Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 961/12

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jan Kremer

Sędziowie:

SA Józef Wąsik

SA Jerzy Bess

Protokolant:

sekr.sądowy Katarzyna Wilczura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2012 r. w K.

sprawy z powództwa (...) w N. USA

przeciwko A. D.

o uznanie czynności za bezskuteczną

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie

z dnia 7 lipca 2010 r. sygn. akt I C 116/10

p o s t a n a w i a:

1.  uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie w sprawie;

2.  zasądzić od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 20 030zł (dwadzieścia tysięcy trzydzieści złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania w sprawie.

Sygn. akt I ACa 961/12

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Krakowie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa (...) w N. przeciwko A. D., wyrokiem z dnia 7 lipca 2010 r. sygn. akt I C 116/10 uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda umowę sprzedaży, umowę ustalającą sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności oraz przedwstępną umowę zniesienia współwłasności, objęte aktem notarialnym sporządzonym dnia 9 października 2008 r., w części dotyczącej sprzedaży przez G. A. na rzecz A. D. udziału w wysokości 975 600 000/100 000 000, odpowiadającego udziałowi przypadającemu lokalowi (...), udziału w wysokości! 971 875/100 000 000 000, odpowiadającego udziałowi 1/56 w lokalach (...) oraz udziału w wysokości 549 600 000/100 000 000 000 odpowiadającej udziałowi 1/36 w garażu wielostanowiskowym dającemu prawo do korzystania z jednego miejsca postojowego, czyli łącznie udziału wynoszącego 1 552 171 875/100 000 000 000 w zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek nr (...) położonych w K., objętej księgą wieczystą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Z.udziału w wysokości 1 552 171 875/100 000 000 000 w nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr (...) położoną w K., objętej księgą wieczystą (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Z. - w celu prowadzenia z wymienionych udziałów egzekucji wierzytelności powoda w wysokości 80 692 135 zł i 32 200 zł kosztów procesu, wynikającej z nakazu zapłaty wydanego w dniu 3 października 2008 r. przez Sąd Okręgowy w Krakowie przeciwko dłużnikowi solidarnemu powoda G. A..

Apelację pozwanej od tego wyroku Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt I ACa 1179/10 oddalił.

Natomiast w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej pozwanej Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 13 kwietnia 2012 r. Sygn. akt III CSK 214/11 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Po przekazaniu sprawy Sądowi Apelacyjnemu powód pismem z dnia 24.09.2012 r.:

1. cofnął w całości pozew zrzekając się w stosunku do pozwanej dochodzonego w nim roszczenia;

2. na podstawie art. 102 k.p.c. z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające odstąpienie od zastosowania ogólnej reguły odpowiedzialności strony za wynik procesu, wniósł o jedynie częściowe obciążenie M. kosztami procesu, tj.:

a) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kwot opłat sądowych od apelacji i skargi kasacyjnej, w części którą faktycznie pozwana zapłaciła w związku z częściowym zwolnieniem jej od obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 21 października 2010 r., sygn. I C 116/10) i od skargi kasacyjnej (por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 14 czerwca 2011 r., sygn. I ACa (...) oraz

Pozwana w nawiązaniu do oświadczenia powoda o cofnięciu pozwu wraz ze zrzeczeniem się wobec pozwanej dochodzonego pozwem roszczenia, mając na uwadze złożony wniosek o rozstrzygnięcie o kosztach na zasadzie art. 102 k.p.c., wniosła o zasądzenie kosztów postępowania od powoda na rzecz pozwanej kwoty 153.298 zł, zgodnie z przedłożonym spisem. W uzasadnieniu podniosła, że wniosek powoda o orzeczenie o kosztach na zasadzie art. 102 k.p.c. nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Wobec cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia, zgodnie z art. 386 § 3 k.p.c. Sąd II instancji uchyla wyrok i umarza postępowanie. Dlatego też Sąd Apelacyjny orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia na mocy powołanego przepisu, w zw. z art. 355 § 1 k.p.c., mając na względzie, że nie zachodzą negatywne przesłanki określone w art. 203 § 4 k.p.c.

Odnośnie kosztów postępowania należy wskazać, ze co do zasady pozwany jest w takiej sytuacji traktowany jak wygrywający proces, dlatego należy mu się zwrot kosztów procesu. Zgodnie bowiem z art. 203 § 2 k.p.c.: Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego.

Jednakże w realiach niniejszego postępowania w ocenie Sądu Apelacyjnego zachodzą przesłanki do zastosowania uregulowania zawartego w art. 102 k.p.c., zgodnie z którym wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. W tym zakresie Sąd Apelacyjny w niniejszym składzie podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w analogicznym stanie faktycznym sprawach do sygn. akt: I ACA(...) oraz I ACa (...)zakończonych wyrokami z dnia 2 sierpnia 2012 r. W sprawach tych, w których oddalono apelacje powoda (...) w N. podstawą rozstrzygnięcia o kosztach postępowania był pogląd prawny wyrażony przez Sąd Najwyższy w cyt. wyż. wyroku z dnia 13 kwietnia 2012 r. Sygn. akt III CSK 214/11. Przykładowo w sprawie do sygn. akt: I ACA (...)Sąd Apelacyjny stwierdził co następuje:

„Orzeczenie o kosztach postępowania znajdowało swoje uzasadnienie w treści art. 102 kpc w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Zdaniem Sądu Apelacyjnego w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z takim właśnie szczególnie uzasadnionym przypadkiem. Zważyć bowiem należy, iż w toku niniejszego postępowania strona powodowa miała podstawy do subiektywnego przekonania o zasadności wniesionego przez nią środka odwoławczego. Co więcej, takie jej przeświadczenie znajdowało odzwierciedlenie w treści przywołanych wcześniej orzeczeń Sądu Najwyższego. Z uwagi jednak na fakt. iż w toku postępowania apelacyjnego Sąd Najwyższy dopuścił wyjątek od wyrażonych w dotychczasowym orzecznictwie poglądów, zgodnie z którym spełnienie świadczenia nie może być przedmiotem skargi paulińskiej tylko wtedy, gdy ściśle odpowiada treści zobowiązania zasadnym było odstąpienie od obciążenia strony powodowej kosztami postępowania apelacyjnego.”

Dlatego też Sąd Apelacyjny w obecnej sprawie uznał za zasadne zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej jedynie zwrot uiszczonych opłat sądowych, według spisu kosztów (od zażalenia, apelacji i skargi kasacyjnej), natomiast odstąpił od obciążenia powoda obowiązkiem zwrotu pozostałych kosztów postępowania związanych z zastępstwa procesowego. Dlatego też w tym zakresie Sąd Apelacyjny orzekł jak w pkt 2 sentencji na mocy art. 102 k.p.c.