Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 514/10
POSTANOWIENIE
Dnia 28 października 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Henryk Pietrzkowski
w sprawie z powództwa Stowarzyszenia F.(...) w W.
przeciwko Przedsiębiorstwu Przemysłowo - Handlowemu „A.(...)” – Spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością w S.
o ustalenie,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 października 2010 r.,
na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 4 marca 2010 r., sygn. akt I ACa (…),
umarza postępowanie kasacyjne.
Uzasadnienie
Wobec tego, że pełnomocnik strony powodowej cofnął skargę kasacyjną należało
postępowanie wywołane jej wniesieniem umorzyć (art. 355 § 1 w zw. z art. 39821
i 391
k.p.c.).