Sygn. I C 79/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 czerwca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Małgorzata Banaś

Protokolant:

st. sekr. sądowy Elżbieta Drozd

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z powództwa K. D. (1)

przeciwko H. K. i T. K.

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

1.  oddala powództwo.

2.  zasądza od powoda K. D. (1) solidarnie na rzecz pozwanych H. K. i T. K. kwotę 360 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na oryginale właściwy podpis

Sygn. akt IC 79/14

UZASADNIENIE

Powód K. D. w pozwie wniesionym do Sądu Okręgowego w (...) przeciwko H. K. i T. K. żądał zobowiązania pozwanych do opublikowania na ich koszt w tygodniku Echo L. oraz na łamach regionalnego portalu internetowego (...)zajmującego co najmniej 1 /4 pierwszej lub drugiej strony gazety oraz strony głównej (...)oświadczenia o następującej treści:

„"W związku z umieszczanymi przez nas na forum internetowym (...)w zakładce C. treściami pomawiającymi Przewodniczącego Rady Gminy - K. D. (1) o zachowanie nie mające żadnego oparcia w faktach, w których zarzucaliśmy mu przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za inwestycje w Gabinet (...) w C., oświadczamy, że przepraszamy Pana K. D. (1) za naruszenie jego dobrego imienia oświadczając jednocześnie, że umieszczane informacje dotyczące Pana K. D. (1) są nieprawdzie"

Powód wniósł również o zasądzenie od pozwanych solidarnie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (...) w C. kwoty 1.000 zł oraz zasądzenia kosztów w procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, iż powyższe stwierdzenia pozwanych zamieszczone jako wpisy na forum internetowym serwisu (...)naruszyły jego dobra osobiste określane jako cześć człowieka, oraz w postaci nazwiska.

Pozwani H. K. i T. K. wnieśli o oddalenie powództwa w całości, jako bezzasadnego, stanowczo zaprzeczając temu, by dokonywali wpisów na forum internetowym serwisu (...)o treści przywołanej przez powoda w uzasadnieniu pozwu Jednocześnie wnieśli o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego ds. informatyki na okoliczność ustalenia, iż możliwe jest wysłanie z wiadomości lub zamieszczenie opinii na forum wbrew woli właściciela komputera wskutek „włamania" się do sieci teleinformatycznej (routera) lub zainstalowania w komputerze „wirusa".

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód K. D. (1) od listopada 2010 r. posiada mandat radnego Gminy C., zaś od lipca 2012r. pełni dodatkowo funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tą objął po rezygnacji z niej w trakcie kadencji przez H. K..

W dniu 27 września 2012r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy C. w trakcie którego podjęta została przez radnych decyzja o przyznaniu dotacji dla Gminnego Centrum (...) na remont pomieszczeń. W budynku tym swoją siedzibę posiada między innymi prywatny ZOZ (...), który w oparciu o zawartą z Gminą umowę dzierżawi gabinety w których świadczone są usługi rehabilitacyjne. Pracownikiem tego podmiotu jest powód K. D. (1). Warunkiem zawarcia z NFZ dalszego kontraktu na świadczenie usług było przystosowanie pomieszczeń do określonych standardów wskazanych w ich wytycznych.

dowód; protokół nr (...) z sesji RG C. k. 40-62, zeznania powoda K. D. k. 101-102 w zw. z k. 177v..

Protokoły z posiedzenia Rady Gminy udostępniane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej C.. Protokół z posiedzenia Rady Gminy, które miało miejsce we wrześniu 2012r., na którym m.in. podejmowano decyzję o przekazaniu środków gminnych na remont pomieszczeń pod gabinety rehabilitacyjne, został zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady w październiku. Uczestnik forum dyskusyjnego po zamieszczeniu protokołu może pobrać go i zamieścić na forum dyskusyjnym informację o linku do treści tego protokołu.

W dniu 5 listopada 2012r. na forum internetowym serwisu(...)pojawił sie wpis użytkownika o nazwie (...) w odpowiedzi na wcześniejszy wpis adresowany do Radnych Gminy C. o treści - " W pełni się z tym zgadzam. ale kto czyta protokoły z sesji chociażby ostatniej to wie dokładnie, że dieta to nic przy pozostałych profitach. I tak na przykład nasz Przewodniczący Rady Gminy ma zapewniona premię u swojej pracodawczyni za załatwienie ponad 300.000zł na gabinety rehabilitacji...... Gdyby dietę zabrano zaraz 3/4 by zrezygnowało".

dowód; zeznania powoda K. D. k. 101-102 w zw. z k. 177v, wpisy na forum k. 10.

Po zapoznaniu sie z treścią wpisu powód K. D. (1) czując się pomówionym oraz ze względu no to, że wpis ten stał się przedmiotem nie tylko kolejnych komentarzy no łamach przedmiotowego forum, ale także ogólnie dyskutowaną sprawą w gminie, zdecydował się złożyć zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa polegającego na pomówieniu go o postępowanie mogące narazić go na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska, które kwalifikował jako czyn z art. 212 § 2 kk.

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2012r. Prokuratura Rejonowa wL.wszczęła z urzędu dochodzenie w sprawie o przestępstwo polegające na pomówieniu na forum internetowym (...)Przewodniczącego Rady Gminy w C..

W dniu 21 grudnia 2012r. Prokurator Prokuratury Rejonowej zażądał wydania przez Redakcję Głosu P. informacji dotyczących numeru IP użytkownika forum internetowego na stronie (...),który zamieścił wpis nt. „Nowa Rada Gminy C." o brzmieniu - W pełni się z tym zgadzam, ale kto czyta protokoły z sesji chociażby ostatniej to wie dokładnie, że dieta to nic przy pozostałych profitach. I tak np. nasz Przewodniczący Rady ma zapewnioną premię u swojej pracodawczyni za załatwienie ponad 300.000 zł na gabinety rehabilitacji... Gdyby dietę zabrano zaraz by 3/4 zrezygnowało - napisany 5.11.2012r. o godz. 23.06.

dowód; dokumenty akt sprawy PR w L. sygn. (...).

Sąd Rejonowy w L. wyrokiem z dnia 18 grudnia 2012r. uznał W. B. winnym tego, że w dniu 1 lipca 2012r. groził H. K. spaleniem oraz uszkodzenia ciała wzbudzając w niej uzasadnioną obawę, że groźba zostanie spełniona

dowód; dokumenty akt sprawy SR w L. sygn.(...)k. 146.

W między czasie w dniu 28 stycznia 2013r. na forum internetowym pojawiły się kolejne wpisy opisujące rzekome zachowanie K. D. (1), tym razem konkretyzujące poprzednie treści. W tym bowiem czasie pojawił się wpis mówiący o tym, że Przewodniczący Rady Gminy C. „załatwił" swojej szefowej w Ośrodku (...) w C. pieniądze w kwocie 300.000 zł za co miał otrzymać podwyżkę zarabiając od tej chwili 8.200 zł.

dowód; wpisy na forum k. 10.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2013r. Prokuratura Rejonowa w L. umorzyła dochodzenie wobec niewykrycia sprawcy. W toku dochodzenia podjęto działania mające na celu ustalenie danych osób, które zamieściły wskazane przez pokrzywdzonego znieważające go komentarze z dnia 5 listopada 2012r. i 28 stycznia 2013r. Po uzyskaniu numeru IP osoby, która zamieściła wpisy na forum (...)w dniu 5.11.2012r. zwrócono się do operatora sieci telekomunikacyjnej (...) Sp. z o.o. o wskazanie danych abonenta, na którego zarejestrowane jest urządzenie, za pomocą których następowało połączenie z siecią Internet. Z uzyskanych informacji wynika ,że umowa abonencka, do której przypisany jest numer IP, z którego nastąpiło logowanie na stronie forum(...)5 11.2012r. przypisana jest do Firmy Handlowo - Usługowej (...) z B.. W toku dochodzenia ustalono ponadto numery IP użytkowników forum internetowego, którzy zamieścili wpisy dotyczące K. D. (1) w dniu 28.01.2013r. jednakże nie zdołano ustalić abonentów do których przypisane są te numery, gdyż operatorami sieci telekomunikacyjnej są podmioty zagraniczne z Niemiec i Szwecji.

dowód; dokumenty akt sprawy PR w L. sygn. (...).

Działając w tym przedmiocie na wniosek pozwanych Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu informatyki, transakcji internetowych i bezpieczeństwa danych na okoliczność ustalenia użytkownika forum internetowego na stronie (...)który dokonał wpisu nt. Nowa Rada Gminy C. odpowiednio w dniu 5 listopad 2012r. logowanie godz. 23.06 ( użytkownik o nazwie (...) wpis nr (...)), 28 stycznia 2013r. logowanie godz. 18.04 ( użytkownik o nazwie (...)" wpis nr (...) ) i 28 stycznia 2013r. logowanie godz. 20.10 ( użytkownik o nazwie (...)" nr wpisu (...), nr wpisu (...) ), oraz czy możliwym jest ( względnie jaki jest stopień prawdopodobieństwa), iż wysłanie wiadomości, zamieszczenie opinii na forum w realiach niniejszego stanu faktycznego mogło nastąpić wbrew woli właściciela komputera wskutek np. włamania się do sieci teleinformatycznej (routera). Biegły po analizie całości dostępnego materiału dowodowego, oraz dokonaniu oględzin komputera, rutera oraz innych sprzętów związanych z połączeniem internetowym stwierdził, iż warunkiem koniecznym dla udzielenia odpowiedzi na postawione w zleceniu Sądu pytania było uzyskanie dostępu do sprzętu, który był używany w dniach powstawania wpisów. Z informacji uzyskanych od pozwanych odnośnie wymiany sprzętu pod koniec roku 2013, oraz wykonanych oględzinach sprzętu istniejącego biegły stwierdził, że sprzęt komputerowy zastany nie był używany w dniach dokonywania wpisów i nie zawiera żadnych śladów z w/w przedziału dat. Również ruter, służący do podłączenia do sieci Internet został wymieniony. W związku z powyższym nie ma możliwości stwierdzenia czy dane wpisy były lub nie były dokonywane ze sprzętu pozwanych posiadanego w roku 2012. Natomiast co do drugiego zagadnienia biegły wyjaśnił, iż wysyłanie wpisów z innego komputera jest możliwe najczęściej w dwóch przypadkach;

1) włamanie do sieci informatycznej poprzez złamanie zabezpieczeń rutera, wpięcie się do niej i wykonywanie operacji pod adresacją innego abonenta,

2) umieszczenie wirusa na komputerze, w przypadku złamania zabezpieczeń komputera, wówczas konieczne byłoby połączenie zdalne z komputerem z możliwością jego zdalnej obsługi.

W celu zweryfikowania obu możliwości konieczny byłby dostęp do miejsca instalacji sprzętu, samego sprzętu (rutera, komputera innych sprzętów) i analiza poszczególnych przypadków. W obu przypadkach nie można stwierdzić czy taka okoliczność zaszła, gdyż sprzęt został wymieniony na inny, a stary zutylizowany. Natomiast biegły dokonując analizy potencjalnej możliwość podłączenia się do sieci z zewnątrz poprzez złamanie zabezpieczeń rutera, stwierdził, iż w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń i biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, to, że na parterze budynku w którym mieszkają pozwani umiejscowiony jest sklep spożywczy, a przed lokalem znajduje się parking, sposobność umiejscowienia innego sprzętu w odległości kilkunastu metrów rutera, jest możliwość dostępu do sieci, jednak nie można tego absolutnie stwierdzić, gdyż sprzęt został wymieniony na inny, a analiza nowego sprzętu jest bezprzedmiotowa. Reasumując nie można jednoznacznie stwierdzić ani określić prawdopodobieństwa, możliwości dokonywania wpisów z komputerów pozwanych z przyczyny całościowej wymiany sprzętu komputerowego.

Dowód: opinia biegłego k. 132-134 oraz opinia uzupełniająca k. 152-157.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie

Stan faktyczny w niniejszej sprawie Sąd ustalił na podstawie przedstawionych przez obie strony dowodach w postaci protokołu z sesji Rady Gminy C. z dnia 27 września 2012 roku, wpisów na forum internetowym odpowiednio w dniu 5 listopada 2012r. i 28 stycznia 2013r., których prawdziwość nie była kwestionowana przez strony, w związku z czym zostały one uznane przez Sąd za wiarygodny materiał dowodowy. Ustalenia faktyczne Sąd oparł także na zeznaniach stron niniejszego postępowania. Charakteryzowały się one spontanicznością wypowiedzi, były spójne wewnętrznie i wzajemnie się uzupełniały. W istocie okoliczności faktyczne niniejszej spraw pozostawały pomiędzy stronami bezsporne. Spór sprowadzał się do ich oceny prawnej.

W niniejszej sprawie powód K. D. (1) naruszenia dóbr osobistych upatrywała w treści jak twierdził wypowiedzi pozwanych, co do jego osoby zawartych we wpisach w dniu 5 listopada 2012r. i 28 stycznia 2013r. na forum internetowym serwisu (...)czym naruszyli jego dobre imię i cześć, a także narazili go na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia funkcji radnego. Roszczenie swoje powód oparł na mocy art. 24 kc w zw. z art. 23 kc w zw. z 448 kc.

Za naruszenie w tej formie dóbr osobistych powoda co wywodził w uzasadnieniu pozwu, ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 23 i 24 k.c. autor wypowiedzi, a więc bezpośredni sprawca naruszenia, który jednak pozostał anonimowy i nie jest możliwy do ustalenia. Powód nie wykazał, by strona pozwana naruszyła jakiekolwiek jego dobro osobiste. Nie ma też podstaw do uznania, że ich postępowanie wobec powoda nosiło cechy bezprawności lub było zawinione, choćby w stopniu niedbalstwa. Bezspornie jak ustalono to już na etapie postępowania prowadzonego przez Prokuraturę wpis z dnia 5 listopada 2012r. został zamieszczony z komputera o adresie IP należącym do firmy Handlowo- Usługowej (...) z B., jednak potencjalny krąg osób, jak wskazał to biegły z zakresu informatyki, transakcji internetowych i bezpieczeństwa danych, który mógł dokonać czy zamieścić w Internecie kwestionowany wpis jest szeroki i oczywiście niemożliwy do ustalenia, podany bowiem adres IP mogły wykorzystać także osoby pozostające poza budynkiem, korzystające z sieci. Nie jest zdaniem Sądu bezprawne i nie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych powoda działanie strony pozwanej polegające na braku dostatecznego zabezpieczenia swojej sieci teleinformatycznej i tym samym bezwiedne udostępnieniu adresu IP osobom trzecim na zasadach uniemożliwiających zidentyfikowanie osoby zamieszczającej wpis w Internecie. Nie ma również podstaw do przyjęcia odpowiedzialności strony pozwanej jako pomocnika za naruszenie w ten sposób dóbr osobistych powoda ponieważ zgodnie z art. 422 k.c. pomocnik jest odpowiedzialny za szkodę tylko o tyle o ile swoim własnym działaniem lub zaniechaniem, polegającym na udzieleniu pomocy sprawcy szkodę tę wyrządził. Musi zatem istnieć normalny związek przyczynowy między działaniem pomocnika a szkodą, a związek taki zachodzi tylko wtedy, gdy działanie pomocnika skierowane jest na dokonanie czynu niedozwolonego. W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja niewątpliwie nie zachodzi, nie była też przedmiotem zarzutu powoda.

Zatem już z tych względu powództwo podlegało oddaleniu.

Sąd dokonał jednak również oceny treści wpisu pod kątem czy istotnie zasadnym było twierdzenie powoda, iż naruszyło to jego dobra osobiste. Analizie podlegał jednak jedynie wpis z 5 listopada 2012r. bowiem co do wpisów z 28 stycznia 2013r. nie zdołano ustalić abonentów do których przypisane są te numery, gdyż operatorami sieci telekomunikacyjnej są podmioty zagraniczne z Niemiec i Szwecji, w przeciwieństwie do tego pierwszego.

Punktem wyjścia rozważań w tym przedmiocie winno być na wstępie wskazanie, iż stosownie do treści art. 24 §1 kc przesłankami ochrony dóbr osobistych, które muszą być spełnione łącznie są

1) istnienie dobra osobistego,

2) zagrożenie lub naruszenie tego dobra,

3) bezprawność zagrożenia lub naruszenia.

Kodeks cywilny nie zawiera definicji dóbr osobistych, lecz ogranicza się do stwierdzenia, że dobrami osobistymi człowieka są w szczególności; zdrowie, wolność cześć, swoboda sumienia, nazwisko (…). Przywołany powyżej przepis art. 23 kc. ma charakter szczególny. Jest w nim zawarta bowiem jedynie ogólna zasada, że dobra osobiste wymienione w nim przykładowo pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Nie wskazuje on natomiast środków ochrony, a więc sankcji przewidzianych za ich naruszenie. Te zostały wymienione w art. 24 kc. Oba przepisy pozostają zatem w ścisłym związku. Różnorodność występowania w życiu społecznym dóbr osobistych podlegających ochronie cywilnoprawnej, przesądza o niemożliwości jakiegoś systematycznego ujęcia przesłanek ogólnych, których występowanie mogłoby przesądzić o tym czy konkretne zdarzenie lub wypowiedź stanowią naruszenie któregoś z nich. Ocena musi być, i jest w praktyce orzeczniczej, dokonywana na tle konkretnego stanu faktycznego. To Sąd w świetle konkretnego stanu faktycznego winien ocenić – stosując kryteria obiektywne – czy doszło do naruszenia dobra osobistego i czy zachodzą przesłanki do zastosowania któregoś ze środków ochrony przewidzianych w art. 24 kc (por. orz. SN z dnia 8 października 1987r. IICR (...), OSNCP (...)).

W piśmiennictwie przyjmuje się, że „przez cześć człowieka zwykło się rozumieć dwa jej aspekty: tzw. cześć zewnętrzną w znaczeniu dobrej sławy, dobrego imienia, opinii innych ludzi i szacunku którym obdarza daną osobę otoczenie, oraz tzw. cześć wewnętrzną w znaczeniu godności osobistej, wyobrażenia o własnej wartości oraz oczekiwaniu szacunku ze strony innych ludzi. Obie postacie naruszenia czci objęte są zakresem ochrony art. 23 i 24 k.c. w granicach przeciętnych ocen obecnie stosowanych w społeczeństwie, a nie w indywidualnym odczuciu osoby, która domaga się ochrony prawnej (por. uchwała SN (7) z 28.05.1971 r., OSN 1971 poz. 188)” – por. Z. R. „Prawo cywilne – część ogólna” W. 2007 str. 163.

Należy też za Sądem Najwyższym wskazać, że przy ocenie naruszenia czci trzeba uwzględniać nie tylko znaczenie użytych słów, ale również cały kontekst sytuacyjny oraz jego społeczny odbiór oceniany według kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych i uczciwych. Konieczne jest więc zachowanie należytych proporcji i umiaru (vide uzasadnienie wyroku SN z dnia 23 maja 2002 r., IV CKN (...), OSN 2003, Nr , (...)).

Podzielając przedstawiony wyżej punkt widzenia należy zaakcentować, iż obowiązujące prawo nie chroni przed każdym, jakimkolwiek naruszeniem dóbr osobistych. Z tego też powodu każdą wypowiedź, co do której podnoszony jest zarzut naruszenia dóbr osobistych należy badać w kontekście sytuacyjnym.

W ocenie Sądu treść wpisu będącego jakby nawiązaniem do wcześniejszego zamieszczonego przez innego uczestnika forum nie naruszyła dóbr osobistych powoda.

Dla oceny obrazy czci, dobrego imienia decydujące znaczenie ma nie subiektywny odbiór treści wpisu przez samego powoda, lecz odbiór obiektywny uwzględniający kontekst, w jakim określenia te zostały użyte. O udzieleniu ochrony prawnej żądaniu powoda powinna zatem w znacznej mierze decydować analiza uwzględniająca również społeczny odbiór spornego sformułowania, dokonany według kryteriów właściwych dla uczestników dyskursu publicznego.

W doktrynie i orzecznictwie zdecydowanie przeważa stanowisko, że nie może być miarodajny wyłącznie stan uczuć oraz miara indywidualnej wrażliwości, lecz także kontekst społeczny, a zwłaszcza odbiór kwestionowanych słów w środowisku, w którym je wypowiedziano. Nie każdy przypadek dyskomfortu psychicznego spowodowany zachowaniem innej osoby, jest wystarczającą podstawą do poszukiwania sądowej ochrony dóbr osobistych. W przypadku obrazy, o jej udzieleniu decydować powinna analiza uwzględniająca nie tylko znaczenie użytych słów, ale również ich odbiór, oceniany według kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych.

Przy ocenie roszczeń powoda nie można jednak także pominąć, iż był on ( tak jak i obecnie) osobą publiczną – sprawującą władzę samorządową na szczeblu lokalnym. Tym samym znalazł się on w kręgu osób o zawężonym zakresie ochrony godności (czci i dobrego imienia) jako osób angażujących się w działalność publiczną, które z tego względu poddane są większej uwadze i w efekcie krytyce otoczenia i siłą rzeczy muszą się liczyć z adekwatną reakcją wobec swojej działalności. Specyfika funkcjonowania portali dyskusyjnych w Internecie i sposób wyrażania tam opinii przez internautów, jest tego rodzaju, że forma i treść wypowiedzi publikowanych na otwartych internetowych portalach dyskusyjnych odbiega od przyjętych w innych środkach społecznego przekazu. Dzieje sie tak przede wszystkim dlatego, że wypowiedzi publikowane w Internecie są reguły anonimowe i wpisywane na gorąco, w czasie dyskusji na tematy budzące w danym momencie zainteresowanie społeczne, co nie sprzyja ich wyważanie czy wcześniejszemu przemyśleniu.

Z drugiej strony fakt pełnienia przez osobę krytykowaną czy ostrzej ocenianą funkcji publicznych podwyższa próg tolerancji dla ostrości ocen wyrażanych wobec jej działań. Nie każde zachowanie i nie każda wypowiedź czy publiczne wyrażenie oceny względnie opinii prowadzi do naruszenia dóbr osobistych. Sankcjonowane jest tylko takie zachowanie, które stanowi rzeczywiste zagrożenie dla dobrego imienia osoby albo wywołuje rzeczywisty, dający się chociażby w pewnym zakresie obiektywnie określić i opisać skutek.

Kwestia konieczności stosowania wobec osób publicznych, przy ocenie ewentualnych naruszeń dóbr osobistych, innej miary aniżeli wobec osób prywatnych stanowi przedmiot bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych jak i orzecznictwa (...) w kontekście art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do wolności wypowiedzi). Wypracowana i ugruntowana jest już obecnie zasada, w myśl której gdy obiektem krytyki jest polityk w kontekście jego działalności publicznej, to dopuszczalna granica tejże krytyki winna być szersza niż w odniesieniu do osoby prywatnej. Osoba zajmująca się polityką (w tym także lokalną) winna liczyć się z tym, że jej działalność będzie przedmiotem surowych, dosadnych i w jej odczuciu często nieuprawnionych ocen. Fakt pełnienia przez osobę krytykowaną funkcji publicznych podwyższa próg tolerancji dla ostrości ocen wyrażanych wobec jej działań (por. wyrok (...) Kwiecień przeciwko Polsce z dnia 9 stycznia 2007r., skarga nr (...), M.-G. przeciwko Polsce z dnia 6 lipca 2007 r. , skarga nr (...), wyrok SN z 26 lutego 2002 r., I CKN (...),OSNC (...)).

Mając zatem i powyższe na uwadze, Sąd na mocy 24 kc w zw. z 23 kc w zw. z 448 k.c. i z tych względów oddaliłby powództwo jako bezzasadne.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu pomiędzy stronami oparte zostało na zasadzie odpowiedzialności za wynika procesu (art. 98 § 1 i 3 k.p.c w zw. art. 99 k.p.c. i art. 108 § 1k.p.c. w związku z § 11 pkt ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (…) , wraz z kosztami opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł – punkt 2 sentencji. Zasądzenie wyższego wynagrodzenia określonego przez pozwanych nie zasługiwało na uwzględnienie, również ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego postępowania.

Na oryginale właściwy podpis