Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CZ 62/09
POSTANOWIENIE
Dnia 17 września 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący)
SSN Irena Gromska-Szuster
SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa P.W.
przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście Powiatu G.
o ustalenie nieważności aktu własności ziemi,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 17 września 2009 r.,
zażalenia powoda
na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 30 marca 2009 r., sygn. akt [...],
oddala zażalenie i nie obciąża powoda kosztami
postępowania zażaleniowego
2
Uzasadnienie
Sąd Apelacyjny w sprawie z powództwa P.W. przeciwko Skarbowi Państwa
– Staroście Powiatu G. o ustalenie nieważności aktu własności ziemi
postanowieniem z dnia 30 marca 2009 r. odrzucił skargę kasacyjną powoda od
postanowienia tegoż Sądu z dnia 15 października 2008 r. W uzasadnieniu wskazał,
że wniesiona przez powoda skarga dotknięta była brakami formalnymi, tj. nie
zawierała uzasadnienia wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania.
Przewodniczący zarządzeniem z dnia 18 lutego 2009 r. zobowiązał powoda do
uzupełnienia skargi kasacyjnej przez sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego
wniosku, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym terminie
powód złożył pismo procesowe, które jednak nie zawierało uzasadnienia wniosku o
przyjęcie skargi do rozpoznania. W konsekwencji Sąd odrzucił skargę kasacyjną na
podstawie art. 3986
§ 2 k.p.c.
Powyższe postanowienie powód zaskarżył w całości wnosząc o jego
uchylenie.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna, która nie spełnia wymagań określonych w art. 3984
§ 1
pkt 3 k.p.c., tj. nie zawiera wniosku o przyjęcie skargi do rozpoznania lub
uzasadnienia tegoż wniosku, podlega odrzuceniu po uprzednim wezwaniu
skarżącego do uzupełnienia braków i bezskutecznym upływie terminu dla
skutecznego dokonania tej czynności procesowej (zob. wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r., SK 40/07, OTK-A 2008/6/101).
W niniejszej sprawie wniesiona przez powoda skarga kasacyjna nie
zawierała uzasadnienia wniosku o przyjęcie jej do rozpoznania, przy czym brak ten
nie został skutecznie uzupełniony przez skarżącego w wyznaczonym przez
Przewodniczącego terminie. Należy zważyć, że wezwanie do usunięcia braków
skargi kasacyjnej w swej treści jest jasne i niedwuznaczne, nie wywołuje
wątpliwości co do przedmiotu wezwania lub rygorów grożących w wypadku
niezastosowania się do jego treści. Trafnie zatem Sąd Apelacyjny odrzucił skargę,
której braki nie zostały uzupełnione.
3
Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy na podstawie art. 3941
§ 3
w zw. z art. 39814
k.p.c. orzekł jak w sentencji, rozstrzygając o kosztach
postępowania zgodnie z art. 102 k.p.c.