Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 133/11
POSTANOWIENIE
Dnia 23 lutego 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca)
SSN Jan Górowski
SSN Anna Kozłowska
w sprawie z powództwa M. O.
przeciwko Skarbowi Państwa –Kuratorowi Oświaty w K.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 23 lutego 2012 r.,
zażalenia pełnomocnika powódki na orzeczenie w przedmiocie oddalenia wniosku
o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu, zawarte
w wyroku Sądu Okręgowego
z dnia 7 lipca 2011 r.,
oddala zażalenie.
2
Uzasadnienie
Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 7 lipca 2011 r. w pkt 1 oddalił apelację, w pkt
2 zasądził od powódki na rzecz pozwanego 2 700 zł tytułem kosztów postępowania
apelacyjnego, w pkt 3 oddalił zażalenie pozwanej, a w pkt 4 oddalił wniosek
pełnomocnika powódki o przyznanie zwrotu kosztów udzielonej z urzędu pomocy
prawnej powódce w postępowaniu odwoławczym. W uzasadnieniu do pkt 4 wyroku
wyjaśnił, że złożony przez pełnomocnika powódki wniosek nie zawiera
oświadczenia, iż „opłaty nie zostały zapłacone w całości bądź części”.
Pełnomocnik powódki wniósł zażalenie na postanowienie zamieszczone
w pkt 4 wyroku Sądu Okręgowego. Podkreślił, że dwukrotnie, tj. w pisemnej
apelacji oraz w dniu 1 lipca 2011 r. w mowie końcowej, złożył wniosek o przyznanie
w całości kosztów nieuiszczonej pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września
2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb
Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163,
poz. 1348 ze zm.), wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub
w części. Sformułowanie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że
wspomniane oświadczenie powinno być wyraźnie sformułowanie we wniosku
adwokata o przyznanie od Skarbu Państwa kosztów nieopłaconej pomocy
udzielonej stronie postępowania z urzędu.
Z przedstawionych powodów orzeczono, jak w sentencji (art. 39814
w związku z art. 3941
§ 3 k.p.c.).
md