Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III CSK 208/11
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 lutego 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Iwona Koper
SSN Dariusz Zawistowski
w sprawie z powództwa Pawła X. i Klaudii X.
przeciwko Muzeum Okręgowemu
o wydanie rzeczy,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 16 lutego 2012 r.,
skargi kasacyjnej powodów
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 29 grudnia 2010 r.,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od powodów na rzecz
strony pozwanej kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem
zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
2
Uzasadnienie
Paweł X. i Klaudia X. w pozwie z dnia 22 sierpnia 2008 r. wnieśli o
nakazanie Muzeum Okręgowemu wydania im następujących przedmiotów: obrazu
Józefa Brandta przedstawiającego kufel z pokrywką z monogramem „A.L”,
medalionu w kształcie złotego serduszka, obrazu „Katedra w Tarnowie” (kopia wg
A. Vogla), portretu księcia Romana X., rysunku pokoju czerwonego w P. autorstwa
Henryka Rodakowskiego. Powodowie powołali się na to, że jako następcy prawni
spadkobiercy księcia Romana X. są właścicielami tych przedmiotów, pochodzących
z pałacu w Y., przejętych bezprawnie przez Państwo wraz z całym majątkiem
księcia Romana X. w ramach reformy rolnej.
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 28 września 2010 r. oddalił powództwo.
Również apelacja powodów od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu
Apelacyjnego z dnia 29 grudnia 2010 r.
U podstaw obu wyroków leżały następujące ustalenia faktyczne.
Wymienione w pozwie przedmioty pochodziły z majątku Romana X. w T. – Y.,
przejętego przez Skarb Państwa w ramach reformy rolnej. Powodowie są
spadkobiercami Piotra X., który był spadkobiercą Romana X. Przedmioty, których
dotyczy pozew, zostały umieszczone w Muzeum Ziemi na przełomie lutego i marca
1945 r. Podczas przenoszenia do Muzeum eksponatów pochodzących z pałacu
w Y. sporządzono ich spis. Kolejne spisy inwentarzowe, obejmujące sporne
przedmioty, zostały sporządzone w 1951, 1952 i 1982 r. W latach osiemdziesiątych
ubiegłego wieku rozpoczęła się korespondencja pomiędzy rodziną X. a stroną
pozwaną, w latach zaś dziewięćdziesiątych dochodziło do spotkań powodów lub ich
pełnomocników z dyrektorem Muzeum, A. B. Powodowie dowiedzieli się wówczas
o braku uregulowań prawnych umożliwiających zwrócenie im dzieł sztuki z Y.
Dyrektor składał deklaracje o gotowości porozumienia się z rodziną X., zaznaczając
jednak przy tym, że nie ma kompetencji do podjęcia decyzji o wydaniu
im przedmiotów stanowiących eksponaty muzealne. Od czasu rozpoczęcia rozmów
powodowie mieli dostęp zarówno do znajdujących się w Muzeum spisów
3
inwentarza, jak i eksponatów pochodzących z majątku w Y. Powodowie nie mieli
zamiaru odbierać tych eksponatów. Chcieli je pozostawić w Muzeum jako depozyt,
licząc na uchwalenie stosownej ustawy. W toku negocjacji pojawił się problem
sporządzenia odrębnego spisu eksponatów pochodzących z majątku X.
Ostatecznie spis taki wykonali pracownicy Muzeum na koszt zarządcy majątku.
Został on sporządzony w 2000 r. Przekazano go powodom 25 czerwca 2000 r.
Powodowie nadal podejmowali starania o odzyskanie eksponatów pochodzących z
Y., w szczególności zwrócili się do Ministerstwa Kultury o ich zwrot, ale uzyskali
negatywną odpowiedź. Pismem z dnia 3 sierpnia 2000 r. Ministerstwo Kultury
poinformowało powodów, że opowiada się za podejmowaniem rozmów
zmierzających do zawarcia porozumienia. Powodowie zaproponowali Muzeum
podpisanie umowy depozytowej, dyrektor taką możliwość jednak wykluczył,
pismem zaś z dnia 3 kwietnia 2001 r. poinformował powodów, że zwrot ruchomości
będących do 1945 r. własnością rodziny X. musi być odłożony do czasu podjęcia
stosownego rozstrzygnięcia przez organy państwowe. Ministerstwo Kultury pismem
z dnia 14 grudnia 2001 r. poinformowało dyrektora, że muzea mogą zbywać
muzealia jedynie w wyjątkowych wypadkach, za zezwoleniem Ministra Kultury.
W dniu 21 września 2001 r. Paweł X. i Klaudia X. złożyli pozew przeciwko Muzeum
Okręgowemu o wydanie siedmiu przedmiotów, innych niż objęte niniejszą sprawą,
uzasadniając ograniczenie żądania pozwu do wskazanych siedmiu przedmiotów
względami ekonomicznymi. Wyrokiem z 8 listopada 2004 r. Sąd Okręgowy
uwzględnił pozew z dnia 21 września 2001 r. częściowo (oddalenie pozwu co do
niektórych przedmiotów nastąpiło ze względu na niewykazanie przez powodów, że
wchodziły one w skład spadku po Romanie X.). Wyrok ten uprawomocnił się
wskutek cofnięcia apelacji przez stronę pozwaną. W dniu 11 maja 2007 r.
powodowie złożyli w Sądzie Rejonowym wniosek o zawezwanie Muzeum
Okręgowego do próby ugodowej obejmującej przedmioty, których dotyczy niniejsza
sprawa. Do zawarcia ugody nie doszło.
Sąd Apelacyjny podzielił pogląd Sądu Okręgowego, że wprawdzie
powodowie jako spadkobiercy Piotra X., który był spadkobiercą Romana X., są
właścicielami objętych pozwem, niepodlegających przejęciu na podstawie
przepisów o reformie rolnej przedmiotów stanowiących własność Romana X.,
4
jednakże roszczenie powodów o wydanie tych przedmiotów uległo, jak zasadnie
podniosła strona pozwana, przedawnieniu z upływem lat dziesięciu (art. 118 k.c.),
licząc od czerwca 1989 r. W ocenie Sądu Apelacyjnego, powodowie nie mieli racji
twierdząc, że mająca charakter siły wyższej przeszkoda zawieszająca bieg
przedawnienia ich roszczenia trwała co najmniej do czerwca 2000 r., tj. do czasu,
kiedy powodowie otrzymali odrębny spis przedmiotów pochodzących z pałacu w Y.
Za bezzasadny uznany został także zarzut powodów, że powołanie się przez stronę
pozwaną na przedawnienie dochodzonego roszczenia stanowiło nadużycie prawa.
Nie było również, zdaniem Sądu Apelacyjnego, podstaw do stwierdzenia
dorozumianego zrzeczenia się przez stronę pozwaną korzystania z zarzutu
przedawnienia dochodzonego roszczenia. Podniesiony w apelacji zarzut
naruszenia art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach (Dz.1997.5.24 ze zm.) i § 10 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30
sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w
muzeach (Dz.U. 202.2073 – dalej; „rozp. M.K. z 2004 r.) Sąd Apelacyjny uznał za
pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż ocena, czy
dyrektor Muzeum był uprawniony do samodzielnego podjęcia decyzji o zwrocie
muzealiów oraz o zrzeczeniu się korzystania z zarzutu przedawnienia miałaby
znaczenie w sprawie tylko wtedy, gdyby doszło do złożenia przez niego
stosownego oświadczenia, a tak się nie stało. Za całkowicie bezzasadny Sąd
Apelacyjny uznał również zawarty w apelacji zarzut niezastosowania w sprawie art.
184 § 2 k.c., zgodnie z którym to zarzutem strona pozwana była „przechowawcą
rzeczy znalezionych”.
Skarżąc w całości wyrok Sądu Apelacyjnego powodowie jako podstawy
kasacyjne przytoczyli: naruszenie, w różnych układach i powiązaniach, art. 183 § 1
i 2, art. 184 § 2 i art. 835 k.c. oraz art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 6 września 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej (jedn. tekst: Dz.U.1945.3.13 ze zm.), naruszenie
art. 5 k.c., naruszenie art. 121 pkt 4 i art. 123 § 1 pkt 2 k.c., naruszenie art. 23 ust. 1
i art. 24 ust. 1 ustawy o muzeach oraz § 10 rozp. M.K. z 2004 r., naruszenie art.
233 k.p.c. wraz z naczelnymi procesowymi zasadami prawdy i równości stron.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
5
Treść żądania pozwu i przytoczone w pozwie okoliczności faktyczne
uzasadniające to żądanie wskazują na dochodzenie przez powodów w odniesieniu
do pięciu oznaczonych w pozwie ruchomości (dzieł sztuki) roszczeń
windykacyjnych w związku z pozbawieniem ich poprzednika prawnego w 1945 r.
posiadania tych ruchomości (władztwa nad nimi).
Spełnienie nieodzownej przesłanki roszczenia windykacyjnego w postaci
przysługiwania powodowi własności rzeczy będącej przedmiotem tego roszczenia
(art. 222 § 1 k.c.) jest na obecnym etapie postępowania bezsporne. Pochodzące
z majątku Romana X. w T. – Y. przedmioty, których wydania domagają się
powodowie, nie podlegały przejęciu na własność Państwa na podstawie art. 2 ust. 1
lit. e dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Skutecznej podstawy do ich
przejęcia na własność Państwa nie mógł stanowić także – jako wydany bez
upoważnienia ustawowego - § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 1 marca 1945 r., Dz.U.10.51 ze zm. (zob. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 1 grudnia 1995 r., II SA 1400/94, LEX nr 290989, i z dnia
2 września 2008 r., i I OSK 1116/07, LEX nr 498316). Powodowie jako
spadkobiercy Piotra X., który odziedziczył spadek po Romanie X., stali się
właścicielami tych przedmiotów.
Powodowie prawidłowo też skierowali roszczenia o wydanie
tych przedmiotów przeciwko Muzeum. Według art. 222 § 1 k.c., roszczenie
windykacyjne przysługuje właścicielowi wobec osoby, która włada faktycznie jego
rzeczą. Jakkolwiek więc z posiadania tych rzeczy właściciela wyzuło Państwo,
to jednak obecnie faktycznie włada nimi, będące osobą prawną Muzeum,
i w związku z tym do niego powinny być skierowane dochodzone roszczenia
windykacyjne (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2004 r.,
IV CK 21/04, LEX nr 143170).
Sformułowany w skardze kasacyjnej zarzut naruszenie przez Sąd Apelacyjny
art. 233 k.p.c. oraz naczelnych procesowych zasad prawdy i równości stron może
być a limine oceniony jako bezzasadny ze względu na swoją całkowitą
gołosłowność.
6
W sprawie wbrew twierdzeniom skarżących nie ma również żadnych
podstaw do traktowania objętych sporem rzeczy jako znalezionych w rozumieniu
art. 183 § 1 i art. 184 § 2 k.c. lub porzuconych w rozumieniu art. 183 § 2 k.c. Przede
wszystkim, jeżeliby taka kwalifikacja tych rzeczy w ogóle wchodziła w grę,
to należałoby w pierwszej kolejności rozważyć zastosowanie do nich nie art. 183
§ 1 i 2 oraz art. 184 § 2 k.c., lecz obowiązujących na ziemiach byłego zaboru
austriackiego w czasie zawładnięcia przez Państwo tymi rzeczami podobnych do
art. 183-187 k.c. przepisów art. 388-394 kodeksu cywilnego austriackiego,
ewentualnie także - przepisów o rzeczach znalezionych (art. 64-68) dekretu z dnia
11 października 1946 r. - Prawo rzeczowe z 1946 r. (Dz.U. 57.319 ze zm.)
i przepisów art. 2 oraz 4 dekretu z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji
niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy (Dz.U.41.184 ze zm.). Poza tym
zarówno według wymienionych przepisów kodeksu cywilnego austriackiego
i dekretu o prawie rzeczowym, jak i przepisów art. 183 § 1 i 2 oraz art. 184 § 2 k.c.,
nie może być mowy o zgubieniu rzeczy lub jej porzuceniu przez właściciela bez
zamiaru wyzbycia się jej własności w przypadkach przejęcia rzeczy przez władze
państwowe, choćby przejęcie to nastąpiło bez podstawy prawnej. We wszystkich
tych przepisach zgubienie rzeczy oznacza utratę przez właściciela władztwa nad
ruchomością, połączoną z brakiem wiedzy o tym, gdzie się ona znajduje,
a porzucenie rzeczy, o które chodzi w tych przepisach, choć nie łączy się
z zamiarem właściciela wyzbycia się swego prawa, prowadzi do utraty przez
właściciela władztwa nad ruchomością w wyniku jego własnego zachowania się,
np. ukrycia rzeczy w obawie przed kradzieżą. Zawsze otwarta jest tu możliwość
odzyskania władztwa nad rzeczy przez właściciela. Natomiast utrata władztwa nad
ruchomością przez właściciela w wyniku jej przejęcia przez Państwo nie ma takich
cech. Jest skutkiem działania organów państwowych, wykluczającym – w swym
założeniu – możliwość przywrócenia posiadania rzeczy jej dotychczasowemu
właścicielowi.
Odrębną kwestią jest możliwość wystąpienia na tle działań związanych
z reformą rolną niekiedy również przypadków rzeczywistego porzucenia
ruchomości przez właściciela bez zamiaru wyzbycia się własności w celu
uchronienia się przed przejęciem ich przez Państwo (zob. np. wyrok Sądu
7
Najwyższego z dnia 6 lipca 2007 r., III CSK 86/07, OSNC-ZD 2008, nr C, poz. 64),
ale o taki przypadek w sprawie niewątpliwie nie chodzi.
Ze względu na brak podstaw do zastosowania w sprawie art. 183 § 1 i 2 oraz
art. 184 § 2 k.c. chybiony okazał się nie tylko zawarty w skardze kasacyjnej zarzut
naruszenia tych przepisów, ale i połączony z nim ściśle zarzut naruszenia art. 2
ust. 1 dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej przez
przyjęcie, że Skarb Państwa w związku z bezprawnym przejęciem w ramach
reformy rolnej ruchomości pałacowych nie może być uznany za ich znalazcę,
jak też zarzut naruszenia art. 835 k.c. przez pominięcie, że Muzeum
było przechowawcą w rozumieniu kodeksu cywilnego znalezionych, spornych
przedmiotów, stanowiących własność powodów, a wcześniej ich poprzedników
prawnych.
W sprawie kluczowe znaczenie mają zagadnienia związane
z przedawnieniem dochodzonych roszczeń windykacyjnych.
Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że poprzednik prawny powodów
utracił posiadanie objętych sporem przedmiotów na przełomie lutego i marca
1945 r. - już zatem z tą chwilą nabył roszczenia o ich wydanie na podstawie art.
366 kodeksu cywilnego austriackiego, ulegające zgodnie z art. 1479 kodeksu
cywilnego austriackiego w związku z art. XXIII rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Przepisy wprowadzające kodeks
zobowiązań (Dz.U. 82.599 ze zm. – dalej: „p.w.k.z.”) trzydziestoletniemu
przedawnieniu, licząc od tej chwili, zgodnie z zasadą, że bieg terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z praw bezwzględnych rozpoczyna się od
dnia powstania roszczenia. Artykuł 13 dekretu z dnia 12 listopada 1946 r. –
Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. 67.369), który wszedł w życie z dniem
1 stycznia 1947 r., pozbawił jednak mocy nieuchylone dotąd przepisy kodeksu
cywilnego austriackiego, a art. 59 dekretu o prawie rzeczowym przewidział
w odniesieniu do przedawnienia roszczeń wynikających z własności rzeczy
ruchomych odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu zobowiązań
(Dz.U.1933.82.598 ze zm.) o przedawnieniu wierzytelności; co zakładało
odpowiednie stosowanie w związku z tą zmianą również normy intertemporalnej
8
wyrażonej w art. XLIII p.w.k.z. Od dnia 1 stycznia 1947 r. termin przedawnienia
roszczeń windykacyjnych poprzednika prawnego powodów wynosił zatem zgodnie
z art. 281 kodeksu zobowiązań lat dwadzieścia i biegł w myśl art. XLIII p.w.k.z. od
dnia 1 stycznia 1947 r. Kolejna zmiana nastąpiła z dniem 1 października 1950 r.
Przyniosło ją wejście w życie ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne
prawa cywilnego (Dz.U.34.311 - dalej: „p.o.p.c.”). W art. 105 ustawa ta określała
termin przedawnienia roszczeń majątkowych na lat 10. Zmianie tej towarzyszyła
reguła intertemporalna o treści zbieżnej z normą art. XLIII p.w.k.z.; zawierał ją art.
XIX ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy wprowadzające przepisy ogólne
prawa cywilnego (Dz.U.34.312- dalej: „p.w.p.o.p.c.”). Od dnia 1 października
1950 r. termin przedawnienia roszczeń windykacyjnych poprzednika prawnego
powodów wynosił zatem zgodnie z art. 105 p.o.p.c. lat dziesięć i biegł w myśl art.
XIX p.w.p.o.p.c. od dnia 1 października 1950 r.
Również w świetle kodeksu cywilnego, roszczenia windykacyjne takie jak
dochodzone w sprawie przedawniały się, według pierwotnej regulacji, i nadal
przedawniają się po nowelizacji pierwotnej regulacji w 1990 r., z upływem ogólnego
dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczeń majątkowych (art. 118 k.c.).
Bieg tego terminu w odniesieniu do tych roszczeń liczy się w myśl art. 222 § 1 k.c.,
zgodnie z zasadą, że przedawnienie roszczeń wynikających z praw bezwzględnych
rozpoczyna się z chwilą, w której roszczenie powstało, od dnia pozbawienia
właściciela władztwa nad rzeczą. W tym kontekście należy wspomnieć jeszcze
o art. XXXV p.w.k.c. Analogicznie jak w art. XLIII p.w.k.z. i art. XIX p.w.p.o.p.c.,
postanowiono w nim, że do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie
kodeksu cywilnego, a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze
nieprzedawnionych, stosuje się przepisy kodeksu dotyczące przedawnienia
z następującymi ograniczeniami: 1) początek, zawieszenie i przerwanie biegu
przedawnienia ocenia się według przepisów dotychczasowych, gdy chodzi o czas
przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego; 2) jeżeli termin przedawnienia
według przepisów kodeksu cywilnego jest krótszy niż według przepisów
dotychczasowych, bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie
kodeksu cywilnego; jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia
w życie kodeksu cywilnego nastąpiłoby przy uwzględnieniu terminu przedawnienia
9
określonego w prawie dotychczasowym wcześniej, przedawnienie następuje
z upływem tego wcześniejszego terminu.
Z oczywistych przyczyn natury polityczno-ustrojowej poprzednicy prawni
powodów nie mogli jednak - jak trafnie przyjęły Sądy orzekające w sprawie -
dochodzić przed sądami polskimi roszczeń o wydanie przedmiotów objętych
sporem aż do przełomu politycznego, łączonego z wyborami w dniu 4 czerwca
1989 r. Fundamentalnym zaś założeniem biegu wszelkich terminów, których upływ
ogranicza wykonywanie prawa, jest możność dochodzenia podlegającego
ograniczeniu prawa podczas biegu terminu przez osobę uprawnioną przy
zastosowaniu środków przymusu państwowego (zob. wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 5 lutego 2009 r., I CSK 331/08, LEX nr 500171, i cytowane w nim
orzeczenia). Stan ten uzasadniał zatem zawieszenie biegu przedawnienia tych
roszczeń zarówno według prawa obowiązującego przed wejściem w życie kodeksu
cywilnego, jak i według kodeksu cywilnego aż do przełomu polityczno-ustrojowego,
łączonego z wyborami w dniu 4 czerwca 1989 r. Podstawę zawieszenia
w pierwszym okresie stanowił najpierw art. 277 pkt 4 kodeksu zobowiązań,
a następnie art. 109 pkt 4 p.o.p.c. (według obu tych przepisów: bieg przedawnienia
nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu względem wszelkich
roszczeń, gdy z powodu zawieszenia wymiaru sprawiedliwości albo siły wyższej
nie można było ich dochodzić przed sądami polskimi), w drugim zaś okresie – art.
121 pkt 4 k.c., stanowiący, że bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty
ulega zawieszeniu co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej
uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym
do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody. Według
stanowiska orzecznictwa, stan faktycznej niemożności efektywnego dochodzenia
swych praw na drodze prawnej wywołany uwarunkowaniami politycznymi
o powszechnym zasięgu oddziaływania jest porównywalny ze stanem siły wyższej
(zawieszenia wymiaru sprawiedliwości), uniemożliwiającym uprawnionemu
dochodzenie swych roszczeń przed sądem lub innym właściwym organem
(zob. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2003 r., V CK 24/03, LEX
nr 157310, i z dnia 13 października 2005 r., I CK 162/05, LEX nr 187002, oraz
10
uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 października
2007 r., III CZP 30/07, OSNC 2008, nr 5, poz. 43).
Sąd Apelacyjny trafnie zatem przyjął w ślad za Sądem Okręgowym,
że przewidziany w art. 118 k.c. dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń
majątkowych mógł w odniesieniu do dochodzonych przez powodów roszczeń
windykacyjnych rozpocząć bieg dopiero w czerwcu 1989 r. Twierdzenia powodów,
że stan zawieszenia biegu przedawnienia ich roszczeń na podstawie art. 121 pkt 4
k.c. utrzymywał się aż do dnia wręczenia im katalogów zawierających odrębny spis
eksponatów pochodzących z majątku X., tj. do dnia 25 czerwca 2000 r., nie mają
uzasadnionych podstaw. Brak wskazanych katalogów niewątpliwie nie mógł być
uznany za przyczynę niemożności dochodzenia co do objętych nimi przedmiotów
roszczeń windykacyjnych przed właściwymi organami państwowymi w rozumieniu
art. 121 pkt 4 k.c. Mógł on co najwyżej tylko utrudnić przeprowadzenie dowodu
własności w procesie windykacyjnym dotyczącym eksponatów znajdujących się w
Muzeum, ale to oczywiście nie powód – jak we wszelkich przypadkach podobnych
trudności spowodowanych okolicznościami konkretnej sprawy - do zawieszenia
biegu przedawnienia dochodzonych roszczeń na podstawie art. 121 pkt 4 k.c.,
obejmującego zakresem swego zastosowania stany obiektywne o powszechnym
zasięgu oddziaływania.
Sąd Apelacyjny trafnie również przyjął, że termin przedawnienia
dochodzonych roszczeń upłynął w czerwcu 1999 r. Twierdzenie skarżących,
że bieg tego terminu został przed jego upływem przerwany, zgodnie z art. 123 § 1
pkt 2 k.c., wskutek uznania dochodzonych roszczeń przez stronę pozwaną,
nie ma podstaw w stanie faktycznym sprawy. Należy podzielić pogląd, że do
uznania roszczenia ze skutkiem w postaci przerwania biegu przedawnienia może
dojść przez takie zachowanie się zobowiązanego, które - choćby nie wyrażało
zamiaru wywołania tego skutku - dowodzi świadomości istnienia roszczenia po
stronie zobowiązanego i tym samym uzasadnia przekonanie uprawnionego,
że zobowiązany uczyni zadość roszczeniu (zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia:
19 września 2002 r., II CKN 1312/00, OSNC 2003, nr 12, poz. 168; 15 listopada
2007 r., II CSK 347/07, LEX 345525; 25 marca 2010 r., I CSK 457/09, LEX
nr 653955). W okolicznościach sprawy jako zachowanie wyrażające takie uznanie -
11
zwane uznaniem niewłaściwym - mogłoby być rozpatrywane tylko któreś
z zachowań dyrektora Muzeum. Jednakże z dokonanych w sprawie ustaleń nie
wynika, aby on w sposób choćby tylko dorozumiany kiedykolwiek przed czerwcem
1999 r. wskazywał na istnienie obowiązku Muzeum zwrócenia powodom
przedmiotów objętych sporem. Także później, choć nie kwestionował własności
tych przedmiotów ich poprzednika prawnego do 1945 r., konsekwentnie uznawał
się za niekompetentnego w istniejącym stanie prawnym do samodzielnego
zajmowania stanowiska co do wydania tych przedmiotów powodom.
W stanie faktycznym sprawy brak także podstaw do stwierdzenia zrzeczenia
się przez stronę pozwaną korzystania z zarzutu przedawnienia dochodzonych
roszczeń. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c., zrzeczenie się przez zobowiązanego
korzystania z zarzutu przedawnienia może nastąpić tylko po upływie terminu
przedawnienia, a jego skutkiem jest zniweczenie możliwości uchylenia się przez
zobowiązanego od zaspokojenia roszczenia z powodu przedawnienia. Z chwilą
zrzeczenia się korzystania z zarzutu przedawnienia bieg przedawnienia roszczenia
rozpoczyna się na nowo. Zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia
następuje w drodze jednostronnej czynności prawnej zobowiązanego, która
zgodnie z art. 60 k.c., wobec braku odmiennego wymagania ustawowego, może
być dokonana w dowolnej formie. Innymi słowy, zrzeczenie się korzystania
z zarzutu przedawnienia może być wyrażone przez każde zachowanie się
pozwanego, które ujawnia jego wolę w tym zakresie w sposób dostateczny
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r., I CSK 119/06, LEX
nr 395217). Zgodnie z ogólnie przyjmowaną zasadą w prawie prywatnym, dane
zachowanie może być uznane za dorozumiane oświadczenie woli o tyle tylko, o ile
zamiar wywołania przez nie określonych skutków prawnych jest niewątpliwy
(zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 21 lipca 2004 r., V CK 620/03, LEX
nr 137673; 24 września 2005 r., III CK 124/05, LEX 164184; 17 października
2008 r., I CSK 105/08, OSNC 2009, nr 11, poz. 153). Żadna zaś z wypowiedzi
dyrektora Muzeum ani innych jego zachowań w okresie od czerwca 1999 r. nie daje
podstaw do przypisania Muzeum zamiaru zrzeczenia się korzystania z zarzutu
przedawnienia dochodzonych roszczeń. Jak wiadomo, w okresie tym dyrektor
Muzeum odmawiał zawsze wydania powodom spornych przedmiotów. Byłby więc
12
niekonsekwentny, gdyby odmawiał powodom wydania tych przedmiotów i zarazem
zrzekł się wobec nich korzystania z zarzutu przedawnienia. Jeżeliby chciał
uwzględnić żądanie powodów, mógłby od razu wydać im te przedmioty. Do tego
zrzeczenie się przedawnienia nie jest potrzebne, ponieważ prawo nie stawia
wierzycielowi przeszkód w zaspokojeniu roszczenia naturalnego (zob. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 18 lutego 2011 r., I CSK 358/10, LEX nr 846029).
Jak trafnie wyjaśnił to już Sąd Apelacyjny, nie mają znaczenia w ramach
oceny, czy doszło do zrzeczenia się korzystania przez stronę pozwaną z zarzutu
przedawnienia, przepisy art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy o muzeach oraz § 10
rozp. M.K. z 2004 r., albowiem to, czy dyrektor Muzeum był uprawniony do
samodzielnego podjęcia decyzji o zwrocie muzealiów i o zrzeczeniu się korzystania
z zarzutu przedawnienia mogłoby mieć znaczenie tylko wtedy, gdyby doszło do
złożenia przez niego stosownego oświadczenia, a tak się – jak wiadomo - nie stało.
Nie ulega wątpliwości, że podniesienie zarzutu przedawnienia może
w konkretnych, wyjątkowych okolicznościach stanowić nadużycie prawa.
Za zastosowaniem art. 5 k.c. mogą przemawiać zwłaszcza leżące po stronie
zobowiązanego przyczyny opóźnienia w dochodzeniu roszczenia (zob. wyroki Sądu
Najwyższego z dnia 13 listopada 1997 r., I CKN 323/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 79
i z dnia 27 czerwca 2001 r., II CKN 604/00). Stanowisko Sądu Apelacyjnego,
wykluczające uznanie podniesionego przez stronę pozwaną zarzutu przedawnienia
za nadużycie prawa, nie budzi jednak zastrzeżeń. Sąd Apelacyjny trafnie przyjął,
że zastosowanie art. 5 k.c. w odniesieniu do podniesionego przez stronę pozwaną
zarzutu przedawnienia wykluczał długi okres opóźnienia powodów z wystąpieniem
na drogę sądową w stosunku do dochodzonych roszczeń i przyczyny tego
opóźnienia. Między upływem terminu przedawnienia roszczeń a zawezwaniem
Muzeum przez powodów do próby ugodowej upłynęło niemal osiem lat, przy czym
już co najmniej od września 2001 r., kiedy powodowie wytoczyli Muzeum pierwszą
sprawę, nie było żadnych przesłanek do oczekiwania przez powodów na
dobrowolne wydanie im tych przedmiotów. Przyczyny wieloletniego opóźnienie
w wystąpieniu na drogę sądową obciążały więc powodów. Jednocześnie za
podstawę zastosowania w sprawie art. 5 k.c. nie mogą być uznane same tylko
okoliczności utraty władztwa przez powodów nad rzeczami, których dotyczy
13
pozew, ponieważ to oznaczałoby wyłączenie w ogóle działania przedawnienia
w odniesieniu do roszczeń o wydanie rzeczy ruchomych zagarniętych w ramach
przeprowadzania reformy rolnej, a instytucja nadużycia prawa nie może prowadzić
do wyłączenia stosowania przepisów ustawy, choćby tylko w określonym zakresie
(por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99,
OTK 2000, nr 7, poz. 254).
Podsumowując, podniesiony przez stronę pozwaną zarzut przedawnienia
dochodzonych roszczeń był – tak jak przyjął Sąd Apelacyjny – zasadny.
Tym samym roszczenia powodów okazały się roszczeniami naturalnymi,
tj. pozbawionymi cechy możliwości wymuszenia ich wykonania na drodze sądowej.
W rezultacie powodowie - mimo iż nie utracili własności objętych pozwem rzeczy -
nie mogli odzyskać ich posiadania. Z tego powodu ich sytuacja prawna stała się
ułomna. Niemożność realizacji przy zastosowaniu przymusu państwowego tak
istotnego atrybutu własności jak roszczenie windykacyjne, nie podważa jednak
samej istoty prawa własności. Roszczenie to bowiem przysługuje właścicielowi
nadal, jakkolwiek tylko w postaci naturalnej. Jeżeli więc posiadacz dobrowolnie
zwróci rzecz właścicielowi, nie będzie mógł żądać od niego, aby wydał mu ją
z powrotem (art. 411 pkt 3 k.c.). Tak samo, jeżeli właściciel w inny sposób odzyska
posiadanie rzeczy od osoby, przeciwko której skierowane było przedawnione
roszczenie windykacyjne, osoba ta nie będzie mogła żądać wydania jej tej rzeczy
z powrotem. Poza tym, jak już była o tym mowa, roszczenie naturalne wskutek
przedawnienia może zawsze stać się roszczeniem zupełnym w następstwie
zrzeczenia się przez zobowiązanego korzystania z zarzutu przedawnienia.
Ze względu na bezzasadność skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy
na podstawie art. 39814
k.c. orzekł jak w sentencji, a o kosztach postępowania
kasacyjnego rozstrzygnął zgodnie z art. z art. 98 w związku z art. 108 §1 i art. 39821
k.p.c.