Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 15/08
POSTANOWIENIE
Dnia 9 kwietnia 2008 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Gerard Bieniek (przewodniczący)
SSN Irena Gromska-Szuster
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa B.P.
przeciwko (…) Zakładowi Ubezpieczeń S.A. w W. - Oddziałowi Okręgowemu w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 kwietnia 2008 r.,
zażalenia powoda na postanowienie o kosztach postępowania
II instancji zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 14 września 2007 r., sygn.
akt II Ca (…),
odrzuca zażalenie.
Uzasadnienie
Sąd Okręgowy w W. postanowieniem z dnia 14 września 2007 r., zawartym w
wyroku wydanym w sprawie II Ca (…) zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda
kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
W zażaleniu na to postanowienie powód wniósł o jego zmianę poprzez
podwyższenie tej kwoty do 2054 zł.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z brzmieniem art. 3941
k.p.c. zażalenie do Sądu Najwyższego
przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną oraz
skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
a w sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, także na postanowienie sądu
2
drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkami przewidzianymi w § 2.
Postanowienie sądu drugiej instancji rozstrzygające o kosztach procesu (postępowania
apelacyjnego) nie należy do wskazanej wyżej kategorii orzeczeń. Zażalenie na tego
rodzaju postanowienie jest zatem niedopuszczalne i z tego względu zażalenie powoda
podlegało odrzuceniu na podstawie art. 370 w zw. z art. 3941
§ 3 i 39821
k.p.c.
Oceny tej nie zmienia stanowisko wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny
w wyroku z dnia 23 marca 2007 r. (SK 3/05). Orzeczenie to odnosiło się do
nieobowiązującej już regulacji prawnej zawartej w art. 39318
§ 2 k.p.c. Na gruncie
obowiązującego w tej materii art. 3941
§ 2 k.p.c. Sąd Najwyższy wyrażał już stanowisko
(por. postanowienie SN z dnia 12 października 2007 r., IV CZ 56/07), które Sąd
Najwyższy w obecnym składzie również podziela, że na postanowienie sądu drugiej
instancji o kosztach procesu zażalenie do Sądu Najwyższego nie przysługuje.