Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CNP 125/08
POSTANOWIENIE
Dnia 11 marca 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Tadeusz Wiśniewski
w sprawie ze skargi "D." Spółki z o.o.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu
Okręgowego w W. z dnia 30 października 2006 r., sygn. akt [...],
wydanego w sprawie z wniosku "D." Spółki z o.o.
przy uczestnictwie "CL. i FCL" S.A. i Banku WE. S.A., obecnie MB S.A.
o zwrot z depozytu sądowego,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 marca 2009 r.,
umarza postępowanie przed Sądem Najwyższym i nie obciąża
skarżącego kosztami tego postępowania na rzecz stron
przeciwnych.
Uzasadnienie
2
Pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. skarżąca cofnęła swoją skargę
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu
Okręgowego w W. z 30 października 2006 r. W tej sytuacji należało orzec, jak w
sentencji (art. 42412
w zw. z art. 39821
i 391 § 2 k.p.c.).
O kosztach postępowania przed Sądem Najwyższym orzeczono zgodnie
z art. 102 zw. z art. 391 § 1, art. 39821
i 42412
k.p.c.