Sygn. akt I S 97/13

POSTANOWIENIE

Dnia 13 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSA Andrzej Struzik

Sędziowie: SSA Jerzy Bess

SSA Piotr Rusin (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I C 2829/12 w sprawie z powództwa J. J. przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Suwałkach, Sądowi Rejonowemu w Wejherowie, Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku, Sądowi Okręgowemu w Gdańsku, Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku, Sądowi Rejonowemu w Tczewie, Sądowi Rejonowemu w Sopocie, Sądowi Rejonowemu w Gdyni, Sądowi Rejonowemu w Białymstoku, Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Północ w Gdańsku, Sądowi Rejonowemu w Starogardzie Gdańskim, Sądowi Rejonowemu w Słupsku, Sądowi Rejonowemu w Gryficach, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Woli w Warszawie, Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Słupsku, Sądowi Okręgowemu w Warszawie, Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie, Sądowi Okręgowemu w Białymstoku, Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu, Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu, Sądowi Okręgowemu w Szczecinie, Sądowi Okręgowemu w Suwałkach, Sądowi Okręgowemu w Krakowie, Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie i Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku o zapłatę

przy uczestnictwie Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach

postanawia:

odrzucić skargę.

Sygn. akt I S 97/13

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 13 maja 2013 r.

W piśmie nadanym w dniu 1 marca 2013 r. J. J. złożył skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki dotyczącą postępowania w sprawie o sygn. akt I C 2829/12 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kielcach Wydział I Cywilny.

Skarżący wniósł o: 1) stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie I C 2829/12 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kielcach Wydział I Cywilny, 2) zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł i 3) zwolnienie go od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu skargi powód J. J. podniósł, że we wrześniu 2012 r. złożył pozew w Sądzie Okręgowym w Kielcach, który najpierw zwolnił powoda od kosztów sądowych, a następnie doręczył odpis pozwu pozwanemu. Po wniesieniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew Sąd Okręgowy wyznaczył na dzień 18 marca 2013 r. termin pierwszej rozprawy. Zdaniem skarżącego w okresie od 15 listopada 2012 r. do 27 lutego 2013 r. w sprawie I C 2829/12 doszło do nieuzasadnionej zwłoki spowodowanej zbyt opieszałym skierowaniem sprawy na rozprawę i zbyt późnym wydaniem postanowienia o zwolnieniu powoda od kosztów sądowych. Skarżący zaznaczył przy tym, że wskazana przewlekłość postępowania doprowadziła do powstania po jego stronie strat finansowych i zdrowotnych.

Sąd Apelacyjny, rozpatrując skargi wniesione przez J. J., ustalił co następuje:

W piśmie z dnia 31 grudnia 2012 r. powód J. J. złożył skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Kielcach Wydział I Cywilny pod sygn. akt I C 2829/12. Skarga ta została rozpoznana przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, który postanowieniem z dnia 4 lutego 2013 r., sygn. akt I S 23/13, skargę tę oddalił jako bezzasadną.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu jako wniesiona przed upływem terminu określonego w art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz.1843 z późn. zm.) – dalej jako „ ustawa o skardze na przewlekłość”, skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12, tj. orzeczenia oddalającego albo uwzględniającego poprzednią skargę.

W sprawie o sygn. akt I C 2829/12 pierwsza skarga na przewlekłość złożona przez powoda J. J. została oddalona postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2013 r., sygn. akt I S 23/13. W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, iż dla powoda nie upłynął jeszcze 12-miesięczny termin pozwalający mu na wniesienie kolejnej skargi na przewlekłość dotyczącej postępowania o sygn. akt I C 2829/12. Dlatego też kolejną skargę na przewlekłość złożoną przez powoda należało odrzucić jako niedopuszczalną.

Mając to na uwadze, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 14 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o skardze na przewlekłość orzekł jak w sentencji.