Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CSK 552/07
POSTANOWIENIE
Dnia 17 października 2008 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący)
SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)
SSN Kazimierz Zawada
w sprawie z powództwa A.(...) Spółki z o.o. w P.
przeciwko E.(...). z siedzibą w I. w USA i E.(...) Limited z siedzibą w B. w W.
o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie
Cywilnej w dniu 17 października 2008 r., skargi kasacyjnej pozwanych od wyroku Sądu
Apelacyjnego z dnia 13 września 2007 r., sygn. akt I ACa (…),
umarza postępowanie kasacyjne.
Uzasadnienie
Powódka A.(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wniosła o
zakazanie pozwanym E.(...) z siedzibą w I. w Sanach Zjednoczonych i E.(...). Limited z
siedzibą w B. w W. rozpowszechniania informacji, że są one wyłącznie uprawnione do
produkcji i wprowadzania na terenie Polski leków zawierających O.(…) oraz że
produkcja i wprowadzanie do obrotu leku Z.(…) narusza patent numer (...). Domagała
się też nakazania pozwanym opublikowania w czasopiśmie „P.(...)” oświadczenia
przepraszającego powódkę za rozpowszechnianie wymienionych wyżej informacji oraz
zasądzenia od pozwanych solidarnie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża kwoty
50.000 zł.
Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 r. oddalił powództwo i
orzekł o kosztach procesu.
2
Na skutek apelacji powódki Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 13 września 2007 r.
zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że uwzględnił powództwo w zakresie:
żądania nakazania pozwanym opublikowania w czasopiśmie „P.(...)” oświadczenia
wyrażającego ubolewanie wobec powódki, (określając jego treść i formę) oraz żądania
zasądzenia na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża kwoty 20.000 zł, oddalił powództwo
i apelację w pozostałej części i orzekł o kosztach procesu.
W skardze kasacyjnej skierowanej przeciwko rozstrzygnięciu uwzględniającemu
powództwo i orzekającemu o kosztach procesu, opartej na obu podstawach określonych
w art. 3983
§ 1 k.p.c., pozwane wniosły o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie
apelacji, bądź też o uchylenie tego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi drugiej
instancji do ponownego rozpoznania, podnosząc zarzuty: naruszenia art. 3 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w związku z art. 47912
§ 2 k.p.c., art. 24 § 1 k.c. w
związku z art. 47912
§ 2 k.p.c., art. 24 § 1 k.c. i art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, art. 233 § 1 w związku z art. 391 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 w
związku z art. 391 § 1 k.p.c. oraz art. 47912
§ 2 k.p.c.
W toku postępowania kasacyjnego powódka w piśmie procesowym z dnia 31
lipca 2008 r. oświadczyła, że cofa pozew, zrzeka się zgłoszonych w nim roszczeń i
wnosi o umorzenie postępowania oraz nieobciążanie jej kosztami postępowania,
powołując się na fakt zawarcia przez strony ugody pozasądowej. W związku z takim
stanowiskiem powódki, pozwane pismem z dnia 31 lipca 2008 r. wniosły o uchylenie
zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go wyroku Sądu pierwszej instancji i
umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 39819
k.p.c. Na rozprawie
kasacyjnej pełnomocnik skarżących cofnął jednak skargę kasacyjną i wniósł o
umorzenie postępowania kasacyjnego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Złożone przez powódkę w postępowaniu kasacyjnym oświadczenie o cofnięciu
pozwu i zrzeczeniu się dochodzonych nim roszczeń nie mogło zostać uznane za
skuteczne, a w konsekwencji prowadzić do umorzenia postępowania w sprawie.
W wyniku nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia
22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy -
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) kasacja została
zastąpiona nadzwyczajnym środkiem odwoławczym określonym mianem skargi
kasacyjnej. Dotychczasowy rozdział 11
działu V („Środki odwoławcze") został uchylony,
3
a skargę kasacyjną uregulowano w nowym, osobnym dziale Va. Skarga kasacyjna
przysługuje od orzeczeń prawomocnych. Nie wywołuje ona skutku suspensywnego w
postaci wstrzymania uprawomocnienia się zaskarżonego nią orzeczenia. Wprowadzenie
przez ustawodawcę takiej konstrukcji skargi kasacyjnej wyklucza możliwość
skutecznego cofnięcia pozwu w postępowaniu kasacyjnym. Stanowisko takie Sąd
Najwyższy wyraził w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 listopada 2007 r., I CSK 203/07 (nie
publ.). Znajduje ono pośrednio odzwierciedlenie także w uzasadnieniu postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2007 r., (nie publ.), w którym stwierdzono
dopuszczalność cofnięcia pozwu w postępowaniu kasacyjnym na gruncie przepisów
obowiązujących przed wzmiankowana nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.
Umorzenie postępowania w rozpoznawanej sprawie -wbrew oczekiwaniu powódki - nie
było zatem możliwe.
Za skuteczne natomiast uznać należy cofnięcie skargi kasacyjnej przez
pełnomocnika skarżących. Zgodnie z dominującym obecnie stanowiskiem Sądu
Najwyższego, które skład orzekający podziela, cofnięcie skargi kasacyjnej jest
czynnością procesową nie podlegającą kontroli sądu i prowadzi do umorzenia
postępowania kasacyjnego (por. m.in. postanowienia: z dnia 13 sierpnia 1997 r., I CKN
257/97, nie publ.; z dnia 3 września 1998 r., I CKN 820/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 40; z
dnia 4 lipca 2002 r., I CKN 851/00, nie publ.).
Z przytoczonych względów Sąd Najwyższy na podstawie art. 39821
orzekł, jak w
sentencji.