Sygn. akt V GC 1131/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2015 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO w SR Elżbieta Mikuła-Sztuka

Protokolant:

sekr.sądowy Justyna Seidler

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w Rzeszowie

na rozprawie, sprawy z powództwa

(...) Sp. z o.o. w Ś.

przeciwko (...) SE w R./Łotwa

o zapłatę

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1 577,96 zł ( tysiąc pięćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 600 zł ( sześćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia

Sygn. akt V Gc 1131/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 czerwca 2015 roku

Pozwem z dnia 13 czerwca 2014 roku powód (...) SP. z o.o. w Ś. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) SE w R./Łotwa kwoty 2 310 zł z ustawowymi odsetkami o dnia 26 kwietnia 2014 r. z tytułu odszkodowania z OC za okres najmu pojazdu zastępczego i kosztami.

Nakazem zapłaty z dnia 17 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zasądził należność powoda objętą pozwem w całości.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pozwany przyznał, że odpowiada z OC sprawcy, zarzucił że bezzasadne było korzystanie z pojazdu zastępczego przez okres 18 dni , z uwagi na rodzaj uszkodzeń , które nie dyskwalifikowały pojazdu z możliwości jego ciągłej eksploatacji i nie miał wpływu na bezpieczeństwo i komfort podróżowania, były powierzchowne o tym świadczy również fakt ,że poszkodowany M. C. od dnia kolizji tj. 13 marca 2014 roku do oddania auta do naprawy tj. 20 marca przez 7 dni nie posługiwał się pojazdem zastępczym, a przynajmniej nie zgłaszał takich roszczeń do pozwanego.

Pozwany podniósł ,że technologiczny czas naprawy to 2 dni i nie zachodzą żadne podstawy faktyczne i prawne uzasadniające wydłużenie okresu najmu ponad czas uznany przez pozwanego , który zrefundował kwotę 390 zł za 3 dni.

W odpowiedzi powód podtrzymał żądanie , wskazał że czas najmu był uzasadniony, serwis oczekiwał na zatwierdzenie kalkulacji przez TU, pozwany przyczynił się do wydłużenia czasu najmu. Niezasadny jest zarzut pozwanego, że pojazd nadawał się do jazdy, ponieważ był holowany do naprawy, powód wskazał, że pozwany ostatecznie uznał stawkę powoda 150 zł netto
( poszkodowany prowadził działalność gospodarczą).

Na rozprawie 3 grudnia 2014 roku powód podtrzymał swoje stanowisko, pozwany nie stawił się.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Bezsporne jest, że pozwany odpowiada z OC sprawcy.

Strony są przedsiębiorcami. W wyniku wypadku w dniu 13 marca 2014 r. uszkodzeniu uległ pojazd marki P. (...) należący do spółki (...) Sp. z o.o. .

Odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki zdarzenia ponosi strona pozwana, u której w zakresie OC był ubezpieczony pojazd sprawcy szkody.

20 marca 2014 r. poszkodowany zawarł z powodem umowę najmu pojazdu zastępczego i w tym dniu uszkodzony pojazd został przyjęty do naprawy. Szkodę zgłoszono w następnym dniu po wypadku tj. 14 marca 2014 roku, a 15 marca 2014 roku dokonano oględzin przednaprawczych, 20 marca dostarczono do serwisu kalkulację naprawy dokonaną przez TU , którą wysłano od zatwierdzenia po poprawieniu przez serwis 21 marca , którą TU dostarczyło serwisowi po zaakceptowaniu 25 marca, 7 kwietnia zakończono naprawę
i wydano pojazd odbiorcy.

Pojazd zastępczy został wynajęty na czas przebywania uszkodzonego auta w serwisie tj. 18 dni.

20 marca 2014 r. poszkodowana scedowała na powoda przysługującą jej względem pozwanego wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkody z OC sprawcy.

Z tytułu najmu powód wystawił fakturę z 11 kwietnia 2014 r., na łączną kwotę 3 221 zł brutto , 2 700 zł netto po stawce 184,50 zł za dzień.

Poszkodowana spółka wykorzystywała auto w działalności firmy tj. wykorzystywał je M. C. jako przedstawiciel handlowy spółki, który robił akcje promocyjne dotyczące leków i produktów medycznych . Dziennie wykonywał, od 100 czasem 200 km. na terenie P. i (...)

Powód wzywał pozwanego do zapłaty należności w pełnej wysokości wezwaniem z dnia 26 maja 2014r.

Dowody:

- pełnomocnictwo dla B. L.,

- odpisy z KRS powoda z dnia 18 października 2011r. i 2 czerwca 2014r.,

- umowa cesji z 12 marca 2014r.,

- umowa najmu z 12 marca 2014r.,

- historia naprawy k. 24,

- protokół z 20 marca 2014r.,

- oświadczenie z 7 kwietnia 2014r. i 20 marca 2014r.,

- faktura z 11 kwietnia 2014r.,

- decyzja z 28 kwietnia 2014r.,

- wezwanie do zapłaty z 26 maja 2014r. z potwierdzeniem nadania,

- pismo z 6 czerwca 2014r.,

- oświadczenie k. 35-36,

- odpis z KRS pozwanego z 30 kwietnia 2013r.,

- dokumentacja fotograficzną k. 56-57,

- akta szkody - płyta CD k. 60,

- zeznania świadka M. C. k. 121 -121 b

- opinia biegłego J. M. k. 87-89

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci dowodów z dokumentów, które nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności i nie były kwestionowane przez strony, zeznań świadka M. C.- pracownika spółki poszkodowanej, który bezpośrednio wykorzystywał najęte auto do wykonywania swojej pracy, w szczególności Sad oparł się na opinii biegłego , który sporządził opinię na okoliczność ustalenia jaki był uzasadniony czas naprawy pojazdu marki P. uszkodzonego w wypadku.

Odpowiedzialność pozwanego za szkodę zakreślona jest granicami odpowiedzialności poszkodowanego.

W utrwalonym już orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że poszkodowanemu przysługuje w określonych warunkach koszt wynajęcia pojazdu zastępczego.

Taki koszt wynajmu musi się mieścić w granicach adekwatnego związku przyczynowego z art. 361 kc.

Pozwany w sprzeciwie zarzucił, że zbędne było wynajmowanie pojazdu zastępczego przez okres wskazany przez powoda, zaś wypłacone odszkodowanie rekompensuje w całości poniesioną szkodę

Biorąc pod uwagę materiał dowodowy i okoliczności przedmiotowej sprawy Sąd uznał roszczenie powoda za nieudowodnione. Sąd oparł się w szczególności na opinii biegłego J. M., który sporządził opinię w sprawie, ustalając, iż uzasadniony okolicznościami czas najmu pojazdu zastępczego to 1 dzień roboczy plus dwa dni dodatkowo ponad czas technologiczny na oczekiwanie na materiały lakiernicze, przy czym biegły w opinii stwierdził, iż samochód był koloru białego, a lakier tego koloru powinien być na stanie warsztatu naprawczego. W opinii biegły również stwierdził ,że uszkodzenia samochodu były tak niewielkie, że samochód mógł być eksploatowany bezpośrednio po kolizji.

Zgodnie z orzecznictwem poszkodowanemu należy się zwrot wydatków koniecznych potrzebnych na czasowe używanie zastępczego środka komunikacji, przy czym poszkodowany ma zmierzać do zmniejszenia szkody i TU nie może ponosić całości kosztów wskazanych przez powoda. Sąd uznał za uzasadnione stanowisko pozwanego, że obowiązkiem poszkodowanego jest podejmowanie działań zmierzających do zminimalizowania szkody, zaś okres najmu będący konsekwencją biernego zachowania się poszkodowanego w rozpoczęciu naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwłoka zakładu naprawczego w remoncie samochodu nie może obciążać ubezpieczyciela

Sąd uznał za uzasadnione stanowisko pozwanego, że czas 18 dni najmu był nadmierny w sytuacji kiedy przedmiotowa naprawa mogła być wykonana w ciągu 3 dni.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 6 kc jako bezzasadne.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 kpc.

Sędzia

(...):

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron.

Wyk; …………….

Sędzia