Sygn. akt II AKzw 1356/11

POSTANOWIENIE

Dnia18 października 2011 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Mirosław Ziaja

Protokolant: Agnieszka Przewoźnik

przy udziale Prokuratora Prok. Okręg. Jacka Tokarskiego

po rozpoznaniu w sprawie M. S. (S.)

skazanego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. inne

zażalenia wniesionego przez skazanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w K.

z dnia 12 września 2011 r. sygn. akt (...)

w przedmiocie odmowy udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k., art. 624 §1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

p o s t a n a w i a

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że :

1.  na mocy art.77 § 1 k.k., 78 § 1 k.k. i 80 § 1 k.k. warunkowo zwolnić M. S. s. W.i A., ur. (...)w P., skazanego prawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowego w M.z dnia 27 stycznia 2010 roku sygn. (...) na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 10 grudnia 2011r., wyznaczając okres próby do dnia 18 października 2013r.;

2.  na mocy art. 159 k.k.w. oraz art. 72 § 1 pkt 4, 5 i 7 k.k. oddać warunkowo zwolnionego
w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązać go do:

- wykonywania pracy zarobkowej,

- powstrzymywania się od nadużywania alkoholu,

- powstrzymywania się od przebywania w środowiskach przestępczych,

II.  zwolnić skazanego od ponoszenia kosztów sądowych postępowania odwoławczego
i obciążyć nimi Skarb Państwa

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 września 2011 roku Sąd Okręgowy w K. sygn. (...)odmówił skazanemu M. S.warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł skazany podnosząc, że odbył on już większość orzeczonej w stosunku do niego kary. W trakcie jego pobytu w zakładzie karnym zachowywał się on prawidłowo był wielokrotnie nagradzany. Skazany zaznaczył również, że ma zapewnioną pracę po opuszczeniu zakładu karnego. Dodał on również, że wiele zmieniło się w jego życiu i już nie wróci na drogę przestępstwa.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd odwoławczy nie podziela przekonania Sądu Okręgowego, co do braku istnienia po stronie skazanego pozytywnej prognozy kryminologiczno – społecznej na przyszłość.

Na wstępie należy wskazać, że sąd I instancji prawidłowo ustalił okoliczności faktyczne, mające wpływ na rozstrzygnięcie, jednak nader formalistycznie potraktował prośbę skazanego o warunkowe zwolnienie, nie przykładając należytej wagi do wszystkich istotnych z punktu widzenia art. 77 § 1 k.k. okoliczności, mających wpływ na przyjęcie właściwej prognozy na przyszłość w stosunku do skazanego.

Podkreślenia wymaga fakt, że skazany poczynił znaczące postępy w procesie własnej resocjalizacji i występuje po jego stronie cały szereg czynników pozwalających korzystnie rokować, co do postawy na przyszłość, wśród których na pierwszy plan wybija się jego właściwe zachowanie w zakładzie karnym i to prezentowane od chwili osadzenia. Skazany nie jest uzależniony od alkoholu. Utrzymuje on prawidłowe kontakt z swoją konkubiną
i dzieckiem. Uczestniczy w zajęciach kulturalno oświatowych. Skazany był wielokrotnie nagradzany regulaminowo, raz incydentalnie był on karany dyscyplinarnie. Karę odbywa
w systemie indywidualnego oddziaływania, z obowiązków wynikających z programu wywiązuje się prawidłowo. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności ukończył on również kurs zawodowy.

Sąd Apelacyjny dokonując oceny postawy skazanego wziął również pod uwagę uprzednią karalność skazanego, jak również to, że skazany dopuścił się czynu w związku,
z którym odbywa karę pozbawienia wolności warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k., jednak okoliczności te minimalizują swoje znaczenie wobec nieodległego końca kary.

Kompleksowa ocena wszystkich okoliczności przytoczonych powyżej w kontekście przesłanek z art. 77 § 1 k.k. prowadzi do wniosku, że nie można sformułować w stosunku do skazanego jednoznacznej negatywnej prognozy kryminologiczno społecznej.

Zdaniem sądu odwoławczego, przytoczone okoliczności pozwalają na przyjęcie, że skazany przyjął i utrwalił sobie prawidłowe wzorce zachowań, co uzasadnia tezę
o możliwości zastosowania wobec niego instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, albowiem cele kary w stosunku do skazanego praktycznie zostały wykonane
i zasługuje on tym samym na kredyt zaufania, że wypełni ciążące na nim zobowiązania,
a w szczególności nie popełni więcej przestępstwa. Zwrócić też należy uwagę na to, że kara została już w znaczącej części przez skazanego wykonana, a pozostały jej czasokres, wpisany w okres próby, w sposób wystarczający zabezpieczy pod nadzorem kuratora sądowego realizację przez skazanego nałożonych nań obowiązków.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględnił zażalenie skazanego, uznając, iż spełnia on przesłanki z art. 77 § 1 k.k., jako osoba potrafiąca należycie zachowywać się w warunkach samokontroli.

Zatem orzeczono jak w części dyspozytywnej postanowienia.

Z./

- Odpis postanowienia niezwłocznie doręczyć skazanemu

i dyrekcji ZK, w którym przebywa skazany.

Katowice dnia 18 października 2011 roku.