Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III CNP 16/10
POSTANOWIENIE
Dnia 18 maja 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Jacek Gudowski
w sprawie z powództwa Nieruchomości „T.(...)” sp. j. w K.
przeciwko D. D.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 18 maja 2010 r.,
na skutek skargi strony powodowej
o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K.
z dnia 24 kwietnia 2009 r., sygn. akt II Ca (…),
odrzuca skargę.
Uzasadnienie
Powód Nieruchomości „T.(...)” spółka jawna z siedzibą w K., w sprawie przeciwko
D. D. o zapłatę kwoty 7484,70 zł z odsetkami ustawowymi, wniósł skargę o stwierdzenie
niezgodności z prawem wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 24 kwietnia 2009 r., II Ca
(…), oddalającego powództwo. Wyrokiem tym Sąd Okręgowy w K. zmienił wyrok Sądu
Rejonowego w K. z dnia 6 stycznia 2009 r., VI C-upr (…), uwzględniający powództwo w
części obejmującej kwotę 3742,35 zł z ustawowymi odsetkami. Jako podstawy skargi
wskazał naruszenie art. 6 k.c. i art. 248 § 1 k.p.c., wnosząc o stwierdzenie niezgodności
z prawem wymienionego wyroku Sądu Okręgowego i o jego zmianę „poprzez
utrzymanie w mocy wyroku I instancji”, ewentualnie o jego uchylenie i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania.
2
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 4245
§ 1 k.p.c., skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia powinna zawierać m.in. wskazanie przepisu prawa, z którym
zaskarżone orzeczenie jest niezgodne, uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody
spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy oraz wniosek o
stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem. Na podstawie art. 4248
§ 1 k.p.c. Sąd
Najwyższy odrzuca skargę niespełniającą wymagań określonych w art. 4245
§ 1 k.p.c.
Skarżący nie wskazał w skardze przepisu prawa, z którym wyrok Sądu
Okręgowego jest niezgodny, jak też nie przedstawił wywodu wskazującego na
uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody wskutek wydania tego wyroku.
Ponadto wadliwie sformułował wniosek skargi, zgodnie bowiem z art. 42411
k.p.c. Sąd
Najwyższy nie jest uprawniony do uchylenia orzeczenia zaskarżonego skargą, chyba że
w chwili orzekania sprawa ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów
polskich albo w sprawie droga sądowa była niedopuszczalna.
Z tych względów Sąd Najwyższy postanowił, jak w sentencji.