Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CNP 9/09
POSTANOWIENIE
Dnia 7 kwietnia 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 7 kwietnia 2009 r.,
skargi "D.C." - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia
Sądu Okręgowego w P.
z dnia 27 czerwca 2006 r., wydanego w sprawie ze skargi na czynności Komornika
Sądowego Rewiru III
przy Sądzie Rejonowym w L.
w sprawie z wniosku wierzyciela "D.C." - Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w S.
przeciwko dłużnikowi Przedsiębiorstwu Rolnemu "R." - Spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością w K.
o świadczenie pieniężne,
odrzuca skargę.
2
Uzasadnienie
Wierzyciel „D.C." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniósł o
stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Sądu
Okręgowego w P. z dnia 27 czerwca 2006 r., którym oddalone zostało zażalenie na
postanowienie Sądu Rejonowego w L. z dnia 15 lutego 2006 r. odrzucające
zażalenie wierzyciela na postanowienie uchylające zajęcie wierzytelności oraz
rzeczy oznaczonej co do gatunku w toku postępowania egzekucyjnego. Tym
ostatnim postanowieniem Sąd Rejonowy nakazał także komornikowi dokonanie
zwrotu określonej kwoty. Postanowienie Sądu Rejonowego wydane zostało z
urzędu (art. 759 § 2 k.p.c.).
Wypełniając obowiązek uprawdopodobnienia powstania, w wyniku wydania
zaskarżonego orzeczenia, szkody (art. 4245
§ 1 pkt 4 k.p.c.) skarżący wskazał, że
w wyniku uchylenia zajęcia wierzytelności oraz nakazania zwrotu określonej kwoty
wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia swojej wierzytelności, a postępowanie
egzekucyjne zostało umorzone z powodu jego bezskuteczności.
Takie określenie szkody nie stanowi wystarczającego uprawdopodobnienia
istnienia przesłanki z art. 4244
k.p.c. Należy przypomnieć, że z powołanego
przepisu wynika konieczność istnienia związku przyczynowego pomiędzy
wydaniem zaskarżonego orzeczenia a powstaniem szkody (verba legis: „...przez
jego wydanie"). Pomiędzy uchyleniem postanowienia o zajęciu jednego
ze składników majątku dłużnika a nieuzyskaniem przez wierzyciela zaspokojenia
przysługującego mu roszczenia nie istnieje związek, o którym mowa w art. 4244
k.p.c.
Z tego względu skarga wierzyciela podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 4248
§ 1 k.p.c.
jz