadnym przepisie, odmiennie niż to ma
miejsce w odniesieniu do zaliczania darowizn w trybie art. 995 k.c. Sąd Najwyższy w
składzie siedmiu sędziów dnia 26 marca 1985 r., III CZP 75/84 (OSNCP 1985, nr 10,
4
poz. 147) podjął uchwałę i nadał jej moc zasady prawnej, że obliczenie zachowku
następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o
roszczeniach z tego tytułu. Uchwała ta nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, czy stan
spadku do celów obliczenia zachowku należy ustalać według chwili otwarcia spadku,
stosując tym samym rozwiązania dotyczące działu spadku, czy też według daty
orzekania o zachowku. Sąd Apelacyjny wskazał, że przepisy normujące instytucję
zachowku nie zawierają regulacji, która rozstrzygałaby kwestię, według jakiej chwili
należy ustalać stan spadku w celu obliczenia wysokości zachowku, odmiennie niż w
wypadku zaliczania darowizn, kiedy art. 995 k.c. wyraźnie wskazuje na stan przedmiotu
darowizny z chwili jej dokonania. Ponadto przepisy regulujące dział spadku również nie
zawierają normy, że stan spadku ustala się według chwili jego otwarcia. Takie
stanowisko, w odwołaniu do art. 924 k.c., wypracowała judykatura (np. uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 27 września 1974 r., III CZP 58/74, OSNCP 1975, nr 6, poz. 90). W
tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny przyjął, że skoro ustawodawca nie unormował
rozważanej kwestii, to, zgodnie z art. 316 § 1 k.p.c., Sąd ustala stan spadku w celu
obliczenia wysokości zachowku, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili
zamknięcia rozprawy.
Wbrew stanowisku pozwanego, nie ma, zdaniem Sądu Apelacyjnego, podstaw
prawnych, aby w procesie o zachowek rozliczać strony z tytułu zarządu majątkiem
spadkowym, sprawowanego przez powoda jako wykonawcę testamentu, ani też z tytułu
pożytków i innych przychodów z rzeczy wspólnej.
Pozwany w skardze kasacyjnej zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w całości,
zarzucając naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 991 § 1 w
związku z art. 922 § 1, art. 924 i 925 k.c. polegającą na nietrafnym przyjęciu, że w celu
obliczenia wysokości zachowku sąd powinien ustalić stan spadku, biorąc za podstawę
stan istniejący w chwili zamknięcia rozprawy.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty naruszenia przepisów prawa
materialnego są trafne.
W dawniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmowano, że obliczenie
zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z chwili
otwarcia spadku. W uchwale z dnia 18 października 1974 r., III CZP 55/74 (OSNCP
1975, nr 12, poz. 163) Sąd Najwyższy przyjął, że przy obliczaniu zachowku ustala się
wartość wkładu na oprocentowanym rachunku walutowym krajowca dewizowego „A” w
5
Banku Polska Kasa Opieki S.A. według określonej przez władze Banku na podstawie
wytycznych Ministra Finansów relacji, obowiązującej w chwili otwarcia spadku przy
skupie bonów Banku PKO za złote obiegowe. Przy obliczaniu zachowku w sprawie
między krajowcami dewizowymi w taki sam sposób ustala się wartość wkładu w obcej
walucie wymienialnej na rachunku w banku szwajcarskim. Zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego z dnia 8 lutego 1984 r., III CZP 1/84 (OSP 1985, nr 4, poz. 75) przy
obliczaniu zachowku wartość spadku ustala się według cen z chwili jego otwarcia. Taki
też pogląd przeważał w piśmiennictwie.
Zmianę kierunku orzecznictwa zapoczątkowała uchwała składu siedmiu sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 1985 r., III CZP 75/1984 (OSNC 1985, nr 10, poz.
147), zgodnie z którą obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku
ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu. Z jej uzasadnienia
wynika, że głównym motywem przemawiającym za takim stanowiskiem jest funkcja
zachowku przejawiająca się w idei rozszerzania zakresu ochrony członków najbliższej
rodziny spadkodawcy. Przedstawione stanowisko, które nadal zachowuje aktualność, z
pewnością uległo wzmocnieniu po zmianie art. 995 k.c. dokonanej przez ustawę z dnia
28 lipca1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321).
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku stwierdził, że powołana
uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego nie daje odpowiedzi na pytanie,
czy stan spadku do celów obliczenia zachowku należy ustalać według chwili otwarcia
spadku, stosując tym samym rozwiązania dotyczące działu spadku, czy też według daty
orzekania o zachowku. Jednocześnie, opowiadając się za tą drugą koncepcją, niejako a
contrario zinterpretował zarówno art. 995 k.c., jak i odnoszącą się do działu spadku
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1974 r., III CZP 58/74 (OSNCP 1975, nr
6, poz. 90).
Zgodnie z art. 160 § 1 dawnego dekretu z dnia 8 października 1946 r. - Prawo
spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328 ze zm.), w celu obliczenia zachowku należało ustalić
wartość spadku, na podstawie którego ustalano następnie zachowek. Wartość stanu
czynnego spadku ustalano przez zestawienie wszystkich należących do spadku praw
według ich stanu w chwili otwarcia spadku i wartości w chwili sporządzenia zestawienia.
Od ustalonej w ten sposób wartości stanu czynnego odejmowano wartość stanu
biernego spadku, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z zapisów i poleceń.
Obecnie obowiązujące przepisy o zachowku (art. 991 i nast. k.c.) nie zawierają już tak
jednoznacznych regulacji. Nie ma jednak żadnych powodów, by twierdzić, jak to przyjął
6
Sąd Apelacyjny, że stan spadku do celów obliczenia zachowku należy ustalać według
chwili orzekania o zachowku.
Zachowek jest w pewnym sensie formą zastępczą dziedziczenia, ma bowiem
zapewnić członkom najbliższej rodziny spadkodawcy korzyści związane ze
spadkobraniem. Z natury rzeczy zatem punktem odniesienia przy obliczaniu stanu
czynnego spadku dla potrzeb obliczenia wysokości należnego zachowku może być
jedynie chwila otwarcia spadku będąca chwilą śmierci spadkodawcy (art. 922 § 1, art.
924 i 925 k.c.). Ustalanie składu spadku, mianowicie różnicy między wartością stanu
czynnego spadku (aktywów) i wartością stanu biernego spadku (pasywów), następuje
więc co do zasady według reguł określonych w art. 922 k.c., nie uwzględnia się jedynie
zapisów i poleceń oraz oczywiście długów z tytułu zachowku.
Z przedstawionych powodów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c.
orzekł jak w sentencji.