Sygn. akt VI GC 125/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Syndyk Masy Upadłości (...) S.A.
w upadłości likwidacyjnej z/s w W.

przeciwko: (...) Sp. z o.o. z/s w M.

o zapłatę

I. oddala powództwo,

II. zasądza od powoda Syndyka Masy Upadłości (...) S.A.
w upadłości likwidacyjnej z/s w W. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. z/s w M. kwotę 3.617,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 125/ 14

UZASADNIENIE

Wyroku z dnia 20 marca 2015r.

Powód Syndyk Masy Upadłości (...) S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie kwoty 138.536,00 zł wraz z odsetkami i kosztami postępowania, z tytułu naprawienia szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem zobowiązania przez powoda.

Zdaniem powoda strony zawarły umowę o dostawę krążników , które ze względu na ich wadliwość powód musiał zdemontować i zakupić krążniki u innego dostawy, na koszt pozwanego.

Strony umowę zawarły w dniu 19 lutego 2010r. , przedmiot umowy został dostarczony w 2010r.

Ponieważ pozwany dostarczył wadliwy przedmiot umowy, a mimo wezwania nie usunął wad, pozwany zakupił części u innego dostawcy usunął wady przedmiotu umowy na swój koszt, przez co poniósł szkodę. Poniesionymi kosztami usunięcia wad powód obciążył pozwanego.

Pozwany (...) Sp. z o.o. w M. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że przedmiot umowy został dostarczony dobrej jakości, a głośna praca krążników ( przedmiot umowy) spowodowany był niewłaściwy montażem i eksploatacją.

Ponadto pozwany zarzucił przedawnienie roszczenia.

W myśl bowiem art. 612 kc w związku z art. 554 kc roszczenie z tytułu umowy dostawy przedawniają się z upływem dwóch lat. Nawet gdyby przyjąć, że podstawą roszczeń powoda są szkody poniesione przez powoda do dnia 31 stycznia 2012r. to i tak należy stwierdzić, że wszystkie roszczenia powoda uległy przedawnieniu , gdyż z powództwem wystąpił w kwietniu 2014r.

Sąd ustalił , co następuje:

Na podstawie umowy nr (...) z dnia 9 grudnia 2009 r. zawartej pomiędzy (...) S.A. w (...) SA w W. , (...) Sp. z o.o. jako dostawca miała wykonać prace polegające na wykonaniu projektu technologicznego, projektów wykonawczych konstrukcyjno – montażowych elementów wyposażenia technologicznego i urządzeń, oraz dostawie w formule „loco budowa” kompletu urządzeń i wyposażenia technologicznego dla zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa Przeróbki Mechanicznej Węgla, polegające na przebudowie istniejących Obiektów, oraz budowie nowych, zlokalizowanych na Terenie Budowy wraz z wykończeniem Obiektów a także wraz z dostawą i montażem w Obiektach maszyn, urządzeń i instalacji” na warunkach określonych w umowie. Inwestycja prowadzona była na podstawie projektu budowlanego pt. „Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w (...) S.A. .

( dowód k. 50 do 77 ).

W ramach tej umowy (...) SA w W. zawarł w dniu 19 lutego 2010r. umowę nr (...) umowę z (...) S.A. w M. o wykonanie krążników oraz ich dostawę w formule „loco budowa” zgodnie z „Zestawieniem krążników do Umowy nr (...)” stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszej umowy.

( dowód: k. 117 do 137).

Nie jest spornym, że przedmiot umowy został dostarczony w 2010r.

W dniu 8.08.2011r. (...) zawiadomił pozwanego, że dokonał odbioru technicznego części przenośników zadania inwestycyjnego i niniejszym zgłasza reklamację dostarczonych krążników.

( dowód : k. 211).

Pismem z dnia 17.10.2011r. powód wezwał pozwanego do wymiany wadliwych krążników na wolne od wad.

( dowód: k. 224).

Pozwany pismem z dnia 17.10.2011r. wezwał powoda do odesłania wszystkich wadliwych krążników, które objęte są jeszcze gwarancją.

( dowód: k.225).

Powód wezwał pozwanego do wymiany wszystkich wadliwych krążników własnymi siłami i na własny koszt.

( dowód: k.234).

Pismem z dnia 2.02.2012r. powód zawiadomił pozwanego, że z powodu jego nienależytego wykonania umowy poniósł koszty w kwocie 165.379,00 zł i wezwał pozwanego do zapłaty tej kwoty.

( dowód: k.322).

W stosunku do (...) S.A. została ogłoszona upadłość likwidacyjna postanowieniem z dnia 22.08.2012r., Sądu Rejonowego w R.V Wydział Gospodarczy Sekcja d/s Upadłościowych i Naprawczych, sygn.. akt V GU 33/12.

Pozwana (...) S.A. w M. przekształciła się w (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w M. na podstawie wpisu do KRS (...) z dnia 8.07.2013r.

Sąd zważył, co następuje:

Jak ustalono wyżej, dostawy miały miejsce według harmonogramu, w roku 2010.

Strony zawarły umowę dostawy.

Stosownie do treści art. 605 kc przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

Zgodnie z art. 612 kc w przedmiotach nie uregulowanych przepisami niniejszego tytułu, do praw i obowiązków dostawcy i odbiorcy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

Zgodnie z art. 554 kc roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

Strony zawarły umowę dostawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego do przedawnienia roszczeń tytułu dostawy ma zastosowanie art. 554 kc.

W pozwie powód precyzuje, że dochodzona kwota stanowi równowartość części szkody, jakiej powód doznał w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego i obejmuje ona koszt związany z wymianą 701 sztuk uszkodzonych krążników, jaki powód poniósł do dnia 31 stycznia 2012r.

Zdaniem Sądu data 31.01.2012r. jest datą najpóźniejszą, od której można liczyć termin przedawnienia roszczeń z tytułu dostawy.

Powód złożył pozew w dniu 4.04.2014r., a więc po upływie 2 lat.

W tym stanie rzeczy Sąd oddalił pozew, jako bezpodstawny.

O kosztach Sąd orzekł w myśl art. 98 § 1 kpc.