Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CZ 71/08
POSTANOWIENIE
Dnia 2 października 2008 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Helena Ciepła (przewodniczący)
SSN Marian Kocon (sprawozdawca)
SSN Krzysztof Strzelczyk
w sprawie z powództwa K. S., B. S., M. S. i M. S.
przeciwko Powiatowi S. - Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w S. i Związkowi
Młodzieży w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 2 października 2008
r.,
zażalenia powodów na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 15 maja 2008 r., sygn.
akt I ACa (…),
oddala zażalenie.
Uzasadnienie
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 maja 2008 r. Sąd Apelacyjny odrzucił
skargę kasacyjną powodów K. S., B. S., M. S., M. S.
W zażaleniu skarżący wnieśli o uchylenie postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Wbrew twierdzeniom żalących, nie ma podstaw do uznania, iż występuje po ich
stronie współuczestnictwo materialne. Dochodzone przez nich prawa nie są wspólne w
rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c. Żądania nie mają tej samej podstawy prawnej, skoro
każde z nich jest niezależne i samodzielne. Nie można również przyjąć, że opierają się
2
na wspólnej podstawie faktycznej, skoro przesłanki żądań z art. 446 k.c. podlegają
odrębnej analizie względem każdego z uprawnionych.
W rozważanej sprawie, po stronie żalących występuje współuczestnictwo
formalne. O dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu
zaskarżenia liczona oddzielnie względem każdego z powodów. Skarga kasacyjna nie
przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia
jest niższa niż 50.000 złotych. Żądania podnoszone przez żalących, liczone osobno, nie
przekraczają wymaganego przez ustawodawcę progu.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji (art. 39814
w zw. z art. 3941
§
3 k.p.c.).