Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 43/10
POSTANOWIENIE
Dnia 30 czerwca 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Dariusz Dończyk
SSN Dariusz Zawistowski
w sprawie z wniosku Stowarzyszenia A.(...) z siedzibą w P.
przy uczestnictwie A. J., H. M., A. K., T. L., L. L. i G. Ż.
o zniesienie współwłasności,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 czerwca 2010 r.,
zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w C.
z dnia 29 grudnia 2009 r., sygn. akt VI Ca (…),
odrzuca zażalenie;
oddala wniosek uczestniczek L. L. i T. L. o zasądzenie kosztów postępowania
zażaleniowego.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 29 grudnia 2009 r. Sąd Okręgowy w C. w sprawie o
zniesienie współwłasności, na skutek apelacji wnioskodawcy Stowarzyszenia A.(...) z
siedzibą w P. i uczestniczek T. L., L. L., G. Ż. od postanowienia Sądu Rejonowego w C.
z dnia 8 kwietnia 2009 r., w punkcie 1 odrzucił apelację wnioskodawcy w części
dotyczącej zasądzenia od uczestniczek postępowania T. L. i L. L. wynagrodzenia za
korzystanie z nieruchomości ponad udział za okres od stycznia 2007 r. do lutego 2009
r., a w pozostałej części apelację wnioskodawcy oddalił.
2
W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że wnioskodawca złożył też zażalenie
na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 23 kwietnia 2009 r. oddalającego jego
wniosek o uzupełnienie postanowienia tego Sądu w przedmiocie wynagrodzenia za
korzystanie przez uczestniczki postępowania z nieruchomości za wskazany uprzednio
okres przez uwzględnienie wniosku i zasądzenie od uczestniczek dodatkowo
dochodzonych z tego tytułu kwot lub oddalenie wniosku o ich zasądzenie. Po ponownym
rozpoznaniu wniosku Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 28 października 2009 r.
uzupełnił swoje postanowienie przez oddalenie wniosku o zasądzenie od uczestniczek
T. L. i L. L. wynagrodzenia za sporny okres. W ocenie Sądu Okręgowego od tej daty dla
tej części roszczenia rozpoczął się bieg terminu do złożenia apelacji. Wnioskodawca nie
złożył skutecznie apelacji w tym zakresie, a wcześniejszy zarzut dotyczący tej części
roszczenia złożony w apelacji nie może odnieść skutku. Ponieważ Sąd Rejonowy w
pierwotnym orzeczeniu nie oddalił w żadnej części roszczenia wnioskodawcy w zakresie
korzystania przez uczestniczki z nieruchomości ponad udział, wniesiona apelacja od
nieistniejącego orzeczenia podlegała odrzuceniu na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z
art. 373 k.p.c.
W zażaleniu wnioskodawca zaskarżył zawarte w orzeczeniu Sądu Okręgowego
postanowienie w przedmiocie odrzucenia jego apelacji w części dotyczącej zasądzenia
od uczestniczek postępowania T. L. i L. L. wynagrodzenia za korzystanie z
nieruchomości. Zarzucił naruszenie przepisów postępowania – art. 370 k.p.c. i art. 373
w związku z art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 618 § 1 i 3 i art. 382 k.p.c. - poprzez przyjęcie, że
środek odwoławczy został złożony od nieistniejącej części orzeczenia i podlega
odrzuceniu.
Wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi
Okręgowemu w C. celem rozpoznania apelacji w odrzuconej części, z uwzględnieniem
kosztów postępowania zażaleniowego.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W sprawie w pierwszej kolejności ocenie podlega dopuszczalność wniesionego
zażalenia z uwagi na przesłanki określone w art. 3941
§ 2 k.p.c.
Wnioskodawca domagał się we wniosku o uzupełnienie postanowienia Sądu
Rejonowego zasądzenia od uczestniczek postępowania T. L. dodatkowo kwoty
18.793,45 zł i od L. L. dodatkowo kwoty 7.274,8 zł lub oddalenia jego wniosków o
zasądzenie tych kwot. Obecnie w zażaleniu – tak jak uprzednio w apelacji obejmującej
szerszy zakres zaskarżenia - skarżący określił wartość przedmiotu sprawy na kwotę
3
254.766 zł., Zaskarżone orzeczenie o częściowym odrzuceniu apelacji odnosi się jednak
do rozstrzygnięcia co do kwot opisanych we wniosku o uzupełnienie postanowienia
Sądu Rejonowego. Wartość zaskarżenia w odniesieniu do przedmiotu zażalenia jest
więc niższa od określającej granicę zaskarżalności kasacyjnej w sprawie o zniesienie
współwłasności kwoty 150.000 zł (art. 5191
§ 4 pkt 4). Sprawa w zakresie obejmującym
roszczenia wnioskodawcy o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości
przez uczestniczki, w którym zaskarżył on orzeczenie Sądu Okręgowego odrzucające
jego apelację, nie jest sprawą kasacyjną, zatem zgodnie z art. 3941
§ 2 wniesione
zażalenie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu (art. 3941
§ 3 w zw. z art. 39821
i
art. 373 k.p.c.). Bezprzedmiotowe tym samym staje się rozstrzyganie sporu o
zaskarżalność postanowienia uzupełniającego powstałego na tle różnicy stanowisk,
jakie w kwestii tej wyraża zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego i zażalenie
wnioskodawcy, które nie zostało skutecznie wniesione.
Oddalenie wniosku uczestniczek o zasądzenie kosztów postępowania
zażaleniowego uzasadnione jest uznaniem, że nie zachodzą podstawy do odstąpienia
od reguły określonej w art. 520 § 1 k.p.c.