Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 9 maja 2008 r., III CZP 26/08
Zasada tzw. integralności postanowienia o podział majątku wspólnego
nie obejmuje orzeczenia w przedmiocie roszczenia z tytułu niezgodnego z
prawem zbycia przez małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej
przedmiotu wchodzącego w skład majątku wspólnego.
Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski
Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian
Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Ireneusza S. przy uczestnictwie Danuty
S. o podział majątku wspólnego, na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9
maja 2008 r., na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd
Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 22 stycznia 2008 r.:
"Czy dopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od
postanowienia w przedmiocie podziału majątku wspólnego, jeżeli wcześniej sąd
drugiej instancji prawomocnie rozpoznał już apelację innego uczestnika
postępowania, na skutek czego doszło do zmiany postanowienia sądu pierwszej
instancji?"
odmówił podjęcia uchwały.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2007 r. Sąd Rejonowy w Będzinie dokonał
podziału majątku wspólnego Ireneusza S. i Danuty S., których związek małżeński
został rozwiązany przez rozwód prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w
Katowicach z dnia 20 listopada 2002 r. Apelacja wnioskodawcy dotyczyła tylko
nierozliczenia orzeczeniem działowym sprzedaży przez uczestniczkę w toku
istnienia wspólności ustawowej samochodu ford sierra.
Sąd drugiej instancji przeoczył złożony przez Danutę S. wniosek o
przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od postanowienia z dnia 16 stycznia
2007 r., w której uczestniczka zakwestionowała sposób działu, tj. przydzielenie
wnioskodawcy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nr 78 przy ul. S. 18b w
C. o pow. 50,9 m2
oraz nieuwzględnienie jej żądania o rozliczenie nakładu z
majątku odrębnego na majątek wspólny, tj. na wkład mieszkaniowy. W toku
postępowania przed Sądem pierwszej instancji wnioskodawca przyznał, że środki
na wkład mieszkaniowy pochodziły w całości z książeczki mieszkaniowej
uczestniczki założonej jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.
Postanowieniem z dnia 19 lipca 2007 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zmienił
postanowienie Sądu Rejonowego w ten sposób, że rozliczył cenę zbytego przez
uczestniczkę samochodu. Ustalił, że samochód ten, będący składnikiem majątku
wspólnego, pozostawał w posiadaniu uczestniczki, która po wypadku zbyła go bez
wiedzy i zgody wnioskodawcy, podrabiając na umowie sprzedaży jego podpis. Za
ten czyn i przywłaszczenie ceny została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu
Rejonowego w Będzinie z dnia 23 października 1998 r.
Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Będzinie
przywrócił uczestniczce termin do wniesienia apelacji od postanowienia z dnia 16
stycznia 2007 r. Rozpoznając apelację, Sąd Okręgowy w Katowicach przedstawił
Sądowi Najwyższemu – na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. – przytoczone na wstępie
zagadnienie prawne. Podniósł w szczególności, że uwzględnienie apelacji
wnioskodawcy skutkowało wydaniem przez Sąd drugiej instancji orzeczenia
zmieniającego treść rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji również w części, która
podlegałaby zmianie w przypadku uwzględnienia środka odwoławczego
uczestniczki. Orzeczenie to jest prawomocne i Sąd drugiej instancji jest nim
związany. Jednocześnie, rozpoznając sprawę na skutek apelacji uczestniczki, może
zmienić jedynie postanowienie Sądu pierwszej instancji, a nie swoje orzeczenie.
Jego zdaniem, argument ten może przemawiać za niedopuszczalnością
przywrócenia terminu do wniesienia przez uczestniczkę apelacji. Z drugiej strony,
przyjęcie tego poglądu skutkowałoby pozbawieniem jej środka odwoławczego,
pomimo że nie ponosi winy w uchybieniu terminowi.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Wniosek o przywrócenie terminu jest powszechnie uznawany za instytucję o
charakterze nadzwyczajnym i ma na celu usunięcie niekorzystnych dla strony
skutków procesowych wynikających z uchybienia przez nią terminowi ustawowemu
lub sądowemu przewidzianemu dla danej czynności procesowej, które nastąpiły bez
jej winy.
Sądowe postępowanie o podział majątku dorobkowego unormowane jest nie
tylko w art. 566 i 567 k.p.c., gdyż ustawodawca posłużył się tu mechanizmem
dwukrotnego odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o dziale spadku
(art. 680-689 k.p.c.), które z kolei odsyłają do unormowania postępowania o
zniesienie współwłasności (art. 688 k.p.c.). Jakkolwiek kodeks postępowania
cywilnego nie wprowadza jednego postępowania działowego, to w wyniku takiego
unormowania wszystkie mają zbliżony charakter.
W judykaturze wyjaśniono, że sprawy działowe stanowią jedną całość w tym
sensie, że dyspozycje wydanego w nich orzeczenia są w zasadzie wzajemnie
zależne i uwarunkowane (tzw. integralność orzeczeń działowych). Taki
nierozerwalny związek zachodzi zwłaszcza pomiędzy rozstrzygnięciem o sposobie
podziału i orzeczeniem o spłatach lub dopłatach, a wadliwość jednego z nich
skutkuje koniecznością uchylenia orzeczenia działowego w całości. Jedynie
wyjątkowo, gdy zaskarżona część postanowienia działowego nie ma wpływu na
rozstrzygnięcie o samym dziale, a więc nie jest nierozerwalnie związana z
pozostałymi, możliwe jest rozpoznanie sprawy w tym zakresie (por. np. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 7 listopada 1964 r., III CR 294/64, OSNCP 1965, nr 7-8, poz.
130 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 1999 r., III CKN 63/98,
nie publ). W ślad za tym stanowiskiem w uchwale z dnia 11 marca 1977 r., III CZP
7/77 (OSNCP 1977, nr 11, poz. 205) wyrażony został pogląd, że sąd odwoławczy
może uchylić orzeczenie na niekorzyść skarżącego, jeżeli przedmiot zaskarżenia
jest integralnie związany z inną częścią lub całością orzeczenia. Przyjęto więc, że
zakaz reformationis in peius nie obowiązuje w razie niepodzielności
poszczególnych rozstrzygnięć zawartych w zaskarżonym częściowo orzeczeniu
działowym.
W świetle tych uwag należało odpowiedzieć, czy wnioskodawca mógł
skuteczne zaskarżyć postanowienie o podziale majątku dorobkowego z dnia 16
stycznia 2007 r. tylko w zakresie nierozliczenia wartości bezprawnie sprzedanego w
toku trwania wspólności ustawowej samochodu ford sierra. Roszczenie
poszkodowanego Ireneusza S. z tego tytułu ma podstawę prawną w przepisach o
obowiązku naprawienia szkody, a w szczególności w art. 415 k.c. Uznanie go za
uzasadnione skutkuje uwzględnieniem wartości zbytego przedmiotu przy określeniu
wartości majątku wspólnego objętego podziałem i rozliczenie go, obciążające udział
w majątku wspólnym przypadający temu z małżonków, z którego winy nastąpiło
uszczuplenie majątku wspólnego (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27
października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116).
Sąd Okręgowy trafnie wskazał w uzasadnieniu postanowienia z dnia 19 lipca
2007 r., że ustalając składniki majątku wspólnego bierze pod uwagę, czy dana
rzecz wchodziła w skład dorobku w chwili ustania wspólności majątkowej
małżonków. W skład majątku wspólnego nie wchodził, zbyty wcześniej, samochód
ford sierra, omawiane zatem roszczenie nie pozostawało w nierozerwalnym
związku ze sposobem działu majątku wspólnego dokonanym przez Sąd Rejonowy,
choć podlegało rozliczeniu przy podziale (w art. 567 § 1 k.p.c.). Sąd Okręgowy mógł
więc – zgodnie z zakresem zaskarżenia – rozstrzygnąć tylko o tym roszczeniu, nie
rozpoznając sprawy co do sposobu działu i zasądzonej spłaty orzeczeniem z dnia
16 stycznia 2007 r., gdyż nie stała temu na przeszkodzie zasada integralności
orzeczenia działowego. Fakt, że zbilansował dokonane rozliczenie objętego
apelacją roszczenia z zasądzoną przez Sąd pierwszej instancji spłatą nie oznacza,
że zreformował orzeczenie Sądu Rejonowego o spłacie. Dokonana przez Sąd
Okręgowy postanowieniem z dnia 19 lipca 2007 r. zmiana orzeczenia Sądu
Rejonowego w Będzinie co do sposobu działu i zasądzonej spłaty była tylko zmianą
techniczną, a nie merytoryczną.
Do rozpoznanego przez Sąd Okręgowy, zgodnie z zakresem apelacji,
roszczenia wnioskodawcy w stosunku do uczestniczki miał zastosowanie – jak
trafnie podniesiono w literaturze – per analogiam art. 45 § 1 k.r.o. Brak
„nierozerwalności” rozstrzygnięcia w tym przedmiocie z orzeczeniem o sposobie
działu i o spłacie przesądza treść zdania drugiego tego przepisu. Rozliczenie
takiego roszczenia, przy spełnieniu przesłanki „dobra rodziny”, może nastąpić
nawet przed podziałem majątku wspólnego.
Z uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19
lipca 2007 r. wynika, że przedmiotem jego rozstrzygnięcia nie był dokonany przez
Sąd pierwszej instancji sposób podziału majątku wspólnego zainteresowanych i
zasądzona z tego tytułu na rzecz uczestniczki spłata, a zwłaszcza przydzielenie
spółdzielczego lokatorskiego lokalu Ireneuszowi S. ani nierozliczenie nakładu z
majątku osobistego uczestniczki na wkład lokatorski na przedmiotowe mieszkanie,
co jest objęte zakresem apelacji uczestniczki. Sąd drugiej instancji nie przesądzał
ponownie składu ani sposobu podziału objętego postanowieniem z dnia 16 stycznia
2007 r. majątku wspólnego. Rozstrzygnięciu apelacji uczestniczki nie stoi więc na
przeszkodzie unormowanie zawarte w art. 365 § 1 k.c. i rozpoznając sprawę na
skutek tego środka odwoławczego Sąd Okręgowy nie będzie kontrolował własnego
orzeczenia, lecz niewzruszone w tej części orzeczenie sądu pierwszej instancji.
Zagadnienie prawne przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia
powinno budzić poważne wątpliwości; gdy nie odpowiada tej przesłance należy
odmówić podjęcia uchwały (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15
października 2002 r., III CZP 66/02, "Izba Cywilna" 2002, nr 10, poz. 10).
Jak wynika z poczynionych uwag, Sąd Okręgowy w postanowieniu z dnia 22
stycznia 2008 r. niezgodnie ze stanem faktycznym przyjął, że orzeczenie z dnia 19
lipca 2007 r. nie miało ograniczonego przedmiotu, tj. że obejmowało tylko
roszczenie z tytułu bezprawnej sprzedaży przez uczestniczkę w czasie trwania
wspólności ustawowej samochodu ford sierra, które nie pozostawało w
nierozerwalnym związku z orzeczeniem o sposobie działu i zasądzonej przez Sąd
Rejonowy spłacie. Korekta tego założenia skutkowała tym, że zagadnienie
przestało odpowiadać wskazanej wyżej przesłance, nie budzić bowiem poważnych
wątpliwości (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 1998 r., III CZP
24/98, nie publ.).
Z tych względów orzeczono, jak w sentencji (art. 61 § 1 ustawy z dnia 23
listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.).