Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 6/09
POSTANOWIENIE
Dnia 6 lutego 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący)
SSN Marian Kocon
SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca)
w sprawie z wniosku K.O.
przy uczestnictwie "H." SA i "M." Spółki z o.o.
o wpis,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 6 lutego 2009 r.,
zażalenia wnioskodawcy
na postanowienie Sądu Okręgowego w G.
z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt [...],
oddala zażalenie.
Uzasadnienie
2
Postanowieniem z dnia 3 lipca 2008 r. Sąd Okręgowy w G. odrzucił apelację
wnioskodawcy K.O. od postanowienia Sądu Rejonowego w G. z dnia 27 lipca 2007
r. zapadłego w sprawie o wpis do księgi wieczystej. Przyczyną odrzucenia było
nieuiszczenie w terminie opłaty od apelacji.
W zażaleniu na to postanowienie wnioskodawca podnosi, że opłata została
wniesiona w wyznaczonym terminie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie jest niezasadne. Z akt sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia
opłaty zostało doręczone w dniu 25 września 2008 r., a więc siedmiodniowy termin
do jej wniesienia upłynął 2 października 2008 r. Tymczasem opłata została
uiszczona w dniu 4 października. Trafnie zatem Sąd Okręgowy odrzucił wniesiony
środek zaskarżenia. Podnoszona przez skarżącego okoliczność, że została już
wyznaczona rozprawa apelacyjna nie wyłącza stosowania art. 370 k.p.c.
Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji (art. 3941
w związku
z art. 39814
k.p.c.).