Sygn. akt III Ca 1408/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

Sędziowie: SO Izabela Wawrzynkiewicz

SR Katarzyna Bielczyk

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2015 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa M. C.

przeciwko Miastu Ł.

o zapłatę kwoty 4.243,71 zł

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 lipca 2014 roku, sygn. akt III C 97/14

I.  zmienia zaskarżony wyrok na następujący:

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od M. C. na rzecz Miasta Ł. kwotę 600 (sześćset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

II.  zasądza od M. C. na rzecz Miasta Ł. kwotę 418 (czterysta osiemnaście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.