Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CNP 22/12
POSTANOWIENIE
Dnia 16 października 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Dariusz Zawistowski
w sprawie ze skargi L. S. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia Sądu Okręgowego
z dnia 16 grudnia 2011 r., wydanego w sprawie
z wniosku L. S.
o wyłączenie sędziego SR A. S. w sprawie […]
z powództwa L. S.
przeciwko J. B.
o zapłatę
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 16 października 2012 r.,
odrzuca skargę.
2
Uzasadnienie
Skarżący L. S. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem
postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 16 grudnia 2011 r., oddalającego jego
zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyłączenia sędziego. Skarga została
wniesiona w dniu 17 lutego 2012 r., a zatem pod rządem przepisów postępowania
znowelizowanych na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 155, poz.
1037). Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 4241
k.p.c. skarga o stwierdzenie
niezgodności z prawem przysługuje od prawomocnych wyroków. W postępowaniu
nieprocesowym art. 5192
dopuszcza możliwość wniesienia skargi od
prawomocnych postanowień co do istoty sprawy. Powyższa regulacja wskazuje, że
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem przysługuje od prawomocnych
orzeczeń o charakterze merytorycznym, kończących postępowanie w sprawie.
Takiego charakteru nie ma orzeczenia w przedmiocie wyłączenia sędziego. Skarga,
z uwagi na jej przedmiot, była zatem niedopuszczalna i podlegała odrzuceniu
na podstawie art. 4248
§ 1 k.p.c.