Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CSK 272/10
POSTANOWIENIE
Dnia 11 stycznia 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B.S.A. w
K.
przeciwko S. D. i M. D.
o zapłatę
i z powództwa wzajemnego S. D.
przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego
B. S.A. w K.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 11 stycznia 2011 r.,
na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej – pozwanej wzajemnej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 29 grudnia 2009 r.,
1) odrzuca skargę kasacyjną;
2) zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanych kwotę
3600 zł (trzy tysiące sześćset) tytułem zwrotu kosztów
postępowania kasacyjnego.
Uzasadnienie
2
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 30 czerwca 2008 r. oddalił powództwo
główne Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B. S.A. w K. o zasądzenie
od pozwanych S. D. i M. D. kwoty 2 467 037,05 zł, a z powództwa wzajemnego
zasądził od Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B. S.A. na rzecz S. D. i
M. D. kwotę 926 064 zł z ustawowymi odsetkami od kwot i dat wskazanych w
wyroku.
W wyniku apelacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B. S.A.,
Sąd Apelacyjny zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 grudnia 2009 r.: I. zmienił wyrok
Sądu pierwszej instancji na następujący: 1. oddalił powództwo główne, 2. zasądził
od Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B. S.A. na rzecz S. D. kwoty:
62 160 zł, 372 160 zł i 158 600 zł z ustawowymi odsetkami określonymi w wyroku,
3. uchylił zaskarżony wyrok i umorzył postępowanie w zakresie w jakim
uwzględniono powództwo wzajemne M. D., 4. oddalił powództwo wzajemne w
pozostałej części, a w zakresie ograniczonego żądania umorzył postępowanie, 5.
zasądził od S. D. na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B. S.A.
kwotę 15 393 zł tytułem kosztów procesu, 6. nakazała pobrać na rzecz Skarbu
Państwa – Sądu Okręgowego tytułem części nieziszczonej opłaty od pozwu
wzajemnego: a) od Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego B. S.A. kwotę
38 957,20 zł, b) od S. D. z zasądzonego roszczenia kwotę 12 985,80 zł, II. Oddalił
apelację w pozostałym zakresie, III. Zasądził od S. D. na rzecz Przedsiębiorstwa
Budownictwa Przemysłowego B. S.A. kwotę 6 280 zł tytułem zwrotu kosztów
postępowania apelacyjnego.
Od powyższego wyroku Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego B.
S.A. wniosło skargę kasacyjną wskazując, że zaskarża wyrok ten w części objętej
punktami I:1), 2), 6a) oraz II sentencji, a we wnioskach kasacyjnych wniosło o
uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego Wydziału I Cywilnego z dnia 29 grudnia 2009
r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu oraz o
zasądzenie solidarnie od pozwanych kosztów procesu.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
3
Zgodnie z art. 3984
§ 1 pkt 1 i 3 k.p.c. do kreatywnych wymagań skargi
kasacyjnej należy oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest
ono zaskarżone w całości czy w części oraz zawarcie w niej wniosku o uchylenie
lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia
i zmiany. Jeżeli zatem skarżący objął zaskarżeniem jedynie część wyroku Sądu
drugiej instancji obowiązany jest dokładnie i jasno wskazać jaką część wyroku
zaskarżył oraz, stosownie do wskazanego zakresu zaskarżenia, sformułować
wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę określonej (zaskarżonej) części wyroku
Sądu drugiej instancji. Wnioski kasacyjne muszą zatem odpowiadać wskazanemu
zakresowi zaskarżenia wyroku Sądu drugiej instancji. Jak wielokrotnie wskazywał
Sąd Najwyższy, spełnienie tego warunku przez skarżącego jest niezbędne, bowiem
określa zakres dopuszczalnej ingerencji Sądu Najwyższego w zaskarżony wyrok
oraz zakres orzekania przez ten Sąd. Ze względu na charakter tego warunku nie
można przyjmować, że skarga spełnia to wymaganie tylko na tej podstawie, że
w drodze wykładni dałoby się wywieść czego żąda skarżący. Właśnie między
innymi ze względu na sformalizowanie przez ustawodawcę skargi kasacyjnej oraz
wymóg sporządzenia jej wyłącznie przez zawodowego pełnomocnika, skarga
powinna nie tylko zawierać wniosek kasacyjny ale także oznaczenie zakresu
żądanego uchylenia lub uchylenia i zmiany zaskarżonego wyroku, co należy do jej
wymagań istotnych, bez spełnienia których nie można ocenić, że mamy do
czynienia z ważnie wniesioną skargą kasacyjną. Należy więc przyjąć, że wolą
ustawodawcy jest, aby ten element skargi kasacyjnej był formułowany
bezpośrednio przez fachowego pełnomocnika skarżącego, a nie pozostawiony
Sądowi Najwyższemu do ustalenia w drodze zabiegów interpretacyjnych. Wniosek
o uchylenie lub uchylenie i zmianę zaskarżonego wyroku z oznaczeniem zakresu
żądanego uchylenia lub uchylenia i zmiany należy zatem do wymagań
konstrukcyjnych skargi kasacyjnej, a skarga, która nie zawiera takiego wniosku albo
nie zawiera oznaczenia zakresu żądanego uchylenie lub uchylenia i zmiany wyroku
zaskarżonego tylko w części, podlega odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia
tego braku ( porównaj między innymi orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca
2009 r. III UZ 5/09, z dnia 22 września 2006 r. I CSK 192/06, z dnia 13 lipca 2007 r.
4
V CSK 214/07, nie publ., oraz z dnia 12 października 2007 r. V CSK 309/07,
OSNC-ZD 2008/3/81).
Strona powodowa, która zaskarżyła wyrok Sądu drugiej instancji tylko
w części, nie oznaczyła we wniosku kasacyjnym o uchylenie tego wyroku zakresu
żądanego uchylenia, co sprawia, że skarga kasacyjna nie spełnia konstrukcyjnego
wymagania określonego w art. 3984
§ 1 pkt 3 k.p.c. Skutkowało to odrzuceniem
skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy na podstawie art. 3986
§ 3 w zw. z art. 3984
§ 1 pkt 3 k.p.c.
Na wniosek zawarty w odpowiedzi na skargę kasacyjną Sąd Najwyższy
zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanych zwrot kosztów postępowania
kasacyjnego na podstawie art. 98 w zw. z art. 108 § 1 oraz art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c.