Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II PK 60/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 2 października 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący)
SSN Jolanta Strusińska-Żukowska
SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa M.Ś.
przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa X
o przywrócenie do pracy,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 2 października 2012 r.,
skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego w P.
z dnia 2 września 2011 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi
Okręgowemu w P. do ponownego rozpoznania i orzeczenia o
kosztach postępowania kasacyjnego.
UZASADNIENIE
2
Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy […] w P. przywrócił M.Ś.
do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa X na poprzednich warunkach
pracy i płacy. Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia.
Powód zatrudniony był u pozwanego od 1 kwietnia 2008 r., ostatnio na
stanowisku kierownika oddziału w Departamencie Kontroli. Jesienią 2009 r.
przeprowadzona została przez zespół tego Departamentu coroczna kontrola
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „D." Każdy z
członków zespołu kontrolującego, w tym powód, otrzymał zakres spraw
stanowiących przedmiot badania. W toku kontroli powód wykrył nieprawidłowości w
kontrolowanej jednostce w zakresie zamówień publicznych. W trakcie
przeprowadzania kontroli powód prowadził rozmowy z wicedyrektorem
kontrolowanej jednostki na temat możliwości świadczenia usług doradczych na
rzecz szpitala w zakresie postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Po
podpisaniu protokołu pokontrolnego, na początku listopada 2009 r. na adres
mailowy wicedyrektora szpitala wpłynął projekt umowy o świadczenie przez
powoda usług doradczych, na której znajdował się skan jego podpisu, wraz z
wzorem rachunku za usługi opiewającego na 2.100 zł. Projekt umowy i wzór
rachunku został przesłany przez powoda w nawiązaniu do prowadzonych wcześniej
rozmów dotyczących ewentualnego świadczenia usług doradczych. Projekt umowy
zlecenia przewidywał wykonywanie czynności konsultacyjnych, doradczych i
eksperckich w zakresie zamówień publicznych, w szczególności weryfikacji
dokumentacji składanej w toku postępowania i po jego zakończeniu oraz wyboru
trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W odpowiedzi na
propozycję powoda wicedyrektor szpitala telefonicznie poinformował go, że
jednostki tej nie stać na proponowane usługi. Umowa nigdy nie została zawarta,
nigdy też nie doszło do świadczenia przez powoda oferowanych przez niego usług
konsultingowych na rzecz szpitala. Strona pozwana powzięła wiadomość o złożonej
przez powoda ofercie na przełomie października i listopada 2010 r. od
prowadzących kolejną kontrolę pracowników, którzy o tym fakcie dowiedzieli się w
wyniku rozmów prowadzonych z pracownikami szpitala i poinformowali o nim
pracodawcę telefonicznie i w formie notatki służbowej. W dniu 25 listopada 2010 r.
strona pozwana rozwiązała z powodem umowę o pracę z zachowaniem
3
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia wskazując jako przyczynę
wypowiedzenia utratę zaufania do powoda jako osoby, która winna dawać rękojmię
należytego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku kontrolera,
Kierownika Oddziału do Spraw Kontroli. Działanie powoda pracodawca uznał za
niezgodne z elementarnymi zasadami prowadzenia kontroli, w szczególności w
trakcie przeprowadzanej kontroli szpitala. Strona pozwana wskazała, że ustalenia
dotyczące tej kontroli budzą wątpliwości, czy zostały dokonane obiektywnie i
rzetelnie w związku z powziętą informacją wskazującą na świadczenie usług
doradczych w zakresie dotyczącym kontroli, którą powód przeprowadzał w 2009 r.
Wobec czynności kontrolnych powoda nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia
ani ze strony jego przełożonych, ani przez kierownika kontrolowanej jednostki,
strona pozwana nie twierdziła również, aby kontrola została dokonana
nieobiektywnie lub nierzetelnie.
W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał, iż powództwo
zasługiwało na uwzględnienie z tego względu, że wskazana powodowi przyczyna
wypowiedzenia umowy o pracę była nierzeczywista. Powód nigdy nie świadczył
usług doradczych na rzecz kontrolowanego szpitala ani też nie zawarł z nim umowy
o świadczenie takich usług, a zatem ta nieistniejąca okoliczność nie mogła stanowić
przyczyny utraty zaufania pracodawcy. Powód złożył jedynie ofertę świadczenia
usług doradczych, która nie została przez szpital przyjęta, a takiej okoliczności jako
przyczyny wypowiedzenia pracodawca nie wskazał. Nie mogą mieć znaczenia dla
rozstrzygnięcia sprawy dywagacje strony pozwanej, czy powód świadcząc usługi
doradcze naruszył pragmatykę służbową, skoro fakt taki nie miał miejsca. Sąd
Rejonowy nie podzielił stanowiska strony pozwanej co do niecelowości
przywrócenia powoda do pracy. W ocenie tego Sądu, sam fakt złożenia oferty
świadczenia usług doradczych na rzecz kontrolowanego przez powoda szpitala nie
stanowi przyczyny uzasadniającej utratę zaufania do pracownika, a powód w toku
postępowania zaznaczył, że w wypadku przyjęcia oferty zwróciłby się do Marszałka
Województwa o opinię, czy może takie usługi świadczyć bez narażenia się na
utratę zaufania. Nie można więc przyjąć, że postawa powoda była nielojalna bądź
nieetyczna, a tym samym uzasadniała utratę do niego zaufania przez pracodawcę.
4
Wyrokiem z dnia 2 września 2011 r. Sąd Okręgowy w P. zmienił wyrok Sądu
pierwszej instancji i oddalił powództwo.
Sąd Okręgowy podzielił poczynione w sprawie ustalenia faktyczne, nie
zgodził się natomiast z ich oceną prawną. W ocenie Sądu drugiej instancji, co
prawda konstrukcja przyczyn wypowiedzenia wskazanych w piśmie
wypowiadającym powodowi umowę o pracę cechuje się niedoskonałościami,
jednakże nie są one na tyle poważne, aby przyczyna wypowiedzenia pozostawała
niejasna dla powoda oraz sądu. Przyczyna ta sprowadza się do utraty zaufania
pracodawcy w stosunku do powoda, co do którego należy stosować surowszą
ocenę, gdyż jest on pracownikiem szczebla kierowniczego. Zdaniem Sądu
Okręgowego, zachowania powoda można było uznać za zawinione, obiektywnie
nieprawidłowe, a nawet niedopuszczalne w świetle ustalonych a niespornych
okoliczności faktycznych sprawy, a w konsekwencji prowadzące do utraty zaufania
pracodawcy. Sąd ten - powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego odnośnie
do zasadności wypowiedzenia w rozumieniu art. 45 k.p. oraz treść art. 30 ustawy z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458
ze zm.) - wskazał, że złożenie przez powoda kontrolowanej przez niego jednostce
oferty współpracy było nieetyczne obiektywnie i tak też zostało ocenione przez
dyrektora szpitala. Powód - jako osoba zaufania publicznego - powinien
powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących podważać zaufanie do
niego lub nasuwać choćby cień podejrzeń co do rzetelności i uczciwości
prowadzonych przez niego czynności kontrolnych. W rezultacie do utraty zaufania
pracodawcy do powoda doszło wskutek samego zaproponowania kontrolowanemu
podmiotowi świadczenia odpłatnie usług. Nie bez znaczenia jest i kontekst tej
sytuacji - mianowicie sugestia powoda zaprezentowana podczas rozmowy z
dyrektorem szpitala, że skorzystanie z usług doradczych byłoby pożądane i celowe.
Taka sugestia padająca z ust kontrolującego oraz przesłanie propozycji zawarcia z
nim umowy i rachunku stawia powoda w jednoznacznie złym świetle, tym bardziej,
że jako pracownik samorządowy podlegał większym niż powszechne
ograniczeniom. Sąd Okręgowy stanął również na stanowisku, że wyrażenie przez
pracodawcę zgody na dodatkowe zatrudnienie możne mieć jedynie charakter
5
uprzedni, w przeciwnym bowiem razie staje się bezprzedmiotowe i jest
zaprzeczeniem powinności wynikających z przepisu ustawy.
W skardze kasacyjnej powód zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj.: 1)
art. 45 § 1 k.p., poprzez błędną jego wykładnię prowadzącą do przyjęcia, że
uzasadnione było rozwiązanie umowy o pracę z powodem pomimo niezaistnienia
przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu; 2) art. 30 § 4 k.p., poprzez jego błędną
wykładnię prowadzącą do przyjęcia, że istotne dla rozstrzygnięcia i uzasadniające
wypowiedzenie są okoliczności faktyczne inne niż wymienione w pisemnym
uzasadnieniu pracodawcy; 3) art. 30 ust. 1 ustawy o pracownikach
samorządowych, poprzez jego zastosowanie, podczas gdy przepis ten nie powinien
znaleźć zastosowania.
Wskazując na powyższe zarzuty skarżący wniósł o uchylenie w całości
zaskarżonego wyroku oraz rozstrzygnięcie merytoryczne poprzez wydanie wyroku
przywracającego powoda do pracy na dotychczasowych warunkach, ewentualnie o
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania
Sądowi drugiej instancji.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Skarga kasacyjna okazała się usprawiedliwiona z tego względu, że z
rozważań Sądu drugiej instancji wynika, iż utożsamił on - wynikający z art. 30 § 4
k.p. - obowiązek wskazania przez pracodawcę w piśmie wypowiadającym umowę o
pracę przyczyny wypowiedzenia w sposób jasny, konkretny i zrozumiały dla
pracownika z zasadnością tej przyczyny w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Tymczasem
kwestie te, aczkolwiek pozostają ze sobą w ścisłym związku, to jednak zostały
przez ustawodawcę wyraźnie rozróżnione.
Stosownie do art. 45 § 1 k.p., w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o
pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o
wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika -
orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu -
o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o
odszkodowaniu. Przepis ten jednoznacznie więc odróżnia naruszenie przez
6
pracodawcę wymagań formalnych przy dokonywaniu wypowiedzenia od jego
zasadności.
Przepisem o wypowiadaniu umów o pracę jest niewątpliwie art. 30 § 4 k.p.,
zgodnie z którym w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca
wypowiedzenie. Zakresem tego uregulowania objęte jest zachowanie przez
pracodawcę formalnego wymagania wskazania przyczyny wypowiedzenia, która -
w jego przekonaniu - wypowiedzenie to uzasadnia. W judykaturze Sądu
Najwyższego (por. np. wyroki z dnia 4 listopada 2008 r., I PK 81/08, Monitor Prawa
Pracy 2009 nr 2, poz. 86-90; z dnia 19 kwietnia 2010 r., II PK 306/09, LEX nr
602696 i szeroko przytoczone w nich orzecznictwo) przyjmuje się zgodnie, że
celem regulacji zawartej w art. 30 § 4 k.p. jest umożliwienie pracownikowi obrony
przed wypowiedzeniem umowy o pracę, a zatem ujęcie przyczyn wypowiedzenia
powinno być na tyle konkretne i precyzyjne, aby umożliwiało mu rzeczową obronę
w razie ewentualnego procesu. Z tego właśnie względu wskazanie przyczyny
(przyczyn) wypowiedzenia przesądza o tym, że spór przed sądem pracy może się
toczyć tylko w jej (ich) granicach. Inaczej rzecz ujmując, okoliczności podane
pracownikowi na uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie
ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być takie same, zaś pracodawca
pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór
na inne przyczyny mogące przemawiać za słusznością wypowiedzenia umowy. W
konsekwencji pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z art. 30 §
4 k.p. wówczas, gdy albo w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia, albo
kiedy wskazanie przyczyny jest pozorne w tym znaczeniu, że jest ona
niedostatecznie jasna, konkretna, a w rezultacie niezrozumiała dla pracownika i
niepoddająca się weryfikacji w postępowaniu przed sądem. O ile wypowiedzenie
umowy o pracę bez wskazania przyczyny lub bez jej skonkretyzowania uważa się
za dokonane z naruszeniem prawa, a ściślej - art. 30 § 4 k.p., to wypowiedzenie,
które nastąpiło z dostatecznie zrozumiałym dla adresata i poddającym się
weryfikacji sądowej podaniem przyczyny, lecz ta została następnie uznana za
bezzasadną, kwalifikowane jest jako wypowiedzenie nieuzasadnione w rozumieniu
art. 45 § 1 k.p. Przepis ten pozwala zatem na uznanie nieskuteczności zarówno
7
wypowiedzenia dokonanego z naruszeniem formalnego wymagania określonego w
art. 30 § 4 k.p., jak i wypowiedzenia, w którym pracodawca, podając przyczynę
wypowiedzenia, nie naruszył wskazanego przepisu, lecz była ona
niewystarczająca, aby uzasadniać wypowiedzenie, bądź okazała się nieistniejąca
(nieprawdziwa, nierzeczywista) i z tego względu nieuzasadniająca wypowiedzenia,
a więc powodująca uznanie tego wypowiedzenia za nieuzasadnione. W związku z
tym, pomimo że związek wskazanej przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia z
oceną jego zasadności jest oczywisty, gdyż ta ostatnia powinna być dokonywana w
granicach przyczyn podanych pracownikowi przez pracodawcę, to ocena
zasadności wypowiedzenia nie mieści się w płaszczyźnie art. 30 § 4 k.p. Powołanie
się zatem przez pracodawcę na utratę zaufania i wskazanie okoliczności, które
legły u jej podstaw, spełnia wymagania co do formy wypowiedzenia w zakresie
określonym w art. 30 § 4 k.p., a to, czy podane przez pracodawcę fakty istniały
obiektywnie i czy uzasadniały utratę zaufania, stanowi przedmiot oceny w
płaszczyźnie art. 45 § 1 k.p.
Niewątpliwie przyczyna wypowiedzenia powodowi umowy o pracę została
przez stronę pozwaną sformułowana w sposób dostatecznie jasny i konkretny -
jako utrata zaufania spowodowana niezgodnym z elementarnymi zasadami
prowadzenia kontroli zachowaniem, polegającym na świadczeniu przez powoda na
rzecz kontrolowanej jednostki usług doradczych w zakresie objętym kontrolą, co
wywołuje wątpliwości odnośnie do obiektywności i rzetelności ustaleń kontroli. Ze
stanu faktycznego sprawy wynika jednak, iż takie fakty nie miały miejsca, a więc nie
mogły stanowić przesłanek utraty zaufania do skarżącego. Sąd drugiej instancji tę
kluczową kwestię pominął, opierając swoje rozstrzygnięcie na ocenie, że w istocie
przyczyna wypowiedzenia „sprowadzała się do utraty zaufania pracodawcy wobec
powoda”, do czego „doszło wskutek samego zaproponowania kontrolowanemu
podmiotowi świadczenia odpłatnie usług”.
Z taką oceną nie można się zgodzić, gdyż co prawda w postępowaniu
sądowym pracodawca może skonkretyzować przyczynę wypowiedzenia
sformułowaną w treści wypowiedzenia w sposób uogólniony wówczas, gdy wynika
ona ze znanych pracownikowi wcześniej okoliczności, jednakże z oświadczenia
pracodawcy powinno wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą
8
zarzutu stawianego pracownikowi i usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim
stosunku pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006 r., I PK
112/06, Prawo Pracy 2007 nr 5, s. 27). W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje
się, iż utrata zaufania uzasadniająca wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o
pracę może mieć szersze podstawy niż fakty ujęte ogólnie lub przykładowo w
oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, jednakże w każdym przypadku
istotna jest nie tyle sama utrata zaufania pracodawcy do pracownika, co przyczyny,
które ją spowodowały. W orzecznictwie zawsze bowiem analizuje się w ten sposób
zasadność powołania się pracodawcy na utratę zaufania jako przyczynę
wypowiedzenia umowy o pracę i wskazuje się okoliczności, które leżały u jej
podstaw (por. wyroki z dnia 25 stycznia 2005 r., II PK 171/04, OSNP 2005 nr 19,
poz. 303 oraz z dnia 31 marca 2009 r., II PK 251/08, LEX nr 707875 i orzeczenia w
nich powołane). W przypadku wskazania przez pracodawcę jako przyczyny
wypowiedzenia utraty zaufania spowodowanej zaistnieniem określonych faktów, w
pierwszej kolejności należy ocenić, czy wskazane przez pracodawcę okoliczności
mogły uzasadniać utratę zaufania do pracownika, a następnie, pod warunkiem
pozytywnego rozstrzygnięcia tej kwestii - czy utrata zaufania w tych okolicznościach
uzasadnia wypowiedzenie stosunku pracy (por. wyrok z dnia 19 lutego 2009 r., II
PK 156/08, LEX nr 736723 i przywołane w nim orzecznictwo). Skoro zatem oceny
zasadności wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje się w granicach wskazanej
przez pracodawcę przyczyny (art. 30 § 4 k.p.), to nieistnienie podanej okoliczności
mającej uzasadniać utratę zaufania do pracownika rodzi ten skutek, że przyczyna
dokonanego wypowiedzenia jest nierzeczywista, a wypowiedzenie nieuzasadnione
w rozumieniu art. 45 § 1 k.p.
Na obecnym etapie sprawy bezprzedmiotowe są więc rozważania Sądu
drugiej instancji co do okoliczności nieprzywołanych przez stronę pozwaną w
piśmie wypowiadającym skarżącemu umowę o pracę, aczkolwiek mogących mieć
wpływ na ocenę jego żądania przywrócenia do pracy.
Z tych względów orzeczono jak w sentencji wyroku na podstawie art. 39815
§
1 zdanie pierwsze k.p.c. Orzeczenie o kosztach postępowania kasacyjnego oparto
na odpowiednio stosowanym art. 98 § 1 i art. 108 § 2 k.p.c.
9
/tp/