Sygn. akt IX GC 1456/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30. września 2014 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR Aleksandra Zielińska – Ośko,

Protokolant: Wioletta Szkopek,

po rozpoznaniu w dniu 16. września 2014 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa: Ochrona (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G.

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz powoda Ochrona (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 11.743,06 zł (jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i 6/100) z odsetkami ustawowymi od następujących kwot:

-

7.137,94 zł od dnia 18. września 2012 r. do dnia zapłaty,

-

4.605,12 zł od dnia 16. października 2012 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.005,00 zł (trzy tysiące pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. kwotę 167,16 zł (sto sześćdziesiąt siedem złotych i 16/100) tytułem zwrotu wydatków;

4.  nakazuje wypłacić powodowi ze środków Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w W. kwotę 2,00 zł (dwa złote) tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty od pozwu.

SSR Aleksandra Zielińska - Ośko