Pełny tekst orzeczenia

Wyrok z dnia 25 lutego 2009 r.
II UK 221/08
Do nabycia przez osobę represjonowaną prawa do dodatku pielęgnacyj-
nego w zwiększonej wysokości (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, jednolity
tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.), konieczne jest istnienie związku
przyczynowego między całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do
samodzielnej egzystencji a pobytem w miejscach określonych w art. 3 i art. 4
ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.).
Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Józef Iwulski,
Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca).
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lutego
2009 r. sprawy z wniosku Ireny N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych -
Oddziałowi w W. o rentę inwalidy wojennego, na skutek skargi kasacyjnej wniosko-
dawczyni od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r. [...]
o d d a l i ł skargę kasacyjną.
U z a s a d n i e n i e
Wyrokiem z dnia 21 listopada 2006 r. Sąd Okręgowy Warszawa Praga - Sąd
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie oddalił odwołanie Ireny N. od decyzji
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w W. z dnia 13 października 2005 r.
odmawiającej wnioskodawczyni prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na
podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jednolity
tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm., zwanej dalej ustawą o kombatantach).
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne.
2
Wnioskodawczyni (ur. 16 kwietnia 1930 r.) z wykształcenia ekonomista, w
okresie od grudnia 1944 r. do kwietnia 1945 r. przebywała w obozie koncentracyjnym
w F. W oparciu o orzeczenie lekarza orzecznika, organ rentowy, decyzją z dnia 1
października 1998 r. przyznał jej rentę z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do
pracy w związku z pobytem w miejscach odosobnienia na podstawie ustawy o kom-
batantach, poczynając od dnia 1 sierpnia 1998 r. W dniu 4 lipca 2005 r. wnioskodaw-
czyni wystąpiła o uzupełnienie orzeczenia inwalidztwa wojennego osoby represjono-
wanej o ustalenie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczeniem z dnia 5
sierpnia 2005 r. lekarz orzecznik stwierdził, że wnioskodawczyni jest całkowicie i
trwałe niezdolna do pracy i niezdolna do samodzielnej egzystencji, przy czym całko-
wita niezdolność do pracy pozostaje w związku z pobytem w obozie koncentracyj-
nym. Na skutek wniesionego przez wnioskodawczynię sprzeciwu, orzeczeniem z
dnia 15 września 2005 r. komisja lekarska uznała ją za trwale całkowicie niezdolną
do pracy bez związku z pobytem w obozie. Naczelny Lekarz Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, działając w trybie nadzoru Prezesa Zakładu nad wykonywaniem
orzecznictwa o niezdolności do pracy, przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez komisję lekarską, która powtórnie uznała wnioskodawczynię jedynie za trwale
całkowicie niezdolną do pracy bez związku z pobytem w obozie koncentracyjnym. W
konsekwencji, zaskarżoną decyzją organ rentowy wstrzymał wnioskodawczyni dal-
szą wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie przepisów ustawy o
kombatantach.
Biegli sądowi z zakresu neurologii, psychiatrii i ortopedii- traumatologii w opinii
łącznej stwierdzili, że nie ma podstaw do ustalenia niezdolności wnioskodawczyni do
pracy w związku z pobytem w obozie. Również biegły z zakresu orzecznictwa inwa-
lidzkiego w chorobach wewnętrznych i kardiologii stwierdził, że wnioskodawczyni jest
całkowicie niezdolna do pracy i niezdolna do samodzielnej egzystencji, jednak jej
schorzenia nie pozostają w związku z działaniami w okresie wojny. Wystąpiły one
bowiem po około 30 latach od zakończenia wojny, w tym czasie wnioskodawczyni
uczyła się, studiowała, a następnie przez wiele lat pracowała do czasu przejścia na
emeryturę. W ocenie biegłego, występujące u wnioskodawczyni zaburzenia rytmu
serca prawdopodobnie są związane z kardiomiopatią naczyniowopochodną i nadci-
śnieniem tętniczym. Z kolei biegły z zakresu chorób wewnętrznych i pneumonologii-
alergologii rozpoznał u wnioskodawczyni gruźlicę płuc podczas pobytu w obozie kon-
centracyjnym w okresie od grudnia 1944 r. do kwietnia 1945 r., uznając, że przebyta
3
choroba nie spowodowała żadnych odległych i trwałych następstw w wydolności
układu oddechowego, a jedynym jej śladem jest nieaktywna, stabilna zmiana pod
postacią zwapniałego zespołu pierwotnego w obrazie radiologicznym płuca prawego.
W konsekwencji brak jest podstaw do uznania wnioskodawczyni za przynajmniej
częściowo niezdolną do pracy z przyczyn pneumonologicznych w związku z pobytem
w obozie koncentracyjnym.
W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji stanął na stanowi-
sku, że wnioskodawczyni nie jest osobą, o której stanowi art. 12 ust. 2 w związku z
art. 3 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kombatantach, gdyż jej nie-
zdolność do pracy nie pozostaje w związku z pobytem w obozie koncentracyjnym w
latach 1944-1945. Sąd ten powołał się nadto na pogląd wyrażony w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 20 maja 2004 r., II UK 395/03, zgodnie z którym przedmiotem
postępowania sądowego jest ocena zgodności z prawem - w aspekcie materialnym i
formalnym - decyzji wydanej przez organ rentowy na wniosek ubezpieczonego lub z
urzędu. Powoduje to, że biegli sądowi nie zastępują organów orzeczniczych Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zgodnie z posiadaną wiedzą specjalistyczną pod-
dają ocenie merytorycznej trafność wydanych przez nie orzeczeń.
Wyrokiem z dnia 6 lutego 2008 r., Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych w Warszawie oddalił apelację wnioskodawczyni od powyższego wyro-
ku, wskazując, że w świetle prawidłowo ustalonego stanu faktycznego nietrafny jest
zarzut pozbawienia jej prawa nabytego w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy
przysługującej kombatantom w związku z przepisami ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst:
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm., zwanej dalej ustawą o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych). Skoro bowiem odpadł jeden z warunków niezbędnych dla
dalszej wypłaty „renty kombatanckiej”, to uzasadnione było natychmiastowe wstrzy-
manie wypłaty tego świadczenia. W ocenie Sądu Apelacyjnego nie budzi wątpliwo-
ści, że przeżycia okresu wojennego były dla wnioskodawczyni bardzo dotkliwe i bo-
lesne, jednakże przepisy prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych są normami
bezwzględnie obowiązującymi, co sprawia, że w sprawach tych nie mogą znaleźć
zastosowania zasady współżycia społecznego ani zasady słuszności.
W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku wnioskodawczyni zarzuciła: 1)
naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik
sprawy, to jest: a) art. 233 k.p.c., „poprzez nierozważenie całości zebranego w spra-
4
wie materiału dowodowego i dowolną ocenę opinii lekarzy biegłych bez uwzględnie-
nia wytycznych Prezesa ZUS nr 7 z 1975 r. co do uznawania chorób za poobozowe i
zaleceń zawartych w zarządzeniu nr 18 Prezesa ZUS z dnia 22 grudnia 1994 r. w
sprawie orzekania o inwalidztwie osób będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego”, b) „art. 44714
i art. 382 k.p.c., przez brak wszechstronnego rozważe-
nia materiału dowodowego i pominięcie faktu, iż odwołująca się miała przyznaną
rentę inwalidy wojennego przez ponad 8-letni okres, o jakim mowa w art. 12 ust. 3 w
związku z art. 3 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kombatantach
oraz uznanie, iż fakt ten nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, podczas gdy
wszechstronna ocena zgromadzonych dowodów i prawidłowa wykładnia art. 12 ust.
2 w związku z art. 3 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy wskazują, iż
spełnia ona wszystkie ustawowe warunki do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego na
zasadach określonych w tym artykule”, c) art. 290 § 1 k.p.c., „polegające na niezasto-
sowaniu przewidzianego w nim trybu, poprzez nieprzeprowadzenie opinii z instytutu i
brak żądania wyjaśnień istnienia związku przyczynowego chorób z pobytem w obo-
zie koncentracyjnym w sytuacji istnienia co najmniej dwóch odmiennych opinii lekar-
skich, wskazując, że wskutek przekroczenia granic swobodnej oceny dowodów oraz
dokonania błędnej oceny materiału dowodowego - dowodu z opinii biegłych i niepod-
dania ocenie tych opinii i poglądów w nich zawartych w zakresie orzekania o niezdol-
ności do samodzielnej egzystencji, doszło do nierozpoznania sprawy co do istoty w
tym zakresie i nieuwzględnienia aktualnego orzecznictwa w zakresie orzekania o
niezdolności do samodzielnej egzystencji”; 2) naruszenie prawa materialnego, a mia-
nowicie art. 12 ust. 3 ustawy o kombatantach, przez błędną jego wykładnię polegają-
cą na nietrafnym przyjęciu, że pozwala on na weryfikację praw nabytych, „podczas
gdy prawidłowa wykładnia wymienionego przepisu wskazuje, że przepis ten nie daje
podstawy do wyłączenia z zakresu ubezpieczenia inwalidów wojennych i wojskowych
osób, które otrzymały świadczenie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 29 maja
1974 r.” „oraz art. 12 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojen-
nych i wojskowych oraz ich rodzin w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach (...) nie powstaje ex lege, tj. z chwilą spełnienia się
warunków a wniosek o świadczenie pieniężne ma na celu wyłącznie realizację na-
bytego ex lege prawa”.
5
Wskazując na powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego
wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego roz-
poznania.
W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono, że art. 12 ustawy o kombatan-
tach ma charakter deklaratywny, gdyż osoby będące kombatantami mają przyznane
świadczenia rentowe na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych.
Przepisy ustawy o kombatantach mają charakter ogólny, gdyż odnoszą się do
wszystkich wymienionych w nich osób, natomiast przepisy ustawy o inwalidach woj-
skowych - charakter szczególny, albowiem odnoszą się tylko do inwalidów wojen-
nych lub wojskowych. Dlatego pozbawienie prawa do renty inwalidy wojennego przy-
znanej na mocy ostatniej z powołanych ustaw mogłoby nastąpić tylko w wyniku wy-
raźnego unormowania zawartego w ustawie o kombatantach. Przepisy art. 12 ust. 3 i
4 tej ostatniej ustawy uzależniły przyznanie świadczeń rentowych od wyniku badań
lekarskich, co jednakże nie dotyczy świadczeń dodatkowych, w tym dodatku pielę-
gnacyjnego. Nadto przepisy te stanowią o przyznaniu renty inwalidy wojennego, a
nie o weryfikacji nabytego prawa do tego świadczenia.
W ocenie skarżącej, rola sądu rozpoznającego odwołanie od decyzji organu
rentowego nie może ograniczać się do wskazania błędów materialnych i formalnych
popełnionych przez ten organ, gdyż postępowanie sądowe w takich sprawach ma
charakter rozpoznawczy, a sąd rozstrzyga sprawę co do istoty. Jego zadaniem jest
więc zastosowanie odpowiedniej normy prawa materialnego do wyjaśnionego stanu
faktycznego, dlatego powinien dokonać oceny zebranego w sprawie materiału dowo-
dowego i przeprowadzić odpowiednie dowody, jeżeli te dotychczasowe okazały się
niewystarczające dla wyjaśnienia sprawy. Skarżąca wskazała nadto, że Sąd drugiej
instancji, wobec przyjęcia braku inwalidztwa wojennego, nie rozważył w ogóle nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji z uwzględnieniem aktualnych poglądów pa-
nujących w zakresie orzekania o takiej niezdolności.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna okazała się nieusprawiedliwiona. W pierwszej kolejności
niezasadne są zarzuty naruszenia przepisów postępowania. Zarzut obrazy art. 233
k.p.c. (z jego konstrukcji wynika, że chodzi o naruszenie § 1 tego przepisu) skarżąca
uzasadnia nierozważeniem całości zebranego w sprawie materiału dowodowego i
6
jego dowolną oceną w zakresie opinii biegłych, bez uwzględnienia wytycznych Pre-
zesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 7 z 1975 r. „co do uznawania chorób za
poobozowe” i jego zaleceń zawartych w zarządzeniu nr 18 z dnia 22 grudnia 1994 r.
w sprawie orzekania o inwalidztwie osób będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego. Zgodnie z art. 3983
§ 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie
mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów, co rodzi ten sku-
tek, że w postępowaniu kasacyjnym nie może być brany pod uwagę zarzut narusze-
nia art. 233 k.p.c. motywowany dowolną lub odmienną oceną zgromadzonych w
sprawie dowodów bądź naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów (por. mię-
dzy innymi wyroki z dnia 4 lipca 2007 r., I UK 36/07, LEX nr 390123, z dnia 8 stycz-
nia 2008 r., II PK 123/07, LEX nr 442862, z dnia 4 marca 2008 r., II UK 130/07, LEX
nr 459312 oraz postanowienie z dnia 8 maja 2008 r., V CSK 579/07, LEX nr 393889).
Nadto wytyczne i zalecenia Prezesa Zakładu nie są aktami powszechnie obowiązu-
jącego prawa (art. 87 ust. 1 Konstytucji RP) i jako takie nie są wiążące dla sądu i nie
mogą stanowić podstawy zarzutu naruszenia prawa materialnego lub procesowego.
Przepis art. 47714
k.p.c. (w podstawach kasacyjnych błędnie określony jako art.
44714
) dotyczy postępowania przed sądem pierwszej instancji, a tym samym nie
mógł zostać naruszony przez Sąd odwoławczy. Z kolei naruszenia art. 382 k.p.c.
skarżąca upatruje w braku wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego
oraz w pominięciu jako nieistotnego faktu, że przez ponad 8-letni okres miała przy-
znaną rentę inwalidy wojennego, a w konsekwencji spełniała wszystkie warunki do
uzyskania dodatku pielęgnacyjnego na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 ustawy
o kombatantach. Przepis art. 382 k.p.c. stanowi, że sąd drugiej instancji orzeka na
podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postę-
powaniu apelacyjnym. W utrwalonym orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje
się, że przepis ten stanowi ogólną dyrektywę interpretacyjną wyrażającą istotę po-
stępowania apelacyjnego, oraz że powołanie się na ten przepis może wyjątkowo sta-
nowić podstawę kasacyjną jedynie wtedy, gdy sąd drugiej instancji pominie część
zebranego w sprawie materiału dowodowego i wyda orzeczenie wyłącznie na pod-
stawie materiału zebranego przed sądem pierwszej instancji lub na podstawie wła-
snego materiału, z pominięciem wyników postępowania dowodowego przeprowa-
dzonego przez sąd pierwszej instancji (por. wyroki z dnia 22 lipca 2007 r., II CK
477/03, LEX nr 269787 oraz z dnia 24 kwietnia 2008 r., IV CSK 39/08, LEX nr
424261 i orzeczenia tam powołane). W niniejszej sprawie w postępowaniu apelacyj-
7
nym nie uzupełniano postępowania dowodowego, a z uzasadnienia zaskarżonego
wyroku jednoznacznie wynika, że Sąd drugiej instancji wydał rozstrzygnięcie po do-
konaniu analizy całości zebranego w sprawie materiału dowodowego. Skarżąca,
formułując zarzut naruszenia art. 382 k.p.c., w istocie podjęła próbę zakwestionowa-
nia niekorzystnej dla siebie oceny dowodów dokonanej przez Sąd odwoławczy, pro-
wadzącej - w jej ocenie - do nierozpoznania istoty sprawy i nieodniesienia się do żą-
dania przyznania dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej
egzystencji w związku z pobytem w obozie koncentracyjnym. Tymczasem po pierw-
sze, podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów
lub oceny dowodów (art. 3983
§ 3 k.p.c.), o czym wyżej była mowa, a po drugie, do-
konanie błędnej wykładni prawa materialnego, nierozpoznanie istoty sprawy czy
wreszcie nierozważenie okoliczności istotnych dla jej rozstrzygnięcia nie wynika z
treści art. 382 k.p.c. Należy przy tym zwrócić uwagę, że - wbrew stanowisku skarżą-
cej - przedmiotem rozpoznania w sprawie, w której wniesiona została niniejsza
skarga kasacyjna, była zgodność z prawem wydanej przez organ rentowy decyzji
wstrzymującej wypłatę pobieranego dotychczas przez skarżącą świadczenia rento-
wego, a nie stwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej
pobytem w obozie koncentracyjnym. W każdym bowiem przypadku w sprawie z od-
wołania od decyzji organu rentowego, jej treść wyznacza przedmiot i zakres rozpo-
znania oraz orzeczenia sądu (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja
1999 r., II UZ 52/99, OSNAPiUS 2000 nr 15, poz. 601). Niezasadny jest także zarzut
naruszenia art. 290 § 1 k.p.c., który stanowi o uprawnieniu sądu do zażądania opinii
od odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Przepis ten nie
nakłada natomiast na sąd takiego obowiązku, w szczególności wówczas, gdy
wszystkie opinie biegłych sądowych zawierają wspólny wniosek o braku związku
stwierdzonej niezdolności do pracy z pobytem skarżącej w obozie koncentracyjnym.
Odnosząc się do zarzutów naruszenia prawa materialnego, należy uznać ich
bezzasadność. W ocenie skarżącej, Sąd drugiej instancji dokonał błędnej wykładni
art. 12 ust. 3 ustawy o kombatantach, przyjmując, że przepis ten pozwala na weryfi-
kację nabytego prawa do świadczeń przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu inwa-
lidów wojennych i wojskowych, gdy tymczasem mogłoby to nastąpić wyłącznie w
drodze wprowadzenia wyraźnej normy prawnej, której żadna z wymienionych ustaw
nie zawiera. Pogląd skarżącej o niemożności weryfikowania prawa kombatantów i
osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego do świadczeń
8
przewidzianych w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych jest
błędny. Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o kombatantach, świadczenia pie-
niężne i inne uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych i wojskowych, przysługują na zasadach określonych w tych przepi-
sach osobom, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów (obecnie uznane za
niezdolne do pracy) wskutek inwalidztwa (obecnie niezdolności do pracy) pozostają-
cego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 (w tym
w obozach koncentracyjnych). Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy, za inwalidztwo (nie-
zdolność do pracy) pozostające w związku z pobytem w miejscach, o których mowa
w art. 3 i art. 4 ust. 1, uważa się inwalidztwo (niezdolność do pracy) będące następ-
stwem zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób powstałych w związku z tym
pobytem. W myśl art. 12 ust. 4 ustawy, związek zranień, kontuzji bądź innych obra-
żeń lub chorób z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1, a
także związek inwalidztwa (niezdolności do pracy) z takim pobytem ustala komisja
lekarska do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (obecnie lekarz orzecznik organu ren-
towego i komisja lekarska). Nie budzi zatem wątpliwości, że dla spełnienia warunków
określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o kombatantach konieczne jest wystąpienie ob-
rażeń lub chorób spowodowanych między innymi pobytem w obozie koncentracyj-
nym, które w wyniku rozwoju zmian chorobowych doprowadziły do powstania nie-
zdolności do pracy. Tego rodzaju związek musi być ustalony indywidualnie w każdym
przypadku i stanowi podstawę przyznania świadczeń pieniężnych i innych uprawnień
przewidzianych w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych i na zasadach określonych w przepisach tej ustawy. Zgodnie z art. 64 ustawy o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, znajdującej zastosowanie poprzez
art. 12 ust. 2 ustawy o kombatantach, w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje
się odpowiednio między innymi art. 14, art. 107, art. 114 i art. 134 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jed-
nolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., zwanej dalej ustawą o emerytu-
rach i rentach). Przepisy te, regulujące kwestię nadzoru Prezesa Zakładu nad wyko-
nywaniem orzecznictwa o niezdolności do pracy (art. 14 ust. 4 i 5), zmiany prawa do
świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy, jeżeli w wyniku badania lekar-
skiego, przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu, ustalono brak tej niezdolności
(art. 107) oraz ustalenia braku prawa do przyznanego wcześniej świadczenia (art.
114 ust. 1a), stanowią podstawę „weryfikacji” prawa do renty z tytułu niezdolności do
9
pracy, w tym również przewidzianej i przysługującej na zasadach określonych w
ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, oraz wstrzymania jej
wypłaty na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach (por. także wy-
rok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2005 r., III UK 84/05, OSNP 2006 nr 9-10,
poz. 162, w którym wyrażony został pogląd, że art. 107 ustawy o emeryturach i ren-
tach w związku z art. 64 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
stanowi podstawę „weryfikacji” prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy również
„w zakresie przesłanki związku przyczynowego tej niezdolności z pobytem ubezpie-
czonego w obozie koncentracyjnym” i wstrzymania renty z tytułu niezdolności do
pracy pobieranej przez kombatanta, oraz uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z
dnia 8 sierpnia 2007 r., II UZP 3/07, OSNP 2007 nr 23-24, poz. 355, w której - z po-
wołaniem się na wcześniejsze orzeczenia - stwierdzono, iż podstawą ponownego
ustalenia prawa do świadczeń lub ich braku na podstawie art. 114 ust. 1 i 1a ustawy
o emeryturach i rentach jest wykrycie takich okoliczności faktycznych, które istniały
przed wydaniem decyzji, lecz były organowi rentowemu nieznane bądź nawet znane,
lecz nie przypisał on im właściwego znaczenia i z tego względu nie zostały przez
niego uwzględnione). Wbrew twierdzeniu skarżącej, Sąd drugiej instancji nie uznał,
że podstawę „weryfikacji” jej prawa stanowił art. 12 ust. 3 ustawy o kombatantach,
lecz przyjął, iż przesłanką wstrzymania wypłaty świadczenia jest „odpadnięcie jedne-
go z warunków niezbędnych do dalszej wypłaty renty kombatanckiej”. Co prawda,
Sąd Apelacyjny nie wskazał żadnej normy prawnej jako podstawy takiej oceny, jed-
nakże skarga kasacyjna nie zawiera jakiegokolwiek zarzutu w tym zakresie. Nato-
miast powoływanie się na zasadę ochrony praw nabytych jest nieusprawiedliwione,
gdyż nie obejmuje ona praw nabytych niesłusznie (por. uchwały Sądu Najwyższego z
dnia 5 czerwca 2003 r., III UZP 5/03, OSNP 2003 nr 18, poz. 442 i z dnia 5 maja
2005 r., III UK 242/04, OSNP 2006 nr 3-4, poz. 54 oraz wyrok z dnia 28 stycznia
2004 r., II UK 226/03, OSNP 2004 nr 19, poz. 341).
Niezasadny jest zarzut naruszenia art. 12 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o kombatantach. W
pierwszym rzędzie należy zauważyć, że z uwagi na niepełność sformułowanego za-
rzutu jego konstrukcja jest niezrozumiała. Z uzasadnienia podstaw kasacyjnych
można wyprowadzić wniosek, że skarżącej chodzi o błędne przyjęcie przez Sąd dru-
giej instancji, iż prawo do dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samo-
dzielnej egzystencji osoby represjonowanej nie powstaje z mocy prawa z chwilą
10
spełnienia się warunków, a wniosek o to świadczenie ma na celu wyłącznie realiza-
cję tego prawa nabytego z mocy ustawy. W ocenie skarżącej, świadczy o tym
brzmienie art. 12 ust. 3 i 4 ustawy o kombatantach, które „wymóg badań lekarskich
ograniczyły wyłącznie do przyznania świadczenia renty inwalidy wojennego, a nie
świadczeń dodatkowych, w tym dodatku pielęgnacyjnego”. Pogląd ten jest błędny. W
pierwszym rzędzie należy zauważyć, że art. 12 ust. 1 ustawy o kombatantach doty-
czy kombatantów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a więc osób wy-
mienionych w art. 1 ust. 2 tej ustawy. Nie znajduje on tym samym zastosowania do
skarżącej, która zalicza się do osób represjonowanych i odnosi się do niej art. 12 ust.
2 pkt 1 ustawy. Osobom wymienionym w tym przepisie świadczenia pieniężne i inne
uprawnienia przewidziane w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych przysługują na zasadach określonych w tych przepisach wówczas, gdy
w wyniku oceny medycznej zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek
inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach określonych w art. 3 i
art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach. Świadczeniami pieniężnymi, o których stanowi
art. 12 ust. 2 tej ustawy, są między innymi przewidziane w art. 2 ustawy o inwalidach
wojennych i wojskowych renta inwalidzka oraz dodatki do rent, w tym dodatek pielę-
gnacyjny. W myśl art. 12 powołanej ustawy, dodatek pielęgnacyjny do renty inwalidz-
kiej przysługuje z tytułu zaliczenia do pierwszej grupy inwalidów albo z tytułu ukoń-
czenia 75 lat (ust. 1). Dodatek ten przysługuje w wysokości i na zasadach określo-
nych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z
tym że z tytułu zaliczenia do pierwszej grupy inwalidów przysługuje w wysokości
zwiększonej o 50% (ust. 2). Dodatek pielęgnacyjny w zwiększonej wysokości przy-
sługuje zatem tylko tym kombatantom, którzy zostali zaliczeni do pierwszej grupy
inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o
których stanowi art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach. Przepisy obydwu wy-
mienionych ustaw posługują się nieobowiązującymi już pojęciami „inwalidztwo”, „in-
walida pierwszej grupy” oraz „renta inwalidzka”, jednakże z mocy art. 10 ustawy z
dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i
ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 100, poz. 461) od dnia 1 września 1997 r.
przez określenia te należy odpowiednio rozumieć: „niezdolność do pracy”, „całkowita
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji” oraz „renta z tytułu
niezdolności do pracy”. W myśl art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 5 ustawy o emeryturach i
rentach, znajdujących zastosowanie poprzez art. 64 ustawy o inwalidach wojennych i
11
wojskowych, osobą całkowicie niezdolną do pracy i niezdolną do samodzielnej egzy-
stencji jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, u
której stwierdzono naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym ko-
nieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu pod-
stawowych potrzeb życiowych. Ta definicja osoby niezdolnej do pracy i niezdolnej do
samodzielnej egzystencji odpowiada definicji inwalidy pierwszej grupy zawartej w art.
24 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm., w brzmieniu obowiązującym przed 1 wrze-
śnia 1997 r.). Przepis ten uznawał za takiego inwalidę osobę niezdolną do wykony-
wania jakiegokolwiek zatrudnienia, która ze względu na niemożność samodzielnej
egzystencji wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby. Oznacza to, że obec-
nie odpowiednikiem osoby zaliczonej do pierwszej grupy inwalidów, o której stanowi
art. 12 ustawy o inwalidach wojennych i wojskowych, jest osoba niezdolna do pracy i
niezdolna do samodzielnej egzystencji. Prowadzi to do wniosku, że do nabycia przez
osobę represjonowaną prawa do dodatku pielęgnacyjnego w zwiększonej wysokości,
przysługującego na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o inwalidach wojennych i
wojskowych, konieczne jest spełnienie warunku związku całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji z pobytem w miejscach określonych
w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach (art. 12 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).
Z tych względów skarga kasacyjna podlega oddaleniu na podstawie art. 39814
k.p.c.
========================================