Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV CNP 40/11
POSTANOWIENIE
Dnia 10 czerwca 2011 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Antoni Górski
w sprawie ze skargi uczestniczki postępowania D. W.
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia
Sądu Okręgowego
z dnia 23 czerwca 2009 r., w sprawie z wniosku Z. M. oraz następców prawnych H.
M. – J. M., M. T. i T. M.
przy uczestnictwie D. W.
o stwierdzenie zasiedzenia,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 10 czerwca 2011 r.,
odrzuca skargę; zasądza od uczestniczki D. W. na rzecz
wnioskodawcy Z. M. 360 (trzysta sześćdziesiąt) zł kosztów
postępowania skargowego.
Uzasadnienie
2
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym reguluje
art. 5191
k.p.c. Przepis ten zakreśla szeroko przedmiotową możliwość wnoszenia
skarg kasacyjnych w tym postępowaniu, przy czym - odmiennie od procesu co do
zasady nie uzależnia dopuszczalności skargi od wartości przedmiotu zaskarżenia.
Wyjątkiem są tu sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności
majątkowej między małżonkami (art. 519 § 2 in fine k.p.c.).
Z powyższego wynika, że uczestniczce przysługiwało uprawnienie do
zaskarżenia postanowienia sądu odwoławczego wydanego w niniejszej sprawie
o zasiedzenie skargą kasacyjną.
Skorzystanie z tego uprawnienia czyni niedopuszczalną skargę
o stwierdzenie niezgodności tego orzeczenia z prawem, co powoduje jej odrzucenie
(art. 4248
§ 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.).
Postanowienie o kosztach uzasadnia art. 520 § 3 k.p.c.