Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 688/10
POSTANOWIENIE
Dnia 31 maja 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Dariusz Dończyk
w sprawie z powództwa Z. F.
przeciwko Uniwersytetowi
Technologicznemu w S.
o ustalenie,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 31 maja 2011 r.,
na skutek skargi kasacyjnej powoda
od postanowienia Sądu Apelacyjnego
z dnia 30 czerwca 2010 r.,
1) odrzuca skargę;
2) zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 180
(sto osiemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów
postępowania przed Sądem Najwyższym.
Uzasadnienie
2
Postanowieniem z dnia 30 czerwca 2010 r. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie
powoda Z. F. na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 25 marca 2010 r., którym
Sąd ten odrzucił pozew. Powód, reprezentowany przez zawodowego
pełnomocnika, wniósł od ww. postanowienia Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 3984
§ 1 pkt 1 i 3 k.p.c., skarga kasacyjna powinna zawierać
oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono
zaskarżone w całości czy w części (pkt 1) oraz wniosek o uchylenie lub uchylenie
i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany (pkt 3).
Wymagania te stanowią konstrukcyjne elementy skargi kasacyjnej. Skarżący
musi jasno i jednoznacznie wskazać czy zaskarża orzeczenie w całości
czy w części, a jeżeli w części, to jaką część orzeczenia obejmuje skargą kasacyjną
i w zgodzie z podanym zakresem zaskarżenia sformułować wniosek kasacyjny
o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia w części, która odpowiada
wskazanej przezeń części, w jakiej zaskarżył orzeczenie. Określenie to musi być
precyzyjne i nie może budzić wątpliwości, ponieważ decyduje
o przedmiocie rozpoznania skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy, który nie może
uchylić ani zmienić niezaskarżonej części orzeczenia Sądu drugiej instancji, nawet
jeżeli zapadło ono z pogwałceniem istotnych przepisów postępowania (art. 39813
§ 1 k.p.c.).
Skarga kasacyjna powoda nie spełnia powyższych wymagań. Z tych
względów Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 3986
§ 3
k.p.c.
Na wniosek pozwanego, zawarty w odpowiedzi na skargę kasacyjną, Sąd
Najwyższy orzekł o kosztach postępowania kasacyjnego na podstawie art. 98 § 1
i 3, art. 99, art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821
k.p.c.