Sygn. akt II C 1269/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, w II Wydziale Cywilnym,

w składzie: Przewodniczący: SSO Mariola Kaźmierak

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Jankiewicz

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 r. w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. M., J. M., O. M., K. H. i J. P.

przeciwko (...) Spółce z o.o. z siedzibą w W. i (...)Spółce z o.o. z siedzibą w W.

o ustalenie

1. ustala, że umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Ł. przy ul. (...) , wpisanej do księgi wieczystej o numerze (...), z dnia 9 lipca 2014 roku, Rep. A nr (...)zawarta przed notariuszem C. P. pomiędzy (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., a (...)Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. jest nieważna;

2. zasądza solidarnie od (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. i (...)Spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz M. M., J. M., O. M., K. H. i J. P. solidarnie kwotę 7.217 (siedem tysięcy dwieście siedemnaście) złotych z tytułu zwrotu kosztów postępowania;

3. ustala, iż wyrok wobec (...) Spółki z o.o. z siedzibą
w W. ma charakter zaoczny;

4. nadaje wyrokowi w pkt 2 wobec pozwanej (...) Spółki z o.o.
z siedzibą w W. rygor natychmiastowej wykonalności;

5. nakazuje pobrać solidarnie od (...) Spółki z o.o. z siedzibą
w W. i (...)Spółki z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 100.000 złotych (sto tysięcy) z tytułu nie uiszczonej opłaty od pozwu.

z/ odpisy wyroku doręczyć pełnomocnikowi powodów i pozwanej (...)z pouczeniami.