Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CZ 54/09
POSTANOWIENIE
Dnia 5 listopada 2009 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Zbigniew Kwaśniewski
SSN Katarzyna Tyczka-Rote
w sprawie z wniosku J.Ś. i R.G.
przy uczestnictwie E.Ś.
o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 5 listopada 2009 r.,
zażalenia uczestnika postępowania
na postanowienie Sądu Okręgowego w O.
z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt [...],
oddala zażalenie i zasądza od uczestnika postępowania na
rzecz wnioskodawców kwoty po 120 zł (sto dwadzieścia) tytułem
zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.
2
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 13 maja 2009 r. Sąd Okręgowy w O. odrzucił
apelacje wnioskodawców J.Ś. i R.G. oraz uczestnika E.Ś. od postanowienia Sądu
Rejonowego w O. z dnia 11 lutego 2009 r.
Zażalenie od tego postanowienia wniósł uczestnik postępowania E.Ś.
zaskarżając je w części odrzucającej jego apelację. Postanowieniu Sądu
Okręgowego zarzucił naruszenie art. 1302
§ 3 w związku z art. 373 k.p.c. oraz art. 4
ust. 1 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz. 1398 ze zm.) przez ich
błędną wykładnię i wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie uczestnika postępowania E.Ś. jest nie uzasadnione. Sąd
Okręgowy w O. przyjął trafnie, że w sprawie zachodzi współuczestnictwo formalne,
o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005, Nr 167, poz.
1398 ze zm. – dalej u.k.s.c.) przyjmuje, jako zasadę, iż opłatę sądową pobiera się
od pisma podlegającego opłacie. Jednakże w przypadku współuczestnictwa
formalnego, kiedy roszczenia lub zobowiązania kilku osób są jednego rodzaju i są
oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, każdy współuczestnik uiszcza
opłatę oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia lub zobowiązania, gdyż w
takim przypadku jest tyle wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia), ilu jest
współuczestników wnoszących jedno pismo (por. postanowienie SN z dnia 26 maja
1998 r., III CZP 69/98 – niepubl.). Dał temu również wyraz Sąd Najwyższy w
postanowieniu z dnia 29 stycznia 2008 r., IV CZ 7/08 – niepubl., stwierdzając, że w
sytuacji, gdy współuczestnictwo jest tylko formalne, każdy ze współuczestników
powinien uiścić opłatę od apelacji oddzielnie, stosownie do swojego roszczenia.
Zatem w sytuacji, gdy w jednym postępowaniu rozpoznano faktycznie dwa wnioski
o stwierdzenie zasiedzenia służebności, apelacja uczestnika postępowania,
dotycząca całego postanowienia Sądu Rejonowego, które ich dotyczyło, podlegała
3
opłacie w wysokości 400 zł. Sąd Okręgowy zasadnie zatem ocenił, że apelacja
wniesiona przez uczestnika postępowania nie została opłacona należycie.
Wiedzy o obowiązku uiszczenia w terminie prawidłowej co do wysokości
opłaty od pisma lub środka zaskarżenia, który podlega opłacie, nie można uznać za
zbyt wygórowane wymaganie wobec zawodowego pełnomocnika (por.
uzasadnienie uchwały SN z dnia 20 maja 2003 r., III CZP 16/03, OSNC 2004 nr 3,
poz. 33). Nie można podzielić zatem oceny skarżącego, że wykładnia art. 4 ust. 1
w zw. z art. 39 ust. 1 u.k.s.c., której dokonał Sąd Okręgowy była zbyt formalistyczna
i spowodowała naruszenie wymogu sprawiedliwości orzeczenia.
Z tych względów na podstawie art. 3941
§ 3 w związku z art. 38914
k.p.c.,
Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji postanowienia. O kosztach postępowania
zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 w związku z art. 3941
§ 3 oraz
w związku z art. 391 i 39821
k.p.c.