Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 5/09
POSTANOWIENIE
Dnia 6 lutego 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący)
SSN Marian Kocon (sprawozdawca)
SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian
w sprawie z powództwa I.G.
przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 6 lutego 2009 r.,
zażalenia powódki
na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 17 września 2008 r., sygn. akt [...],
oddala zażalenie.
Uzasadnienie
2
Postanowieniem z dnia 17 września 2008 r. Sąd Apelacyjny odrzucił
apelację powódki I.G., w sprawie o zapłatę. Sąd wskazał, iż od apelacji, wniesionej
przez profesjonalnego pełnomocnika nie została uiszczona opłata w wysokości
stałej.
W zażaleniu z dnia 9 października 2008 r. powódka wniosła o uchylenie
zaskarżonego postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny trafnie przyjął,
że w sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
„o kosztach sądowych w sprawach cywilnych” (u.k.s.c.) w jej pierwotnym brzmieniu.
W sprawie nie ma podstaw do uwzględnienia zmian w u.k.s.c. wprowadzonych
ustawą z dnia 14 grudnia 2006 r. „o zmianie ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych”. Zgodnie z art. 2 tejże, do spraw wszczętych przed dniem
jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, por. postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 2007 r., V CSK 454/07, oraz z dnia 4 lipca 2008 r.,
I CZ 57/08. Ustawa zmieniająca weszła w życie w dniu 10 marca 2007 r.,
tymczasem pozew w sprawie został wniesiony w dniu 26 października 2006 r.
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 14 ust. 2 u.k.s.c., powódka, zwolniona
od kosztów sądowych, była obowiązana uiścił opłatę podstawową od wniesionej
apelacji. Zaniechanie tego obowiązku, w sytuacji gdy powódka była
reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, skutkuje odrzuceniem
apelacji bez wezwania o uiszczenie opłaty.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji (art. 39814
w zw. z art.
3941
§ 3 k.p.c.).