Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 248/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 kwietnia 2013r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku - Sąd Pracy

w składzie:

Przewodniczący SSR Beata Sokalska

Protokolant Paulina Szkutnik

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2013r. w Kłodzku

sprawy z powództwa E. C.

przeciwko (...) w R.

o ustalenie długości okresu trwania urlopu dla poratowania zdrowia

I. ustala, że powódka E. C. nabyła prawo do urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze jednego roku od 28 lipca 2012r. do 27 lipca 2013r.;

II. nakazuje stronie pozwanej (...) w R. uiścić na rzecz Skarbu Państwa ( Sądu Rejonowego w Kłodzku) kwotę 30,00 złotych tytułem opłaty sądowej, od ponoszenia której powódka była zwolniona.

UZASADNIENIE

Powódka E. C. domagała się w pozwie ustalenia długości urlopu dla poratowania zdrowia.

W uzasadnieniu podała, że Lekarz Orzecznik Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Wałbrzychu udzielił jej urlopu dla poratowania zdrowia na okres jednego roku od 28.07.2012r. do 27.07.2013r. Dyrektor skrócił ten czas i przyznał jej urlop w terminie od 21.08.2012r. do 31.03.2013r. powołując się na art. 77 ust. 2 K.N. Powódka jest nauczycielem od 27.08.1979r. do chwili obecnej, zgodnie z art. 88 ust. 1 nie nabyła praw emerytalnych do emerytury bez względu na wiek, ponieważ do końca 2008r. miała przepracowane 19 lat i 4 miesiące. Pozwana stwierdziła, że urlop może być udzielony jedynie do 21.03.2013r. bo 21.04.2013r. powódka nabywa prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zdaniem powódki nie jest ono emeryturą, a jedynie rekompensatą za utracone przez nauczycieli prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek.

Strona pozwana (...) w R. wniosła o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu podali, że powódka jest zatrudniona jako nauczyciel.

W dniu 15.05.2012r. powódka złożyła wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia do 31.03.2013r.

Pozwany złożył odwołanie od orzeczenia lekarza Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu. Ośrodek Medycyny Pracy wydał orzeczenie w trybie odwoławczym i udzielił urlopu zdrowotnego od 28.07.2012r. do dnia 27.07.2013r.

Powódka złożyła wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia od 15.05.2012r. do 31.03.2013r.

W dniu 21.08.2011r. pozwany udzielił powódce urlopu w wymiarze zgodnym z wnioskiem.

Lekarz Orzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu w orzeczeniu z dnia 27.07.2012r. orzekł, iż powódce z uwagi na stan zdrowia przysługuje urlop na okres roku od 28.07.2012r. do 27.07.2013r.

Zdaniem pozwanej skoro powódka 21.04.2013r. nabywa prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego to na podstawie art. 73 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela może korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia jedynie do 31.03.2013r., albowiem zdaniem pozwanej nabycie prawa do świadczenia kompensacyjnego jest równoznaczne z nabyciem prawa do emerytury, a wyklucza możliwość udzielenia powódce urlopu dla poratowania do 27.07.2013r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka E. C. zatrudniona była u strony pozwanej w (...) w R. od 01.09.1979r., jako nauczyciel mianowany.

(dowód: akta osobowe powódki);

W dniu 15.05.2012r. powódka złożyła do pozwanej wniosek o udzielenie jej urlopu dla poratowania zdrowia od 15.05.2012r. do 31.03.2013r. zgodnie z orzeczeniem lekarskim z dnia 14.05.2012r.

(dowód: akta osobowe powódki, zeznania stron k. 34-35);

W dniu 21.05.2012r. pozwana złożyła odwołanie od orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia powódce do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu.

(dowód: akta osobowe powódki);

W dniu 27.07.2012r. po przeprowadzeniu badania lekarskiego, lekarz orzecznik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu, Oddział Wałbrzych stwierdził, iż ze względu na stan zdrowia powódka wymaga udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia od 28.07.2012r. do 27.07.2013r.

(dowód: akta osobowe powódki);

Pozwany udzielił powódce urlop dla poratowania zdrowia od 21.08.2012r. do 31.03.2013r.

(dowód: akta osobowe powódki);

W związku z tą decyzją pozwanej, powódka pismem z dnia 03.09.2012r. zwróciła się do pozwanej o wyjaśnienie przyczyn udzielenia jej krótszego urlopu, niż wynika to z orzeczenia lekarskiego.

(dowód: akta osobowe powódki);

W odpowiedzi powódka otrzymała informację, iż zgodnie treścią art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela urlop może być udzielony do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa prawo do emerytury.

Zdaniem pozwanej skoro powódka w dniu 21.04.2013r. nabywa prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to jest to równoznaczne z nabyciem prawa do emerytury i skutkuje skróceniem urlopu dla poratowania zdrowia.

(dowód: akta osobowe powódki, zeznania stron k. 34-35)

Sąd zważył:

Bezsporne jest, że powódka zgodnie z orzeczeniem lekarskim z uwagi na stan zdrowia winna otrzymać urlop dla poratowania zdrowia od 28.07.2012r. do 27.07.2013r.

Poza sporem jest, że pozwana udzieliła urlopu od 21.08.2012r. do 31.03.2013r.

Niesporne jest, że z dniem 21.04.2013r. powódka nabywa prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Sporna pozostaje natomiast okoliczność, czy skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia dla powódki jest uzasadnione nabyciem przez nią prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 2 K.N. nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa prawo do emerytury, przy czym przepis ten nie rozróżnia podstaw nabycia uprawnień emerytalnych, a więc dotyczy zarówno nabycia uprawnień emerytalnych na zasadach ogólnych, jak i nabycia praw do emerytury nauczycielskiej szczególnej określonych w przepisie art. 88 ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela ( vide. wyrok SN z dnia 26.03.2007r. I PK 262/06).

Zdaniem Sądu przepis art. 74 ust. 2 K.N. odnosi się wyłącznie do uprawnień emerytalnych, a nie innych świadczeń- świadczenie kompensacyjne.

Świadczenie kompensacyjne nie jest prawem do emerytury bowiem zgodnie z treścią przepisu art. 8 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych ( Dz. U. z 23.06.2009r. DZ.U. 2009. 97.300) jasno wynika, że świadczenie to przysługuje maksymalnie do momentu nabycia przez nauczyciela uprawnień emerytalnych. Świadczenie kompensacyjne jest dla nauczycieli swoistą formą rekompensaty za odebranie tej grupie zawodowej możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, zatem w przedmiotowej sprawie pozwana nie mogła skrócić należnego powódce urlopu dla poratowania zdrowia, bowiem spełnienie przez powódkę warunków do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie stanowi przeszkody w skorzystaniu z urlopu dla poratowania zdrowia.

Mając na uwadze przytoczone wyżej okoliczności faktyczne i prawne Sąd uwzględnił roszczenie powódki i ustalił, że powódka nabyła prawo do urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze jednego roku od 28.07.2012r. do 27.07.2013r. i tak orzekł w punkcie I sentencji wyroku.

Na podstawie art. 113 u.o.k.s.c. nakazano pozwanej uiszczenie opłaty sądowej.