Pełny tekst orzeczenia

Postanowienie z dnia 14 maja 2009 r.
I PZ 5/09
Sprawa o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy jest sprawą
o prawa majątkowe.
Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel, Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawoz-
dawca), Herbert Szurgacz.
Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 maja
2009 r. sprawy z powództwa Dariusza Z. przeciwko Zakładowi Wyrobów Sanitarnych
„S.” Spółce z o.o. w G. o ustalenie wypadku przy pracy, na skutek zażalenia strony
pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2008 r. [...]
o d d a l i ł zażalenie.
U z a s a d n i e n i e
Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2008 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach odrzucił zażalenie strony pozwanej Zakładu
Wyrobów Sanitarnych „S.” Spółki z o.o. w G. na postanowienie Sądu Rejonowego-
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gliwicach z dnia 6 maja 2008 r. [...], któ-
rym odrzucono apelację pozwanej od wyroku tego Sądu Rejonowego z dnia 19 grud-
nia 2007 r., w sprawie z powództwa Dariusza Z. o ustalenie istnienia wypadku przy
pracy.
W uzasadnieniu postanowienia odrzucającego zażalenie Sąd Okręgowy - po-
wołując się na występujący w orzecznictwie pogląd, że roszczenie o ustalenie wy-
padku przy pracy (którego dochodził powód w przedmiotowej sprawie) ma charakter
majątkowy - wywiódł, iż obowiązkiem żalącego się było oznaczenie w zażaleniu war-
tości przedmiotu zaskarżenia. Skoro zaś zarządzenie przewodniczącego w Sądzie
drugiej instancji wzywające do usunięcia braku formalnego zażalenia przez oznacze-
2
nie wartości przedmiotu zaskarżenia nie zostało wykonane w terminie, to zażalenie
podlegało odrzuceniu w myśl art. 370 w związku z art. 397 § 2 k.p.c.
W skierowanym do Sądu Najwyższego zażaleniu na postanowienie z dnia 15
grudnia 2008 r., pozwana wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia
Sądu Okręgowego oraz uchylenie w całości poprzedzającego je postanowienia Sądu
Rejonowego z dnia 6 maja 2008 r. i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do
ponownego rozpoznania, a ponadto o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej
kosztów postępowania zażaleniowego. Zdaniem skarżącej, roszczenie o ustalenie
wypadku przy pracy ma charakter niemajątkowy. Pozwana wywiodła w szczególno-
ści, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr
30, poz. 144 ze zm.) - mającej zastosowanie w sprawie - podstawą wypłaty jednora-
zowego odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z wypadkiem przy
pracy było prawomocne orzeczenie komisji lekarskiej ZUS. Protokół powypadkowy
był dokumentem sporządzanym przez pracodawcę i stanowił „najważniejszy” załącz-
nik do składanego w organie rentowym wniosku o wypłatę świadczeń wypadkowych.
Orzeczenie stwierdzające stopień uszczerbku na zdrowiu było więc kolejnym etapem
postępowania prowadzonego przez organ rentowy i kończyło się wydaniem decyzji
podlegającej zaskarżeniu do sądu ubezpieczeń społecznych. Organ rentowy wydając
taką decyzję znał już wyniki badań oraz orzeczenie komisji lekarskiej o stopniu
uszczerbku na zdrowiu. Z tej przyczyny poszkodowany, skarżąc przed właściwym
sądem decyzję o odmowie przyznania świadczeń powypadkowych, znał stopień
uszczerbku na zdrowiu i mógł podać wysokość nieuzyskanych świadczeń majątko-
wych. Natomiast w odmiennej sytuacji znajduje się powód domagający się przed są-
dem pracy ustalenia, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Odmowa za-
kwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy uniemożliwia bowiem podjęcie
przed organem rentowym postępowania, w trakcie którego komisja lekarska stwier-
dziłaby stopień uszczerbku na zdrowiu, co z kolei mogłoby stanowić podstawę do
wystąpienia z roszczeniem o jednorazowe odszkodowanie. Stąd też - według żalącej
się - w sprawie o ustalenie, że zdarzenie, jakiemu uległ powód w czasie świadczenia
pracy u pozwanej jest wypadkiem przy pracy (czyli o ustalenie charakteru prawnego
zdarzenia powodującego stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu) pozwana nie
była w stanie uzyskać orzeczenia komisji lekarskiej ustalającego stopień uszczerbku
na zdrowiu powoda. Wobec powyższego niemożliwe było określenie przez pozwaną
3
wartości przedmiotu zaskarżenia. Zdaniem strony pozwanej, roszczenie o ustalenie,
czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy nie jest roszczeniem o ustalenie
istnienia stosunku pracy i dlatego wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) nie podle-
gała określeniu na podstawie art. 231
k.p.c.
Skarżąca zwróciła ponadto uwagę na to, że Sąd Rejonowy w wyroku ustalił
wpis ostateczny na kwotę 100 zł, przy czym powołał się w tym względzie na art. 98
k.p.c. w związku z art. 11 ust. 1 i art. 32 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze
zm.). Tymczasem sprawa o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy nie
mieści się w kategorii spraw, w których ustawa przewidywała dolną i górną granicę
wpisu. Sąd Rejonowy powinien był zatem oprzeć orzeczenie o kosztach procesu na
podstawie art. 31 wskazanej ustawy o kosztach sądowych, bowiem ten przepis za-
wiera regulację odnoszącą się do wpisu tymczasowego, który był określany od pism
w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w sprawach o prawa majątkowe, których
wartości przedmiotu sporu nie dało się ustalić w chwili jej wszczęcia. Zdaniem strony
pozwanej, skoro Sąd Rejonowy uznał, że przedmiotowa sprawa dotyczy roszczenia
majątkowego, to był obowiązany w toku postępowania ustalić wartość przedmiotu
sporu. Z tego względu rodzi się wątpliwość, czy Sąd Rejonowy uznał, że sprawa do-
tyczy roszczenia niemajątkowego, czy też po prostu w ogóle nie ustalił wartości
przedmiotu sporu. Nawet gdyby przyjąć, że sprawa ma charakter sporu o roszczenie
majątkowe, to w aktach sprawy „brak jest jakiegokolwiek zapisu” świadczącego o
ustaleniu przez Sąd wartości przedmiotu sporu, co pozwoliłoby pozwanej określić
wartość przedmiotu zaskarżenia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie nie może być uwzględnione przede wszystkim dlatego, że nietrafny
jest pogląd strony pozwanej o niemajątkowym charakterze roszczenia o ustalenie
wypadku przy pracy (ustalenie, że konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy).
W ogólności należy stwierdzić, że roszczenie majątkowe nie musi mieć charakteru
pieniężnego. Żądanie - a tym samym sprawa, w której to żądanie jest rozpoznawane
- ma charakter majątkowy wówczas, gdy zmierza do realizacji prawa lub uprawnienia
mającego bezpośredni wpływ na stosunki majątkowe stron, przy czym takimi spra-
wami mogą być zarówno sprawy o świadczenie, jak i o ustalenie oraz o ukształtowa-
4
nie prawa lub stosunku prawnego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca
2001 r., IV CZ 108/01, LexPolonica nr 355374; por. też postanowienia z dnia 28 lu-
tego 2001 r., I CZ 152/00, LexPolonica nr 1543382; z dnia 28 listopada 2001 r., II UZ
81/01, OSNP 2003 nr 18, poz. 450; z dnia 3 grudnia 2001 r., I PZ 95/01, OSNP 2003
nr 23, poz. 572 oraz z dnia 23 lutego 2004 r., I PZ 132/03, OSNP 2004 nr 24, poz.
423). O majątkowym charakterze roszczenia decyduje ścisłe powiązanie zasadni-
czego przedmiotu rozstrzygnięcia z mieniem lub - inaczej ujmując - bezpośredni
wpływ rozstrzygnięcia na stan mienia powoda oraz bezpieczeństwo mienia (uzasad-
nienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2002 r., IV CZ 29/02,
OSP 2003 nr 4, poz. 52, z glosą W.J. Katnera). Stąd też, jeśli oczekiwania powoda co
do rozstrzygnięcia sądu skierowane są bezpośrednio na zaspokojenie interesu eko-
nomicznego, to sprawa dotyczy praw majątkowych, jeżeli zaś zamiarem powoda jest
ukształtowanie stosunków osobistych (np. pomiędzy członkami określonej wspólnoty
prawnej), to roszczenie ma charakter niemajątkowy, bo nie zmierza do bezpośred-
niego skutku ekonomicznego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia
2002 r., I CZ 163/02, OSP 2004 nr 5, poz. 60, z glosą S. Sołtysińskiego). O majątko-
wym, bądź niemajątkowym charakterze prawa, którego dotyczy roszczenie, decyduje
zatem majątkowy, bądź niemajątkowy charakter dobra, którego naruszenia powód
upatruje i którego ochrony się domaga. Wobec tego należy uznać, że prawami mająt-
kowymi są wszelkie prawa wywodzące się bezpośrednio ze stosunków obejmujących
ekonomiczne interesy stron. Niemajątkowe są natomiast prawa służące ochronie
dóbr osobistych oraz stosunków rodzinnych pomiędzy małżonkami, krewnymi, powi-
nowatymi. Niekiedy do praw niemajątkowych zalicza się także tak zwane prawa orga-
nizacyjne wynikające z przynależności do korporacji o charakterze gospodarczym
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2006 r., V CSK 53/05,
OSP 2007 nr 2, poz. 14, z glosą J. Kozińskiej; por. też orzeczenie z dnia 20 lipca
1955 r., II CR 2072/54, OSN 1956 nr I, poz. 22 oraz postanowienia z dnia 27 lutego
2001 r., V CZ 4/01, OSNC 2001 nr 7-8, poz. 124 i z dnia 13 sierpnia 2002 r., IV CKN
329/01, LexPolonica nr 376755).
W dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższy konsekwentnie przyjmuje,
że do kategorii spraw o prawa majątkowe należą sprawy o sprostowanie protokołu
powypadkowego (postanowienie z dnia 27 marca 2003 r., II UZ 3/03, OSNP 2004 nr
7, poz. 130; Monitor Prawa Pracy 2004 nr 7, s. 19, z glosą A. Świątkowskiego) oraz o
ustalenie, że dane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy (postanowienie z dnia 4
5
kwietnia 2006 r., I UZ 4/06, niepublikowane). W tych sprawach o ustalenie (art. 189
k.p.c.) roszczenie procesowe zmierza bowiem bezpośrednio do realizacji prawa lub
uprawnienia mającego wpływ na stosunki majątkowe stron (powoda). Przede wszyst-
kim chodzi w nich o możliwość uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z
tytułu wypadku przy pracy (jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności
do pracy, zasiłek chorobowy), a także ewentualnie o świadczenia przysługujące od
pracodawcy (odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem
przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania
pracy - art. 2371
§ 2 k.p., odszkodowawcze świadczenia uzupełniające), ewentualnie
o zapobieżenie przedawnieniu roszczeń. Sąd Najwyższy przyjmuje, że powództwo o
ustalenie, iż konkretne zdarzenie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest
dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c. (uchwała z dnia 29 marca 2006 r., II PZP
14/05, OSNP 2006 nr 15-16, poz. 228; Przegląd Sądowy 2008 nr 2, s. 91, z glosą Ł.
Kozłowskiego; wyroki z dnia 16 marca 1999 r., II UKN 510/98, OSNAPiUS 2000 nr 9,
poz. 366 oraz z dnia 5 czerwca 2007 r., I UK 8/07, OSNP 2008 nr 15-16, poz. 228;
poprzednio uchwała z dnia 11 maja 1994 r., I PZP 1/94, OSNAPiUS 1994 r. nr 6, poz.
97 oraz w postanowienie z dnia 15 lutego 1995 r., II PZP 1/95, OSNAPiUS 1995 nr
15, poz. 188). W uzasadnieniu wskazanej uchwały z dnia 29 marca 2006 r. (II PZP
14/05) Sąd Najwyższy wywiódł istnienie interesu prawnego (art. 189 k.p.c.) przede
wszystkim z bezpośredniego oddziaływania wyroku w sprawie o ustalenie wypadku
na interesy majątkowe powoda (możliwość dochodzenia wskazanych świadczeń z
ubezpieczenia społecznego i roszczeń odszkodowawczych). Sąd Najwyższy wskazał
jednak też na pewien aspekt tego powództwa zmierzający do ochrony praw osobi-
stych. W szczególności wywiódł, że wypadek przy pracy w swoim skutku narusza
podstawowe dobro osobiste pracownika, jakim jest jego zdrowie (art. 111
k.p. w
związku z art. 23 k.c.) i w tym również powództwo o ustalenie wypadku przy pracy
ma uzasadnienie. Jest to jednak niewątpliwie jedynie dodatkowy (uboczny) przed-
miot ochrony, występujący całkowicie wyjątkowo i tylko w przypadku, gdyby z naru-
szenia dobra osobistego miały być wyprowadzone roszczenia niemajątkowe. Podsta-
wowym (głównym) i bezpośrednim przedmiotem ochrony, którego dotyczy powódz-
two o ustalenie wypadku przy pracy, jest bowiem interes ekonomiczny powoda, a
więc jest to sprawa o prawo majątkowe.
6
Reasumując, spór pomiędzy stronami w rozpoznawanej sprawie - wbrew
twierdzeniom pozwanej - dotyczy roszczenia o charakterze majątkowym. Dlatego
obowiązkiem strony pozwanej składającej apelację od wyroku Sądu pierwszej instan-
cji (a następnie wnoszącej zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego odrzucają-
cego apelację) było określenie wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 368 § 2 k.p.c.).
Sąd Najwyższy, rozpoznając zażalenie (art. 3941
k.p.c.), jest związany przed-
stawionymi w nim zarzutami dotyczącymi naruszenia prawa procesowego (art. 378 §
1 w związku z art. 39821
oraz w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.; uchwała składu sied-
miu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2008 r., zasada prawna, III CZP
49/07, OSNC 2008 nr 6, poz. 55; por. też postanowienie z dnia 11 stycznia 2007 r., II
CZ 114/06, LEX nr 258549). Z pewnością Sąd drugiej instancji, wydając zaskarżone
postanowienie, nie mógł naruszyć wskazanych w zażaleniu przepisów ustawy o
kosztach sądowych z 1967 r. (art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.), a żadnych
innych przepisów postępowania jako naruszonych nie wskazuje się w zażaleniu. Nie
mogą być więc uwzględnione wywody (zarzuty) żalącej się zamieszczone w końco-
wej części zażalenia, w której pozwana zwraca uwagę na to, że Sąd pierwszej in-
stancji ustalił w wyroku wpis ostateczny na kwotę 100 zł, a nadto, że nie można było
wskazać wartości przedmiotu zaskarżenia (sporu) wobec nieustalenia zakresu
uszczerbku na zdrowiu powoda. W istocie jest to problem stosowania w sprawie o
ustalenie wypadku przy pracy przepisu art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sądowych, dotyczącego zasad procedowania w przypadku pisma wniesionego
w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić
w chwili jej wszczęcia. Problem ten jest szeroko omawiany w literaturze (por. W.M.
Kister: Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 czerwca
1991 r., I ACz 110/91, OSA 1992 nr 9, s. 45; M. Trzepiński: Wartość przedmiotu
sprawy w postępowaniu cywilnym, Przegląd Sądowy 1998 nr 7-8, s. 142; M. Trzepiń-
ski: Sprawdzanie wartości przedmiotu sprawy w postępowaniu cywilnym, Przegląd
Sądowy 1999 nr 4, s. 109; K. Gonera: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cy-
wilnych - komentarz, Warszawa 2006, s. 123; M. Manowska: Nowa ustawa o kosz-
tach sądowych w sprawach cywilnych, Przegląd Sądowy 2006 nr 5, s. 40; A. Zieliń-
ski: Koszty sądowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2007 - tezy do art. 15; A. Gór-
ski, L. Walentynowicz: Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie.
Komentarz praktyczny, Warszawa 2008; A. Daczyński [w:] Koszty postępowań sądo-
7
wych, pod red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2008 - Rozdział 3; P. Filipiak: Opłata
tymczasowa w sprawach cywilnych, Monitor Prawniczy 2008 nr 7, s. 385). Najogól-
niej rzecz ujmując, w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy z reguły jest możliwe
(choćby w przybliżeniu, co jest wystarczające) ustalenie wartości przedmiotu sporu w
odniesieniu do ewentualnego roszczenia o jednorazowe odszkodowanie, nawet bez
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), jednorazowe odszkodowanie
przysługuje bowiem w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej w odniesieniu do poszczególnych
uszkodzeń czynności organu, narządu lub układu oraz towarzyszących powikłań jest
natomiast określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym
lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego
uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. Nr
234, poz. 1974).
Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy oddalił zażalenie na podstawie
art. 39814
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.
========================================