Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V CZ 12/12
POSTANOWIENIE
Dnia 24 maja 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący)
SSN Anna Kozłowska
SSN Maria Szulc (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa K. Ś.
przeciwko Z. Ś. i W. Ś.
o ustalenie płci,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 24 maja 2012 r.,
zażalenia powoda na postanowienie Sądu Apelacyjnego
z dnia 19 grudnia 2011 r.,
oddala zażalenie.
Uzasadnienie
2
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Apelacyjny odrzucił skargę kasacyjną
powoda uznając, że w wypadku częściowego zwolnienia od kosztów sądowych
strony reprezentowanej przez adwokata nie znajduje zastosowania art. 112 ust. 2
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w
brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r., a nadanym artykułem 3 pkt 5
ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., nr 7, poz. 45 - dalej
u.o.k.s.c.), lecz ustęp 3 tego artykułu. W konsekwencji strona jest zobowiązana do
opłacenia pisma bez wezwania przewodniczącego, w terminie tygodniowym od
doręczenia odpisu postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych, lub - w wypadku złożenia zażalenia - odpisu postanowienia sądu drugiej
instancji oddalającego zażalenie. Powód został zwolniony przez Sąd Apelacyjny od
obowiązku uiszczenia opłaty stałej ponad kwotę 200 złotych, zaś w pozostałej
części wniosek oddalono, wobec czego tygodniowy termin do uiszczenia opłaty od
skargi kasacyjnej biegł od doręczenia jego pełnomocnikowi odpisu postanowienia,
tj. od dnia 1 grudnia 2011 r. Opłata została wniesiona w dniu 13 grudnia 2011 r., a
zatem po terminie ustawowym, i z tej przyczyny skarga kasacyjna podlegała
odrzuceniu na podstawie art. 3986
§ 2 k.p.c.
W zażaleniu na powyższe postanowienie powód, zarzucając naruszenie: art.
112 § 2 i 3 u.o.k.s.c., art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3986
§ 2 k.p.c. w zw. z art. 112
§ 2 i § 3 u.o.k.s.c., art. 112 § 2 i § 3 u.o.k.s.c. w zw. z art. 3986
§ 2 k.p.c., art. 112
§ 3 u.o.k.s.c. i naruszenie art. 3986
§ 2 k.p.c., wniósł o uchylenie zaskarżonego
postanowienia.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
W pierwszej kolejności należy się odnieść do zarzutu naruszenia art. 112 § 3
u.o.k.s.c. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że dyspozycja
tego przepisu znajduje zastosowanie także w sytuacji częściowego zwolnienia od
obowiązku uiszczenia opłaty stałej. Wbrew stanowisku prezentowanemu przez
skarżącego, nie ma podstaw do przyjęcia, że wskutek częściowego zwolnienia
od kosztów, opłata stała traci swój charakter. Ustawa o kosztach sądowych
3
przewiduje jedynie trzy rodzaje opłat - stosunkową, stałą i podstawową.
Opłata stała jest opłatą, która ma niezmienną, stałą wysokość i jest pobierana
w sprawach wymienionych w art. 12 u.o.k.s.c. Zwolnienie od obowiązku poniesienia
części opłaty powoduje jedynie ten skutek, że strona jest zobowiązana do
uiszczenia opłaty stałej w wysokości niższej, natomiast nie zmienia się charakter tej
części opłaty i nie przekształca się ona w żadną z pozostałych postaci opłat.
W konsekwencji przepisy ustawy normujące zasady uiszczenia opłaty stałej mają
zastosowanie także w wypadku częściowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia
tej opłaty. Podnoszona przez skarżącego konieczność dokonania operacji
rachunkowej albo w ogóle nie ma miejsca w wypadku zwolnienia ponad kwotę,
którą w ocenie sądu strona może zapłacić (tak jak w sprawie niniejszej ponad
kwotę 200 zł), albo sprowadza się do prostego działania arytmetycznego
w wypadku zwolnienia w części określonej ułamkowo, które nie ma nic wspólnego
z obliczeniem opłaty stosunkowej lub dokonaniem „operacji rachunkowej".
Zarzut naruszenia art. 112 § 2 i 3 u.o.k.s.c. przez ich błędną wykładnię
skarżący uzasadnia twierdzeniem, że użyte w § 3 sformułowanie oddalenie
wniosku przesądza o jego zastosowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy doszło do
odmowy zwolnienia od kosztów w całości. Pogląd wyrażony przez skarżącego był
prezentowany w judykaturze i piśmiennictwie, ale stracił aktualność w następstwie
zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 17 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 7,
poz. 45), która weszła w życie z dniem 19 kwietnia 2010 r. Zasadą jest, że fachowy
pełnomocnik ma obowiązek samodzielnego określenia opłaty stałej lub stosunkowej
(art. 130 § 1 k.p.c.) i nie ma uzasadnionych przyczyn, by częściowe zwolnienie od
kosztów sądowych w zakresie opłaty stałej powinność tę uchylało, zwłaszcza
w świetle zasad wykładni a maiori ad minus (patrz postanowienia Sądu
Najwyższego z dnia 23 marca 2011 r., V CZ 116/10, niepubl., z dnia 21 lipca
2011 r., V CZ 30/11, niepubl., z dnia 28 września 2011 r., I CZ 86/11, niepubl.,
postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2012 r.,
1 ACz 126/12, niepubl.). W obecnym stanie prawnym odrzucenie nieopłaconego
środka odwoławczego wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika jest,
co do zasady, możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu procedury naprawczej, tj. po
bezskutecznym wezwaniu pełnomocnika do uzupełnienia braku formalnego takiego
4
środka. Jedynym wyjątkiem jest art. 112 ust. 3 u.o.k.s.c., który odmiennie niż ust. 2,
reguluje obowiązek uiszczenia opłaty. Wyłącza on zasadę wzywania strony przez
przewodniczącego do opłacenia środka odwoławczego w wypadku oddalenia
wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych (ust. 2) wówczas, gdy środek taki
został wniesiony przez fachowego profesjonalistę i podlega opłacie stałej lub
stosunkowej obliczonej od wartości przedmiotu zaskarżenia. Powołana przez
skarżącego uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2010 r., II UZP 4/10/
OSNP 2011/3-4/38/ nie odnosi się do regulacji zawartej w art. 112 ust. 3 i 4, lecz
poddaje wykładni skutki uchylenia art. 1302
§ 3 k.p.c. Nie zasługuje, zatem
na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 130 § 1 k.p.c. w zw. z art. 3986
§ 2 k.p.c.
w zw. z art. 112 § 2 i § 3 u.o.k.s.c.
Wbrew wywodom skarżącego, paragraf 3 artykułu 112 u.o.k.s.c. znajdzie
zastosowanie także w wypadku częściowego zwolnienia od opłaty od skargi
kasacyjnej wniesionej przez profesjonalnego pełnomocnika. Ustawa o kosztach
sądowych stanowi, że jej przepisy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub
wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie, stosuje się do opłaty od skargi
kasacyjnej (art. 18 ust. 2). Przepis paragrafu 3 zd. 1 ma nadto zastosowanie, gdy
przepisy ustawy przewidują pobranie opłaty stałej lub stosunkowej obliczonej od
podanej przez stronę wartości przedmiotu sporu, lub przedmiotu zaskarżenia,
a zatem także w wypadku wniesienia środka zaskarżenia lub środka
odwoławczego. Nie przewiduje on rygoru pod jakim czynność opłacenia pisma ma
być dokonana, bowiem będzie to zależało od rodzaju wniesionego pisma –
dla środków odwoławczych rygor odrzucenia pisma nieopłaconego w postępowaniu
procesowym przewidują np. przepisy art. 370 k.p.c. i 370 w zw. z art. 394 § 1 k.p.c.,
zaś dla skargi kasacyjnej art. 3986
§ 2 k.p.c. Nie ma żadnych racjonalnych
powodów, by nadzwyczajne środki zaskarżenia wyłączyć z zakresu obowiązywania
omawianego przepisu. Wbrew twierdzeniu skarżącego, analiza zestawienia art. 112
§ 3 zdanie pierwsze ze zdaniem drugim nie prowadzi do wniosku, że regulacja
ta dotyczy wyłącznie sytuacji oddalenia przez sąd drugiej instancji zażalenia na
postanowienie sądu pierwszej instancji. Przeciwnie, sytuacje złożenia wniosku
o zwolnienie od kosztów sądowych w sądzie drugiej instancji w postępowaniu
wywołanym wniesieniem skargi kasacyjnej obejmuje zdanie drugie, które nie
5
ogranicza wypadków wniesienia wniosku tylko do sądu pierwszej instancji.
Stąd brak jest podstaw, by podzielić zarzut naruszenia art. 112 § 2 i § 3 u.o.k.s.c.
w zw. z art. 3986
§ 2 k.p.c. Z powyższych względów nie mógł być także skuteczny
zarzut naruszenie art. 3986
§ 2 k.p.c. skoro skarżący nie kwestionuje, że opłata
została uiszczona po upływie terminu siedmiu dni od daty doręczenia
postanowienia Sądu drugiej instancji w przedmiocie zwolnienia od kosztów
sądowych. Ponieważ opłata miała charakter opłaty stałej, pełnomocnik
zobowiązany był do jej uiszczenia bez wezwania przez przewodniczącego do
uzupełnienia braku formalnego.
Z uwagi na bezzasadność zażalenia orzeczono jak w sentencji na podstawie
art. 39814
w zw. z art. 3941
§ 3 k.p.c.