Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II UZ 27/10
POSTANOWIENIE
Dnia 28 października 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Romualda Spyt (przewodniczący)
SSN Zbigniew Korzeniowski
SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)
w sprawie z wniosku K. Z.
przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych
o emeryturę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 28 października 2010 r.,
zażalenia organu rentowego na postanowienie Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 23 czerwca 2010 r.,
oddala zażalenie.
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2010 r. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych w sprawie o emeryturę odrzucił skargę kasacyjną
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2010 r. (nadaną w Urzędzie
Pocztowym nr 12 w B. w dniu 16 czerwca 2010 r.) od wyroku Sądu Apelacyjnego z
dnia 11 marca 2010 r. Sąd stwierdził, że wniesiona skarga kasacyjna w myśl art.
3986
§ 2 k.p.c. podlega odrzuceniu bowiem została wniesiona po upływie terminu
określonego w art. 3985
1 k.p.c. W uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że
skarżący błędnie wskazał datę 16 czerwca 2010 r., jako dzień doręczenia wyroku
Sądu Apelacyjnego z uzasadnieniem, skoro dowód w postaci zwrotnego
potwierdzenia odbioru (z akt sądowych) przeczy powyższemu twierdzeniu. Zgodnie
2
z powołanym dowodem doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem nastąpiło w dniu
15 kwietnia 2010 r. Odbioru przesyłki dokonała Pani A. K.
Na powyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 23 czerwca 2010 r.
w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej organ rentowy wniósł zażalenie, w
którym domagał się uchylenia powołanego postanowienia na skutek naruszenia
przepisów art. 112 k.c. W uzasadnieniu zażalenia wskazał, iż zgodnie z ustaleniami
poczynionymi w kancelarii skarżącego pismo zawierające wyrok Sądu
Apelacyjnego z dnia 11 marca 2010 r. wpłynęło do jego siedziby (kancelarii) dnia
16 kwietnia 2010 r. Na dowód powyższego pełnomocnik organu rentowego
przedłożył zbiorowy dowód odbioru nr 22 z dnia 16 kwietnia 2010 r., w którym
przesyłka polecona o numerze 1 26651467 odebrana została w dniu 16 kwietnia
2010 r. Nadto skarżący przedłożył również kserokopię koperty zawierającą
powyższy numer przesyłki poleconej wraz ze stosowną prezentatą z dnia 16
kwietnia 2010 r.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zażalenie okazało się nieuzasadnione. Brak jest podstaw do podważenia
stanowiska Sądu Apelacyjnego, które zostało oparte na wyczerpującej analizie
okoliczności faktycznych i prawidłowej ich ocenie prawnej. W niniejszej sprawie A.
K., pracownica organu rentowego, w dniu 15 kwietnia 2010 r. odebrała przesyłkę
poleconą o nr 1 26653484, nadaną z zwrotnym potwierdzeniem, w którym zastał
określony rodzaj pisma doręczanego – tj.: orzeczenie Sądu Apelacyjnego
sygnatura akt III AUa 1304 wraz z uzasadnieniem. Z kolei w dniu 16 kwietnia 2010
r. ta sama osoba odebrała przesyłkę poleconą o nr 1 26651467, w której
znajdowały sie akta rentowe oraz odpis orzeczenia Sądu Apelacyjnego (III AUa
1304/09). Wobec tego organ rentowy nie wykazał poprzez przedstawienie
zbiorowego dowodu odbioru nr 22 z dnia 16 kwietnia 2010 r., iż przesyłka
zawierająca wyrok wraz z uzasadnieniem została w tym dniu doręczona. Organ
wykazałby okoliczność doręczenia przedmiotowego wyroku wraz z uzasadnieniem
w dniu 16 kwietnia 2010 poprzez przedstawienie zbiorowego dowodu odbioru
z dnia 15 kwietnia 2010 r., z
którego wynikałoby, że w tym dniu nie została ujęta przesyłka polecona za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru nr 1 26653484, a zatem należy przyjąć, iż
3
przesyłkę - orzeczenie Sądu Apelacyjnego sygnatura akt III AUa 1304 wraz
uzasadnieniem – doręczono organowi rentowemu w dniu 15 kwietnia 2010 r.
Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814
w
związku z art. 3941
§ 3 k.p.c. orzekł jak w sentencji.