Sygn. akt II Ca 984/12

POSTANOWIENIE

Dnia 21 grudnia 2012r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie :

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Alicja Chrzan

SO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2012 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa S. K.

przeciwko G. K.

o alimenty

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 8 listopada 2012 r. sygn. akt III RC 330/11

postanawia :

odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. , wobec zawarcia ugody sądowej, załatwiającej w całości toczący się spór sądowy, wydanie orzeczenia merytorycznego stało się zbędne i zaszły przesłanki umorzenia postępowania w sprawie / art. 355 § 1 kpc /, w konsekwencji czego wyrok zaoczny podlegał uchyleniu, a postępowanie umorzeniu.

Przepis art. 347 kpc mówi wprawdzie o wydaniu wyroku, jednak w takiej sytuacji orzeczenie to powinno mieć formę postanowienia , ponieważ nie jest to rozstrzygnięcie co do istoty sprawy / art. 316 § 1kpc /, dla którego właściwa jest forma wyroku, lecz orzeczenie dotyczące biegu postępowania / art. 354 kpc /, natomiast orzeczenie o umorzeniu postępowania zawsze zapada w formie postanowienia / art. 355 § 1 kpc /.

Ponadto forma orzeczenia uzależniona jest od przedmiotu rozstrzygnięcia, a zatem nie występuje gradacja orzeczeń, która by samoistnie uniemożliwiała uchylenie wyroku postanowieniem, dlatego też w takiej właśnie formie należało orzec o uchyleniu wyroku zaocznego i umorzeniu postępowania.

W konsekwencji środkiem odwoławczym od wydanego postanowienia powinno być zażalenie- o czym zresztą pouczono strony na rozprawie w dniu 8 listopada 2012 r. - wobec czego pismo nazwane apelacją -

w istocie bedące zażaleniem- wniesione przez pozwanego w dniu

4 grudnia 2012 r. - gdy postanowienie z uzasadnieniem doręczone zostało w dniu 20 listopada 2012 r.- było spóźnione, ponieważ zostało wniesione

z przekroczeniem tygodniowego terminu, dlatego też zażalenie to podlegało odrzuceniu / art. 373 kpc w zw. z art. 370 kpc i art. 397 § 2 kpc /.